Apocalipsis 21:1-27

21  Tan anengneng koy sakey a balon tawen tan sakey a balon dalin; ta naandi la imay datin tawen tan samay datin dalin, tan anggapo la so dayat.  Anengneng ko met so masanton syudad, say Balon Jerusalem, ya onleleksab manlapud tawen a kawalaan na Dios tan sikatoy akaparaan bilang sakey a nobya a kinawesan na marakep parad piasawaan to.  Diad saman et walay nadngel kon maksil a boses manlapud trono, a kuan to: “Nia! Say tolda na Dios et walad katooan, tan sikatoy miayam ed sikara, tan magmaliw iran totoo to. Tan say Dios a mismo et niwala ed sikara.  Tan punasen to so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay ipapatey, tan anggapo met lay panermen tan pannangis tan ot-ot. Saray datin bengatla et linmabas la.”  Tan inkuan na samay Sakey ya akayurong ed trono: “Nia! Gawaen kon balo so amin a bengatla.” Inkuan to ni: “Isulat mo, ta sarayan salita et napanmatalkan tan tua.”  Tan inkuan to ed siak: “Agawa la iraya! Siak so Alfa tan say Omega,* say gapo tan say sampot. Siopaman a napgaan et ikdan ko na libren danum manlapud subol na danum na bilay.  Siopaman a manalo et tawiren to irayan bengatla, tan siak so magmaliw a Dios to tan sikatoy magmaliw ya ana’ko.  Balet nipaakar ed saray matakot tan saramay andian na pananisia tan saramay makapadimla so inkarutak da tan saray managpatey tan saray managlawan tan saramay manggagawa na espiritismo tan saray mandadayew ed idolo tan amin a matitila, say pasen da et diad dayat a manliob ed apoy tan asupre. Saya so mankabaliksan na komaduan ipapatey.”  Tan sinmabi so sakey ed saramay pitoran anghel a walaan na pitoran yaong a napno na pitoran unor a salot, tan sikatoy akitongtong ed siak, a kuan to: “Gala dia, ipanengneng ko ed sika so nobya, say magmaliw ya asawa na Kordero.” 10  Kanian diad pakayari na espiritu et inyakar to ak ed baleg tan atagey a palandey, tan impanengneng to ed siak so masanton syudad a Jerusalem ya onleleksab manlapud tawen a kawalaan na Dios 11  tan walaan na gloria na Dios. Say liwawa to et singa say sankamablian a bato, singa baton jaspe a maliwliwawan singa kristal. 12  Walaan itan na baleg tan atagey a padir tan labinduan puerta, tan diad saray puerta et walay labinduan anghel, tan akaukit ed saratan so kangaranan na labinduan tribu na saray anak na Israel. 13  Diad bukig et walay taloran puerta, tan diad amianen et taloran puerta, tan diad abalaten et taloran puerta, tan diad sagur et taloran puerta. 14  Say padir na syudad et walaan met na labinduan pundasyon a bato, tan diad saratan et akaukit so labinduan kangaranan na labinduan apostoles na Kordero. 15  Tan samay mitotongtong ed siak et akaegna na balitok a tanubong a panagsukat, pian nasukat to so syudad tan saray puerta tan padir na satan. 16  Tan say syudad et walaan na apatiran suyok, tan nampara so karukey tan kalapar to. Tan sinukat toy syudad diad panamegley na tanubong, labinduan libo ya estadio;* say karukey tan kalapar tan katagey to et nampapara. 17  Ontan met, sinukat to so padir, sanlasus tan apataplo tan apat a kasiko,* unong ed panagsukat na too, tan unong met ed panagsukat na anghel. 18  Tan say padir na satan et gawa ed baton jaspe, tan say syudad et puron balitok a singa malinew a salming. 19  Saray pundasyon na padir na syudad et adekorasyonan na amin a klase na mablin bato: say unonan pundasyon et jaspe, say komadua et safiro, say komatlo et calcedonia, say komapat et esmeralda, 20  say komalima et sardonica, say komanem et sardio, say komapito et crisolito, say komawalo et berilo, say komasiam et topacio, say komasamplo et crisopraso, say komalabinsakey et jacinto, say komalabindua et amatista. 21  Ontan met, say labinduan puerta et labinduan perlas; kada sakey ed saray puerta et gawa ed sakey a perlas. Tan say malapar a dalan na syudad et puron balitok, singa mankaninag a salming. 22  Tan anggapo so templo ya anengneng ko ditan, ta say templo na satan et si Jehova a Dios a Makapanyarin-amin, ontan met ed say Kordero. 23  Tan say syudad et agla mankaukolan na sinag na agew odino bulan, ta satan so liliwawaan na gloria na Dios, tan say silew na satan et say Kordero. 24  Tan saray nasyon et mankurang ed panamegley na liwawa na satan, tan saray arari ed dalin et awiten da ditan so gloria ra. 25  Tan agbalot ikapot ed agew iray puerta na satan, ta anggapoy labi ditan. 26  Tan awiten da ditan so gloria tan say galang na saray nasyon. 27  Balet agbalot makaloob ditan so antokaman ya aliwan sagrado tan siopaman a manggagaway makapadimlan bengatla tan katilaan; saraman labat so akasulat ed lukot na bilay na Kordero so makaloob.

Paimanod leksab

Apo 21:6 * Nengnengen so paimano ed leksab na Apo 1:8.
Apo 21:16 * Ngalngali 2,200 kilometro. Nengnengen so paimano ed leksab na Apo 14:20.
Apo 21:17 * Ngalngali 64 metro.