Apocalipsis 5:1-14

5  Tan anengneng ko diad kawanan a lima na samay Sakey ya akayurong ed trono so sakey a lukot ya asulatan ed arap tan beneg, a malet ya aselyadoan na pitoran selyo.  Tan anengneng koy sakey a mabiskeg ya anghel a maksil so boses ton mangiyaabawag: “Siopa so makanepegan a mangekal ed saray selyo na lukot tan mamuskag ed satan?”  Balet anggapoy anggan sakey ed tawen odino diad dalin odino ed dalem na dalin a makayarin mamuskag ed lukot odino onnengneng ed satan.  Tan nanakis ak a maong lapud anggapoy aromog a makanepegan a mamuskag ed lukot odino onnengneng ed satan.  Balet inkuan ed siak na sakey ed saray mamasiken: “Agka la onaakis. Nia! Say Leon a nanlapud tribu nen Juda, say lamot nen David, so analo pian naekal to so pitoran selyo na lukot tan nabuskag to itan.”  Tan anengneng kon akaalagey diad pegley na trono tan saray apatiran mabilay a pinalsa tan diad pegley na mamasiken so sakey a kordero a singano pinatey, a walaan na pitoran saklor tan pitoran mata, a say kabaliksan na saray mata et pitoran espiritu na Dios a nibaki diad interon dalin.  Tan sikatoy inmasingger tan inala ton tampol so lukot ed kawanan a lima na samay Sakey ya akayurong ed trono.  Tan sanen inala na Kordero so lukot, dinmakmomo ed arapan to so apatiran mabilay a pinalsa tan say duamplo tan apat a mamasiken, a kada sakey ed sikara et walaan na arpa tan balitok iran yaong a napno na insenso, tan say kabaliksan na insenso et saray pikakasi na saray masanto.  Tan angansion ira na sakey a balon kanta, a kuan da: “Sika so makanepegan a mangala ed lukot tan mangekal ed saray selyo na satan, lapud sika so pinatey tan diad panamegley na dalam et sinaliw mo iray totoon parad Dios manlapud balang tribu tan lenguahe tan rasa tan nasyon, 10  tan ginawam iran sakey a panarian tan saserdote na Dios tayo, tan manuley ira bilang arari ed dalin.” 11  Tan anengneng ko, tan nadngel ko so boses na dakerakel ya anghel diad paliber na trono tan saray mabilay a pinalsa tan saray mamasiken, tan say bilang da et samplon libolibo tan nilibo a libolibo, 12  a makmaksil so boses dan mangibabaga: “Say Kordero a pinatey so makanepegan a mangawat na pakayari tan kaykayamanan tan karunongan tan biskeg tan galang tan gloria tan bendisyon.” 13  Tan nadngel ko so balang pinalsa a walad tawen tan dalin tan dalem na dalin tan diad dayat, tan amin a bengatlan walad saratan, a mangibabaga: “Niwala komon ed andi-anggaan so bendisyon tan galang tan gloria tan biskeg ed samay Sakey ya akayurong ed trono tan samay Kordero.” 14  Tan say apatiran mabilay a pinalsa et inkuan da: “Amen!” tan dinmakmomo tan nandayew iray mamasiken.

Paimanod leksab