Apocalipsis 22:1-21

22  Tan impanengneng to ed siak so sakey ya ilog na danum na bilay, a malinlinew a singa kristal, ya onaagus manlapud trono na Dios tan trono na Kordero  diad pegley na malapar a dalan na satan. Tan diad biek tan biek na ilog et walaray kiew na bilay a labinduan danay a manbubunga ed kada taon, a binulan iratan a manbubunga. Tan saray bulong na saray kiew et pantambal ed saray nasyon.  Tan anggapo la so antokaman a nisamba. Balet say trono na Dios tan say trono na Kordero et niwala ed syudad, tan manlingkor ed Dios iray ariripen to;  tan nanengneng da so lupa to, tan nisulat ed moling da so ngaran to.  Ontan met, anggapo lay labi, tan agda la nakaukolan so sinag na silew odino agew, ta liwawaan ira nen Jehova a Dios, tan manuley ira lawas bilang arari ed andi-anggaan.  Tan inkuan to ed siak: “Sarayan salita et napanmatalkan tan tua; on, si Jehova a Dios ya angipasabi na saray impuyan a salita ed saray propeta so angibaki ed anghel to pian ipanengneng ed saray aripen to iray magano lan nagawa.  Tan nia! onsabi ak a tampol. Maliket so siopaman a manguunor ed saray salita na propesiya ed sayan lukot.”  Tan siak, si Juan, so makakarengel tan makakanengneng ed sarayan bengatla. Tan sanen nadngel tan anengneng ko iraya, dinmakmomo ak pian mandayew ed arapan na anghel ya angipanengneng ed siak na sarayan bengatla.  Balet inkuan to ed siak: “Manalwar ka! Agmo itan gagawaen! Sakey ak labat ya aripen, a singa sika tan saray agagim a propeta tan saramay manguunor ed saray salita ed sayan lukot. Dayewen moy Dios.” 10  Inkuan to met ed siak: “Agmo iyaamot iray salita na saray propesiya ed sayan lukot, ta asingger lay aturon panaon. 11  Samay manggagawa na ag-inkatunong et paulyan nin manggawa na ag-inkatunong; tan samay marutak et paulyan nin magmaliw a marutak; balet samay matunong et paulyan nin manggawa na inkatunong, tan samay masanto et paulyan nin magmaliw a masanto. 12  “‘Nia! onsabi ak a tampol, tan say tumang ya iter ko et wala la ed siak, pian iter ko ed kada sakey so unong ed ginawa to. 13  Siak so Alfa tan say Omega,* say inmuna tan say kaunoran, say gapo tan say sampot. 14  Maliket iramay manlilinis ed saray kawes da, ta nawalaan ira na kanepegan ya onla ed saray kiew na bilay tan makaloob ira ed syudad diad saray puerta na satan. 15  Walad paway iray aso tan saramay manggagawa na espiritismo tan saray managlawan tan saray managpatey tan saray mandadayew ed idolo tan amin a mangaaro tan manggagawa na katilaan.’ 16  “‘Siak, si Jesus, so angibaki ed anghel ko pian mantasi ed sikayoran totoo nipaakar ed sarayan bengatla parad saray kongregasyon. Siak so lamot tan say ilalak nen David, tan say masnag a bitewen ed kabuasan.’” 17  Tan ibabaga na espiritu tan say nobya: “Gala!” Tan siopaman ya onderengel et ikuan to komon: “Gala!” Tan siopaman a napgaan et ondago komon; siopaman a malabay et mangala komon na libren danum na bilay. 18  “Tasian ko ed amin ya onderengel ed saray salita na propesiya ed sayan lukot: Siopaman a mangarum ed sarayan bengatla, iyarum na Dios ed sikato iray salot a nisulat ed sayan lukot; 19  tan no walay mangekal na antokaman manlapud saray salita ed lukot na sayan propesiya, ekalen na Dios so betang to manlapud saray kiew na bilay tan manlapud masanton syudad—saray bengatla a nisulat ed sayan lukot. 20  “Samay mantatasi nipaakar ed sarayan bengatla et inkuan to, ‘On; onsabi ak a tampol.’” “Amen! Gala, Katawan a Jesus.” 21  Niwala komon ed saray masanto so agnaparaan a kaabigan na Katawan a Jesu-Kristo.

Paimanod leksab

Apo 22:13 * Nengnengen so paimano ed leksab na Apo 1:8.