Apocalipsis 7:1-17

7  Kayari na saya, akanengneng ak na apatiran anghel ya akaalagey ed apatiran suyok na dalin, a popokpokan da so apatiran dagem na dalin, pian anggapoy dagem ya onsiplog ed dalin odino diad dayat odino ed dinanman a kiew.  Tan anengneng koy sananey nin anghel a mamapaatagey manlapud papawayan na agew, a sikatoy walaan na tatak na mabilay a Dios; tan maksil so boses ton kinmelyaw ed saray apatiran anghel a naabuloyan a maneral ed dalin tan dayat,  a kuan to: “Agyo dederalen so dalin odino say dayat odino saray kiew, anggad agmi natatakan iray ariripen na Dios tayo diad saray moling da.”  Tan nadngel ko so bilang na saramay atatakan, sanlasus tan apataplo tan apat a libo, ya atatakan a nanlapud balang tribu na saray anak na Israel:  Diad tribu nen Juda, labinduan libo so atatakan; diad tribu nen Ruben, labinduan libo; diad tribu nen Gad, labinduan libo;  diad tribu nen Aser, labinduan libo; diad tribu nen Neftali, labinduan libo; diad tribu nen Manases, labinduan libo;  diad tribu nen Simeon, labinduan libo; diad tribu nen Levi, labinduan libo; diad tribu nen Isacar, labinduan libo;  diad tribu nen Zebulon, labinduan libo; diad tribu nen Jose, labinduan libo; diad tribu nen Benjamin, labinduan libo so atatakan.  Kayari na sarayan bengatla et nia! anengneng koy sakey a baleg ya ulop, ya agnayarian a bilangen na too, a nanlapu ra ed amin a nasyon tan tribu tan rasa tan lenguahe, ya akaalagey ira diad arap na trono tan arap na Kordero, ya akasulong ira na amputin kawes; tan walaray sankaegnaan dan sangasanga na palma. 10  Tan onkekelyaw ira ed maksil a boses, a kuan da: “Say kilalaban tayo et nanlapud Dios tayo ya akayurong ed trono, tan ed Kordero.” 11  Tan akaalagey ed paliber na trono so amin ya angheles tan saray mamasiken tan say apatiran mabilay a pinalsa, tan dinmakmomo ra ed arap na trono tan nandayew ira ed Dios, 12  a kuan da: “Amen! Say bendisyon tan gloria tan karunongan tan pisasalamat tan galang tan pakayari tan biskeg so kayarian lawas na Dios tayo ed andi-anggaan. Amen.” 13  Tan inmebat so sakey ed saray mamasiken, ya inkuan to ed siak: “Siopa irayay akasulong na amputi iran kawes tan iner so nanlapuan da?” 14  Kanian tampol ya inkuan ko ed sikato: “Katawan ko, sika so makaamta.” Tan inkuan to ed siak: “Saraya so nanlapud baleg ya irap, tan inurasan da iray kawes da tan pinaputi da iratan ed dala na Kordero. 15  Kanian wala ra ed arap na trono na Dios; tan diad templo to et manlilingkor ira ed sikato ed agew tan labi; tan samay Sakey ya akayurong ed trono et tarongan to ra na tolda to. 16  Agla ran balot naerasan odino napegaan, tan agla ra napetangan na agew odino antokaman a mansasnit a petang, 17  lapud say Kordero, a walad pegley na trono, et pastolan to ra tan itonton to ra diad saray subol na danum na bilay. Tan punasen na Dios so amin a lua ed kamataan da.”

Paimanod leksab