Apocalipsis 2:1-29

2  “Isulat mo ed anghel na kongregasyon ed Efeso: Saraya so inkuan na samay akaegna na pitoran bitewen diad kawanan a lima to, a manaakar ed pegley na pitoran balitok a kandelero,  ‘Amtak iray gagawaen mo, tan say pansasagpot mo tan pansusungdom, tan agmo naanosan iray mauges a totoo, tan susuboken mo iramay mangibabagan apostoles ira, balet ta andi, tan asukayan mon matila ra.  Mansusungdo ka, tan nantepel ka nisengeg ed ngaran ko tan agka kinmesaw.  Balet say agko labay ed sika et pinaulyan mon naandi so panangaro a walad sika diad gapo.  “‘Nonot mo sirin no anto so akaplagan mo, tan magbabawi ka tan gawam iray datin gagawaen mo. Ta no agka magbabawi, onla ak ed sika, tan ekalen koy kandelerom ed pasen to.  Balet, say maabig ed sika et bubusolen mo iray gagawaen na sekta nen Nicolaus, a bubusolen ko met.  Samay walaan na layag et ondengel komon ed ibabaga na espiritu ed saray kongregasyon: Say manalo et abuloyan kon mangan ed kiew na bilay, a walad paraiso na Dios.’  “Tan isulat mo ed anghel na kongregasyon ed Smirna: Saraya so inkuan na samay ‘Inmuna tan say Kaunoran,’ ya inatey tan binmilay lamet,  ‘Amtak so kairapan mo tan say irap na bilay mo—balet mayaman ka—tan say panag-ayew ed sika na saramay mangibabagan Judio ira, balet ta andi, noagta sikara so grupo* a kayarian nen Satanas. 10  Agmo tatakotan iray magano lan sagmaken mo. Nia! Say Diablo so ag-ontundan mangipriso ed arum ed sikayo pian nasubok kayon maong, tan manirap kayo ed samploran agew. Paneknekan mon matoor ka anggad patey, tan iter ko ed sika so korona na bilay. 11  Samay walaan na layag et ondengel komon ed ibabaga na espiritu ed saray kongregasyon: Say manalo et agbalot managmak na komaduan ipapatey.’ 12  “Tan isulat mo ed anghel na kongregasyon ed Pergamo: Saraya so inkuan na samay walaan na makdem tan andukey ya espada a duaray-tarem, 13  ‘Amtak no iner so panaayaman mo, salanti, diad kawalaan na trono nen Satanas; ingen ta matoor ka ed siak,* tan agmo imburi so pananisiam ed siak anggan diad saray agew nen Antipas, say matoor a tasik, a pinatey diad kawalaan yo, a panaayaman nen Satanas. 14  “‘Balet, walay pigaran bengatla ya agko labay ed sika, ta walaray kaibam ya ontutumbok ed bangat nen Balaam, ya imbangat toy Balak a mangiyan na pakatiroran ed saray anak na Israel, pian kanen da iray imbagat ed saray idolo tan milawanan ira. 15  Tan walaray kaibam met ya ontutumbok ed bangat na sekta nen Nicolaus. 16  Kanian magbabawi ka. Ta no andi, onla ak a tampol ed sika, tan milaban ak ed sikara diad panamegley na andukey ya espada a manlapud sangik. 17  “‘Samay walaan na layag et ondengel komon ed ibabaga na espiritu ed saray kongregasyon: Say manalo et ikdan ko na niyamot a mana, tan ikdan ko na amputin bato, tan akasulat ed satan a bato so balon ngaran ya anggapon balot so makaamta noag samay mangawat ed satan.’ 18  “Tan isulat mo ed anghel na kongregasyon ed Tiatira: Saraya so inkuan na Anak na Dios, a saray mata to et singa mandarlang ya apoy, tan saray sali to et singa masileng a gansa, 19  ‘Amtak iray gagawaen mo, tan say panangarom tan pananisiam tan panlilingkor mo tan pansusungdom, tan saray gagawaen mo natan et magmaong ni nen saramay gagawaen mo nensaman. 20  “‘Balet, say agko labay ed sika et kokonsintien mo iman a bii, si Jezebel, a tatawagen toy inkasikaton propetesa, tan ibabangat to tan ibabalang to iray ariripen ko pian milawanan ira tan mangan iray imbagat ed saray idolo. 21  Tan sikatoy inikdan koy pankanawnawan magbabawi, balet agto labay so magbabawi ed pilalawanan* to. 22  Nia! Magano lan idapok so graben sakit ed sikato, tan say baleg a kairapan ed saramay mikakalugoran ed sikato, no ag-ira magbabawi ed gagawaen da a singa sikato. 23  Tan pateyen ko iray ananak to diad panamegley na makapatey a salot, ta pian naamtaan na amin a kongregasyon a siak imay manguusisa ed saray bato* tan puso, tan iter ko ed balang sakey ed sikayo so unong ed gagawaen to. 24  “‘Balet, diad arum ed sikayoran walad Tiatira, amin iramay ag-ontutumbok ed sayan bangat tan saramay agmakaamta ed ibabaga ran “aralem iran bengatla nen Satanas,” et ibagak ed sikara: Agak mangipapasakbat ed sikayo na arum nin makapabelat. 25  Ingen ta bembenan yo met a malet so walad sikayo anggad isabik. 26  Tan say manalo tan ontumbok ed saray gagawaen ko anggad kasampotan et ikdan ko na pakauley ed saray nasyon, 27  tan diad panamegley na balatyang a baston et pastolan to iray totoo, ta pian namisimisi ira a singa saray banga a gawa ed pitek, a singa ed impakaawat koy pakauley manlapud Amak, 28  tan iter ko ed sikato so bitewen ed kabuasan. 29  Samay walaan na layag et ondengel komon ed ibabaga na espiritu ed saray kongregasyon.’

Paimanod leksab

Apo 2:9 * Literal, “sinagoga.”
Apo 2:13 * Literal, “naynay mon bebembenan a malet so ngaran ko.”
Apo 2:21 * Sayan salita et manutukoy ed amin a klase na agmanepeg a seksual a relasyon. Nengnengen so Apendise 4.
Apo 2:23 * Odino, “sankaaraleman a kanonotan.”