Apocalipsis 16:1-21

16  Tan walay nadngel kon maksil a boses manlapud santuaryo ya angikuan ed pitoran anghel: “La kayo tan ikalbo yo ed dalin so pitoran yaong na sanok na Dios.”  Tan linma so unonan anghel tan inkalbo to ed dalin so yaong to. Tan saray totoon walaan na marka na atap ya ayep tan mandadayew ed imahen na satan et awalaan na makapaot-ot tan agnatambal a sugat.  Tan inkalbo na komaduan anghel so yaong to diad dayat. Tan nagmaliw itan a dala a singa dala na inatey a too, tan inatey so amin a mabilay a kamarerwa, on, amin a walad dayat.  Tan inkalbo na komatlon anghel so yaong to diad saray ilog tan diad saray subol na danum. Tan nagmaliw iratan a dala.  Tan nadngel ko so anghel a walaan na pakauley ed saray danum, ya inkuan to: “Sika so matoor a Dios, samay Sakey a wala natan tan wala la nensaman. Sika so matunong, lapud impaakseb mo irayan panangukom,  ta inyibung da so dala na saray masanto tan dala na saray propeta, tan inter mo ed sikara so dala pian inumen da. Manepeg itan ed sikara.”  Tan nadngel ko so altar a kuan to: “On, Jehova a Dios, say Makapanyarin-amin, matua tan matunong iray panangukom mo.”  Tan inkalbo na komapat ya anghel so yaong to diad agew; tan say agew et naabuloyan a mamool ed totoo.  Tan lapud ampetapetang itan et apoolan iray totoo, balet inayew da so ngaran na Dios, a walaan na pakauley ed sarayan salot, tan ag-ira nagbabawi pian sikatoy igloria ra komon. 10  Tan inkalbo na komaliman anghel so yaong to diad trono na atap ya ayep. Tan say panarian to et binmilunget, tan kinetket na saray totoo iray dila ra lapud ot-ot a nalilikna ra, 11  balet inayew da so Dios ed tawen lapud saray ot-ot a nalilikna ra tan lapud saray sugat da, tan ag-ira nagbabawi ed saray ginawa ra. 12  Tan inkalbo na komanem ya anghel so yaong to diad baleg ya ilog ya Eufrates, tan nakatan itan, pian niparaan so dalan parad saray arari a manlapud papawayan na agew. 13  Tan walay anengneng kon taloran marutak ya impuyan iran salita a singara patang a pinmaway ed sangi na dragon tan ed sangi na atap ya ayep tan ed sangi na palson propeta. 14  Diad tua, saraya so salita ya impuyan na saray demonyo tan manggagawa iraya na saray tanda, tan oonla iraya ed saray arari ed interon dalin, pian tiponen da ra ed guerra a nagawa ed baleg ya agew na Dios a Makapanyarin-amin. 15  “Nia! Onsabi ak a singa sakey a matakew. Maliket imay mansiasiansian aliing tan agto eekalen iray latop a kawes to, pian agmanakar a lakseb tan agnanengneng na totoo so kababaingan to.” 16  Tan tinipon da ra ed pasen a tatawagen ed Hebreo a Har-Magedon.* 17  Tan inkalbo na komapiton anghel so yaong to diad dagem. Diad saya et nadngel so sakey a maksil a boses manlapud trono ed santuaryo, a kuan to: “Asumpal la!” 18  Tan walaray kirmat tan boses tan karol, tan walay maksil a yegyeg ya agnin balot agawa manlapud inkiwala na too diad dalin, sakey a yegyeg a malaklaknab tan makmaksil. 19  Tan nankatlo so baleg a syudad, tan nagba iray syudad na saray nasyon; tan ninonot na Dios so Makapanyarin Babilonia, pian ipainum to ed sikato so kopa na alak na baleg a sanok to. 20  Tan naandi so amin ya isla, tan agla aromog iray palandey. 21  Tan manlapud tawen et pinmelag ed totoo so maksil ya uran a yelo tan amin a klase na baton manbelat na ngalngali duamplon kilo,* tan inayew na totoo so Dios lapud sayan salot, ta malaklaknab so dineral na saya.

Paimanod leksab

Apo 16:16 * Odino, “Armagedon.” Diad Hebreo et mankabaliksan na: “Palandey na Megido.”
Apo 16:21 * Literal, “manbelat na sakey a talento.” Nengnengen so Apendise 11.