Apocalipsis 6:1-17

6  Tan anengneng kon inekal na Kordero so sakey ed saray pitoran selyo, tan nadngel koy sakey ed saray apatiran mabilay a pinalsa a singa karol so boses to a kuan to: “Gala!”  Tan nia! anengneng ko so sakey ya amputin kabayo; tan samay akakabayo ed satan et walay pana to; tan niiter ed sikato so sakey a korona, tan sikatoy linma pian manalo tan sumpalen toy panatalo to.  Tan sanen inekal to so komaduan selyo, nadngel koy komaduan mabilay a pinalsa a kuan to: “Gala!”  Tan wala ni sananey a sinmabi, sakey ya ambalbalangan kabayo; tan samay akakabayo ed satan et naabuloyan a mangekal na deen ed dalin ta pian manpapateyan ira; tan niiter ed sikato so sakey a baleg ya espada.  Tan sanen inekal to so komatlon selyo, nadngel koy komatlon mabilay a pinalsa a kuan to: “Gala!” Tan nia! anengneng koy sakey ya andeket a kabayo; tan samay akakabayo ed satan et akaegna na simbangan.  Tan nadngel koy sakey a boses a singano walad pegley na saray apatiran mabilay a pinalsa a kuan to: “Sakey kilo a trigo so nasaliw na sakey a denario,* tan taloran kilo a sebada so nasaliw na sakey a denario; tan agmo dadaraken so larak na olibo tan say alak.”  Tan sanen inekal to so komapat a selyo, nadngel koy boses na komapat a mabilay a pinalsa a kuan to: “Gala!”  Tan nia! anengneng koy sakey a pusisaw a kabayo; tan samay akakabayo ed satan et inngaran a Patey. Tan manumtumbok ed sikato so Hades.* Tan niiter ed sikato so pakauley ed kakapat na dalin, pian mamatey ed panamegley na andukey ya espada tan kakulangay naakan tan makapatey a salot tan diad panamegley na saray atap ya ayep diad dalin.  Tan sanen inekal to so komaliman selyo, anengneng ko ed leksab na altar iray kamarerwa na saray pinatey lapud salita na Dios tan lapud kimey a panagtasi a ginawa ra. 10  Tan kinmelyaw ira ed maksil a boses, a kuan da: “Soberanon Katawan a masanto tan tua, panon kabayag ni antis kan mangukom tan ombales ed saramay manaayam ed dalin nisengeg ed dala mi?” 11  Tan niiter ed kada sakey ed sikara so sakey ya amputin kawes; tan imbaga ed sikara a manpainawa niran magano, anggad nakompleto so bilang na kapara ra met ya ariripen tan agagi ra a pateyen a singa ginawa met ed sikara. 12  Tan anengneng kon inekal to so komanem a selyo, tan walay agawan maksil a yegyeg; tan say agew et binmilunget a singa andeket a sakon abel, tan say interon bulan et binmalanga a singa dala, 13  tan saray bitewen ed tawen et naplag diad dalin, a singano apalagapag iran maetan bunga na kiew ya igos a niyugayog na maksil a dagem. 14  Tan say tawen et naandi a singa sakey a pahina a nilukot, tan say kada palandey tan kada isla et nakal ed saray pasen da. 15  Tan saray arari ed dalin tan saray totoon atagey so posisyon da tan saray komandante na militar tan saray mayaman tan saray mabiskeg tan balang aripen tan balang bulos a too et inmamot ed saray ungib tan diad saray leet na angkakabaleg a bato ed kapalandeyan. 16  Tan ibabaga ra ed saray palandey tan ed angkakabaleg a bato: “Saniban yo kami tan iyamot yo kami ed samay Sakey ya akayurong ed trono tan ed sanok na Kordero, 17  lapud sinmabi lay baleg ya agew na sanok da, tan siopa so makatalindeg?”

Paimanod leksab

Apo 6:6 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 18:24.
Apo 6:8 * Nengnengen so Apendise 8.