Apocalipsis 18:1-24

18  Kayari na sarayan bengatla et anengneng koy sananey nin anghel ya onleleksab manlapud tawen, a sikatoy walaan na baleg a pakauley; tan say dalin et aliwawaan na gloria to.  Tan sikatoy kinmelyaw ed maksil a boses, a kuan to: “Naplag la! Naplag la so Makapanyarin Babilonia, tan sikatoy nagmaliw ya ayaman na saray demonyo tan sakey a pasen a napnoy makasamal a dagem tan panaamotan na amin a marutak tan makapadimlan manok!  Ta lapud alak na sanok ed impilawanan to et abiktima so amin a nasyon, tan akilawanan ed sikato iray arari ed dalin, tan yinmaman iray ombiabiahen negosyante ed dalin lapud pakayari na dakel ya ankablin kaykayarian to ya agto imbaing.”  Tan nadngel ko so sananey nin boses manlapud tawen, a kuan to: “Paway kayo ed sikato, sikayoran totook, no agyo labay so nalanor ed saray kasalanan to, tan no agyo labay ya awaten iray salot to.  Ta saray kasalanan to et atipon ya anggad tawen, tan ninonot na Dios iray ag-inkahustisya a ginawa to.  Iter yo ed sikato no antoy inter to, tan gawa yo ed sikato so mamidua, on, mamidua ed karakel na saray ginawa to; diad kopa a nantimplaan toy inumen, mantimpla kayoy mamiduan karakel parad sikato.  No kaunongan so impangigloria to ed inkasikato tan impanbilay to ed dakel ya ankablin kaykayarian ya agto imbaing, ontan so iter yon irap tan ermen ed sikato. Ta diad puso to et naynay ton ibabaga, ‘Akayurong ak bilang sakey a reyna, tan aliwa ak a balo, tan agkon balot nalikna so ermen.’  Kanian diad sakey ya agew et onsabi ed sikato iray salot—ipapatey tan ermen tan eras—tan sikatoy sigpot a napoolan, lapud si Jehova a Dios ya angukom ed sikato et mabiskeg.  “Tan saray arari ed dalin ya akilawanan ed sikato tan nambilay ed dakel ya ankablin kaykayarian ya agda imbaing, et mannangis tan tapoktapoken day pagew da lapud ermen da ed sikato, sano nanengneng day asewek na kapopoolan to, 10  legan ya akaalagey ira ed arawi lapud takot da ed paniirap to, a kuan da, ‘Pakaskasi ka la, pakaskasi ka la, sika a baleg a syudad, sika a mabiskeg a syudad a Babilonia, lapud diad sakey oras et sinmabi so pangukom ed sika!’ 11  “Ontan met, saray ombiabiahen negosyante ed dalin et mannanangis tan maneermen ed agawa ed sikato, ta anggapo lay manaliw ed amin a lako ra, 12  amin a lako ran balitok tan pilak tan mablin bato tan perlas tan pinon lienzo tan purpura tan seda tan ambalbalangan abel; tan amin a bengatlan gawa ed ambalingit a kiew tan amin a klase na bengatlan gawa ed garing tan amin a klase na bengatlan gawa ed mabmablin kiew tan gansa tan balatyang tan marmol; 13  ontan met ed sinamon tan pampabalingit a nanlapud India tan insenso tan ambalingit a larak tan olibano* tan alak tan larak na olibo tan pinon arina tan trigo tan saray baka tan karnero, tan saray kabayo tan karumata tan ariripen tan bilay na totoo. 14  On, naandi la ed sika so maabig a bunga a pinirawat na kamarerwam, tan nakal ed sika so amin a makapaliket tan mararakep a bengatla, tan aglan balot naromog iratan na totoo. 15  “Saray ombiabiahen negosyante na sarayan bengatla, a yinmaman lapud sikato, so onalagey ed arawi lapud takot da ed paniirap to tan mannangis tan manermen ira, 16  a kuan da, ‘Pakaskasi la, pakaskasi la so baleg a syudad, ya akawesan na pinon lienzo tan purpura tan ambalbalangan abel, tan aparakepan na dakel a balitok tan mablin bato tan perlas, 17  ta diad sakey oras et aderal iratan ya amayamay a kayamanan!’ “Tan amin a kapitan na barko tan amin a toon manbiabiahe ed dayat diad nanduruman pasen, tan saray marino tan amin iramay manaanap na pambilay da diad dayat, so inmalagey ed arawi 18  tan maneyag ira sanen anengneng day asewek na kapopoolan to tan inkuan da, ‘Wala ta ni syudad a mipara ed sayan baleg a syudad?’ 19  Tan sinabuyagan day dabok so kauloan da tan inmeyag ira, a mannanangis tan maneermen ira, a kuan da, ‘Pakaskasi la, pakaskasi la so baleg a syudad, a diad karakel na mabli iran bengatlan walad sikato et yinmaman so amin a walaan na saray barko ed dayat, lapud diad sakey oras et sikatoy aderal!’ 20  “Panliketan yo so agawa ed sikato, O tawen, tan sikayoran masanto tan sikayoran apostol tan sikayoran propeta, lapud impaakseb la na Dios so dusa ed sikato nisengeg ed sikayo!” 21  Tan sakey a mabiskeg ya anghel so angalsa na bato a singa sakey a baleg a baton gilingan tan imbantak to itan ed dayat, a kuan to: “Kanian onia kapeles so kibasileng na baleg a syudad a Babilonia, tan sikatoy aglan balot naromog. 22  Tan aglan balot narengel ed sika so boses na saray managkansion a babansagan da na saray arpa tan togtog na saray musikero tan saray managplauta tan saray managtrumpeta, tan agla naromog ed sika so komikimey a marunong ed antokaman ya anapan, tan agla narengel ed sika so tanol na baton gilingan, 23  tan agla onsinag ed sika so liwawa na sakey a lamparaan, tan agla narengel ed sika so boses na nobyo tan boses na nobya; lapud saray ombiabiahen negosyantem et totoon atagey so posisyon da diad dalin, ta diad panamegley na espiritismo a gagawaen mo et apalikdo so amin a nasyon. 24  On, aromog ed sikato so dala na saray propeta tan dala na saray masanto tan dala na amin a pinatey diad dalin.”

Paimanod leksab

Apo 18:13 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 2:11.