Apocalipsis 17:1-18

17  Tan sinmabi so sakey ed saray pitoran anghel a walaan na pitoran yaong tan akitongtong ed siak, a kuan to: “Gala, ipanengneng ko ed sika so pangukom ed bantog a balangkantis ya akayurong ed dakdakel a danum,  a diad sikato et akilawanan iray arari ed dalin, tan saramay manaayam ed dalin et abuek ed alak na impilawanan to.”  Tan inawit to ak ed kalawakan diad pakayari na espiritu. Tan anengneng ko so sakey a bii ya akayurong ed ambalbalangan atap ya ayep a napno na saray ngaran a mangaayew ed Dios tan walaan na pitoran ulo tan samploran saklor.  Tan say bii et akasulong na purpura tan ambalbalangan kawes, tan walaan na saray alahas a balitok tan mablin bato tan perlas tan walay sankabembenan ton balitok a kopa a napno na saray makapadimlan bengatla tan saray marutak a bengatla na impilawanan to.  Tan diad moling to et akasulat so sakey a ngaran, sakey a misteryo: “Makapanyarin Babilonia, say ina na saray balangkantis tan saray makapadimlan bengatla diad dalin.”  Tan anengneng ko a say bii et abuek ed dala na saray masanto tan ed dala na saray tasi nen Jesus. On, sanen sikatoy anengneng ko et mankelaw ak a maong.  Kanian inkuan na anghel ed siak: “Akin et nikelawan ka? Ibagak ed sika so misteryo nipaakar ed bii tan say akayurongan ton atap ya ayep a walaan na pitoran ulo tan samploran saklor:  Say atap ya ayep ya anengneng mo et wala nensaman, balet anggapo la, ingen ta magano lan ompaway manlapud kaaralman, tan naderal itan. Tan onkelaw a maong iramay manaayam ed dalin sano nanengneng da no panon a say atap ya ayep et wala nensaman, balet anggapo la, ingen ta niwala lamet, balet saray ngaran da et agnisulat ed lukot na bilay manlapu la ed inkiletneg* na mundo.  “Dia et nakaukolan so pakatalos tan karunongan: Say pitoran ulo et mankabaliksan na pitoran palandey, a diad saratan et akayurong imay bii. 10  Tan walay pitoran arari: naandi la so limara, say sakey et wala natan, say sakey et agni sinmabi, balet sano sinmabi la, sikatoy mansiansian magano. 11  Tan say atap ya ayep a wala nensaman balet anggapo la, satan met a mismo so komawalon ari, balet nanlapu itan ed pitora, tan naderal itan. 12  “Tan say samploran saklor ya anengneng mo et mankabaliksan na samploran arari, ya agni akaawat na sakey a panarian, balet mangawat ira na pakauley bilang arari ed sakey oras a kaiba na atap ya ayep. 13  Saraya so walaan na saksakey a kanonotan, kanian iter da ed atap ya ayep so pakayari tan pakauley da. 14  Saraya so onlaban ed Kordero, balet lapud sikato so Katawan na saray katawan tan Ari na saray arari, sikaray taloen na Kordero. Tan ontan met so gawaen na saramay tinawag tan pinili tan matoor a kaiba to.” 15  Tan inkuan to ed siak: “Saray danum ya anengneng mo, ya akayurongan na balangkantis, et mankabaliksan na saray rasa tan grupo na totoo tan nasyon tan lenguahe. 16  Tan say samploran saklor ya anengneng mo, tan say atap ya ayep, busolen na saraya so balangkantis tan sikatoy deralen tan lakseban da, tan kanen da iray laman to tan sigpot dan poolan. 17  Ta iyan na Dios itan ed kapusoan da pian gawaen da so walad kanonotan to, salanti, pian gawaen day saksakey a kanonotan da, ya iter da ed atap ya ayep so panarian da, anggad nasumpal iray salita na Dios. 18  Tan say bii ya anengneng mo et mankabaliksan na baleg a syudad a walaan na sakey a panarian a manguley ed saray arari ed dalin.”

Paimanod leksab

Apo 17:8 * Nengnengen so paimano ed leksab na 1Pe 1:20.