Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

IBhayibhili Lilokhu Likuntshintsha Yini Ukuphila Kwakho?

IBhayibhili Lilokhu Likuntshintsha Yini Ukuphila Kwakho?

“Liguqulwe ngokwenziwa kwengqondo yenu isibantsha.”—ROM. 12:2.

IZINGOMA: 29, 52

1-3. (a) Lanxa sesibhaphathiziwe, yiziphi izinto okungaba nzima ukuthi sintshintshe kuzo? (b) Yiphi imibuzo esingacina sizibuza yona? (Khangela imifanekiso esekuqaliseni.)

UKEVIN [1] wayethanda ukutshova amakhasi, ukubhema, ukudakwa kanye lokusebenzisa izidakamizwa. Wathi esefunde iqiniso wazimisela ukuba ngumngane kaJehova. Kodwa ukuze akwenze lokhu kwasekumele ayilahlele khatshana imikhuba le engalunganga. Lokhu wakwenza ngokucela usizo kuJehova langokuvumela ukuthi iLizwi lakhe limntshintshe.—Heb. 4:12.

2 UKevin waqhubeka entshintsha lalapho esebhaphathiziwe. Ngenxa yani? Ngoba kunengi okwakumele akwenze ukuze abe lezimpawu ezinhle ezazizamenza abe ngumKhristu ongcono. (Efe. 4:31, 32) Ngokwesibonelo uKevin wayezonda masinya futhi wananzelela ukuthi kwakunzima kakhulu ukuthi antshintshe. Ubika ukuthi ukuntshintsha endabeni le kwakunzima kakhulu ukwedlula ukutshiya imikhuba emibi ayelayo engakafundi iqiniso. Ukuthandaza  kuNkulunkulu kanye lokutaditsha kwamnceda ukuthi antshintshe.

3 Mhlawumbe lathi kwadingakala ukuthi sintshintshe indlela esasiphila ngayo singakabhaphathizwa ukuze ihambelane lalokho okutshiwo liBhayibhili. Kodwa lakhathesi singabe sikunanzelela ukuthi kumele siqhubeke sizama ukutshiya okuyimikhutshana okungalunganga ukuze senelise ukulingisela uNkulunkulu loKhristu. (Efe. 5:1, 2; 1 Phet. 2:21) Ngokwesibonelo singabe sinanzelela ukuthi sithanda ukuhlala sisola abanye, ukunyeya leminye nje imikhutshana emibi kumbe ukwesaba abantu. Kungenzakala ukuthi sesileminyaka sizama ukuntshintsha kodwa kusehlula. Engxenye usuzibuza ukuthi: ‘Kungani kunzima ukuthi ngitshiye izinto lezi ezincane kangaka mina ngenelisa ukulahla imikhuba emibi kakhulu? Ngingalivumela njani iBhayibhili ukuthi liqhubeke lingintshintsha ukuze ngibe lobuntu obuhle?’

KHUMBULA UKUTHI SINGABANTU ABALESONO

4. Kungani kwezinye izikhathi sisehluleka ukuthokozisa uJehova?

4 Sesimazi uJehova njalo indlela esimthanda ngayo yenza sifise ukwenza izinto ezimthokozisayo ngaso sonke isikhathi. Kodwa lokhu kubanzima ngoba singabantu abalesono, okuyikho okubangela ukuthi silukhuthe ugatsha kwezinye izikhathi. Sicina sesinjengomphostoli uPhawulu owabhala wathi: “Ngilesifiso sokwenza okuhle, kodwa angingeke ngisifeze.”—Rom. 7:18; Jak. 3:2.

5. Yiphi imikhuba emibi esingabe sayilahla singakabhaphathizwa, kodwa kuyini okunye okungaqhubeka kusithwalise nzima?

5 Singakabhaphathizwa salahla imikhuba emibi eyayingasenza sehluleke ukuba ngamalunga ebandla lobuKhristu. (1 Khor. 6:9, 10) Kodwa akumelanga sikhohlwe ukuthi silokhu silesono. (Kol. 3:9, 10) Ngakho akufanelanga sizitshele ukuthi ngeke sisawenza amaphutha njengoba sesabhaphathizwa kumbe sesileminyaka eminengi sikhonza uJehova. Iqiniso elikhona yikuthi loba nini singafikelwa yizifiso lemicabango emibi loba sibuyele ebuntwini bethu obudala esasilabo. Phela kungathatha iminyaka ukuthi eminye imikhutshana iphele.

6, 7. (a) Kuyini okwenza senelise ukuba ngabangane bakaJehova lanxa silesono? (b) Kungani kungamelanga siyekele ukucela ukuthi uJehova asithethelele nxa siphambanisile?

6 Singenelisa ukukhonza uJehova lokuba ngabangane bakhe lanxa silesono. Khumbula ukuthi lapho uJehova esinxusa ukuthi sibe ngabangane bakhe wayekwazi ukuthi sizaphambanisa kwezinye izikhathi. (Joh. 6:44) Njengoba ekwazi ukuthi sinjani lokuthi kuyini okusezinhliziyweni zethu, sileqiniso lokuthi uyakwazi ukuthi yiphi imikhutshana engalunganga engaba luhlupho komunye lomunye wethu. Kodwa lokhu akuzange kumvimbele ukuthi abe ngumngane wethu.

7 Indlela uNkulunkulu asithanda ngayo yamfuqa ukuthi anikele ngeNdodana yakhe eyiyo yodwa ukuze ahlawulele izono zethu. (Joh. 3:16) Ngakho-ke nxa singaphambanisa kumele sicele ukuthi uJehova asithethelele. Inhlawulo yenza siqiniseke ukuthi uzasithethelela lokuthi sizaqhubeka singabangane bakhe. (Rom. 7:24, 25; 1 Joh. 2:1, 2) Khumbula ukuthi uJesu wafela izoni eziphendukayo. Yikho nxa singaphambanisa akumelanga siyekele ukuthandaza kuJehova simcela ukuthi asithethelele. Ukwenza njalo kungafanana lomuntu oyala ukugeza izandla ezigcwele ingcekeza. Siyambonga kakhulu uJehova ngokunikela ngeNdodana yakhe ngoba sesisenelisa ukuba ngabangane bakhe lanxa singabantu abalesono.—Bala u-1 Thimothi 1:15.

8. Kungani kungamelanga siziqile?

 8 Kuliqiniso sibili ukuthi kasifuni ukuziqila senze angathi siphelele kumbe sicatshe ngomunwe. Nxa sifuna ukuhlala silobuhlobo obuhle loJehova kumele sizimisele ukulingisela uNkulunkulu loKhristu njalo sizame ukuba yilokho abafuna sibe yikho. (Hubo. 15:1-5) Kumele sizame lokuzikhuza kweminye imikhutshana engalunganga kumbe siyilahle. Kungelani lokuthi sisanda kubhaphathizwa loba sesileminyaka eminengi sikhonza uJehova, kumele ‘siqhubeke silungisiswa.’—2 Khor. 13:11, nwt.

9. Sikwazi njani ukuthi ukuba lobuntu obutsha kakwenzakali ngelanga elilodwa?

9 Umphostoli uPhawuli watshela amaKhristu wathi: “Mayelana lendlela yenu yakuqala yokuphila, lafundiswa ukuba lilahle uqobo lwenu oludala, olonakaliswa yizinkanuko zalo zenkohliso; lenziwe libe batsha esimeni sezingqondo zenu; lifake ubumina obutsha, obadalelwa ukuba njengoNkulunkulu ekulungeni okuqotho lobungcwele.” (Efe. 4:22-24) Umutsho othi “lenziwe libe batsha” utshengisa ukuthi ukuba lobuntu obutsha kakwenzakali ngelanga elilodwa kodwa yinto eqhubekayo njalo esetshenzelwayo. Lokhu kuveza ukuthi singenelisa ukuqhubeka sizama ukuba lobuntu obuhle futhi sibe ngamaKhristu angcono kakhulu kungelani lokuthi sileminyaka emingaki sikhonza uJehova. IBhayibhili lingasinceda sibili ukuthi siguqule ukuphila kwethu.

KUNGANI KUNZIMA UKUNTSHINTSHA?

10. Kumele senzeni ukuze siqhubeke sivumela iBhayibhili lisiguqule njalo yiphi imibuzo esingazibuza yona?

10 Sonke siyakufuna ukusebenzisa lokho iBhayibhili elikutshoyo. Kodwa kumele sisebenze gadalala ukuze sivumele iLizwi likaNkulunkulu liqhubeke lisintshintsha. Manje kungani kumele sisebenze nzima kangaka? UJehova ngeke yini akhuphe yonke imikhutshana emibi esilayo?

11-13. Kungani uJehova ekhangelele ukuthi sizame ngamandla ukunqoba imikhutshana engalunganga esingabe silayo?

11 Nxa singacabangisisa ngezinto ezidaliweyo siyakubona ukuthi uJehova ulamandla amangalisayo. Ngokwesibonelo wadala ilanga futhi ngomzuzwana nje likhupha ukukhanya kanye lokutshisa okumangalisayo. Lanxa ilanga likhupha amandla amakhulu kangaka, malutshwana asetshenziswa yizinto eziphilayo emhlabeni. (Hubo. 74:16; Isaya. 40:26) Siyabona-ke ukuthi uJehova ulamandla amangalisayo futhi angasinika nxa siwadinga. (Isaya. 40:29) Yikho nxa efuna ubengenza izinto zitshelele nje, singatshoni sithwala nzima ngokulwisana lemikhutshana engalunganga esilayo. Manje kungani engakwenzi lokhu?

12 UJehova wasinika inkululeko yokuzikhethela. Nxa singakhetha ukusebenza gadalala ukuze senze intando yakhe siyabe sitshengisa ukuthi siyamthanda kakhulu lokuthi sizimisele ukumthokozisa. Kanti njalo siyabe sitshengisa lokuthi siyabusekela ubukhosi bakhe. USathane wasola indlela uJehova abusa ngayo, ngakho nxa silalela uNkulunkulu siyabe sisenza kucace ukuthi sifuna abe ngumbusi wethu. Kasithandabuzi ukuthi uBaba wethu osezulwini uyajabula kakhulu nxa esibona sisenza njalo. (Jobe. 2:3-5; Zaga. 27:11) Siyabona-ke ukuthi aluba uJehova ubengakhupha izinto ezenza kube nzima ukuthi simthokozise bekungeke kukhanye ukuthi siqotho kuye lokuthi sizimisele kangakanani ukusekela ubukhosi bakhe.

13 UJehova usikhuthaza ukuthi ‘senze imizamo yonke’ ukuze sibe ngamaKhristu alobuntu obuhle. (Bala u-2 Phetro 1:5-7; Kol.  3:12) Ukhangelele ukuthi silwise ngamandla ukuze silungisise imicabango kanye lemizwa yethu. (Rom. 8:5; 12:9) Yikho ukuqhubeka sisebenza nzima size sinqobe imikhutshana engalunganga esingabe silayo kuzasenza sithokoze.

VUMELA ILIZWI LIKANKULUNKULU LIQHUBEKE LIKUNTSHINTSHA

14, 15. Kuyini esingakwenza ukuze sibe lobuntu obuthokozisa uJehova? (Khangela ibhokisi elithi “ Ukubala IBhayibhili Lokuthandaza Kwabanceda Ukuthi Bantshintshe.”)

14 Singenze njani ukuze sibe lobuntu obuhle obujabulisa uJehova? Kumele siqhubeke sizimisela ukulandela imilayo yakhe kulokuthi senze esikufunayo. URoma 12:2 uthi: “Lingavumi futhi ukulingisa umhlaba lo, kodwa liguqulwe ngokwenziwa kwengqondo yenu isibantsha. Lapho-ke lizakwenelisa ukuhlola lokwamukela lokho okuyintando kaNkulunkulu—intando yakhe elungileyo, ethokozisayo lepheleleyo.” UJehova uyasincedisa ukuthi sizwisise intando yakhe esebenzisa umoya wakhe ongcwele leLizwi lakhe. Uyasisiza lokuthi senelise ukwenza intando yakhe futhi silungise lapho okumele sintshintshe khona ukuze simthokozise. Ngakho thina kumele sibambe ziqine, silifunde iBhayibhili, sicabangisise ngalokho esikufundayo futhi sikhuleke sicela umoya wakhe ongcwele. (Luk. 11:13; Gal. 5:22, 23) Nxa singakwenza lokhu sizazwisisa ukuthi kuyini okumthokozisayo njalo sizafunda lokumlingisela kukho konke esikwenzayo. Kodwa-ke kuzamele singalalisi inkophe funa imikhuba leyo iphinde iphenduke futhi.—Zaga. 4:23.

Kungakunceda ukucabangisisa ngemibhalo kanye lezihloko ezikhuluma ngohlupho ongabe ulwisana lalo (Khangela indima 15)

15 Okunye okumele sikwenze yikubala amabhuku adindwa yinhlanganiso yethu asinceda ukuthi silingisele izimpawu zobuntu bukaJehova. Ngokwesibonelo abanye kubancedile ukugcina imibhalo ethile kanye lezihloko abazithethe ku-Nqabayokulinda le-Awake! Ukuhlala behlola izinto lezi kuyabasiza lokuthi bathuthukise ubuntu babo njalo banqobe imicabango kanye lezenzo ezimbi abangabe belazo.

16. Kungani kungamelanga sidane nxa kuthatha isikhathi ukuthi sintshintshe?

16 Kungathatha isikhathi ukufunda ukulingisela ubuntu bukaJehova. Yikho kwezinye izikhathi singabona angathi kasenzi lutho. Kodwa kumele sibekezele njalo siqhubeke sivumela iBhayibhili lisintshintshe. Ekuqaliseni kungadingakala ukuthi sizame ngamandla wonke ukwenza lokho okutshiwo yiMibhalo. Nxa singaqhubeka sisenza izinto ezithokozisa uJehova kuzakuba lula ukuthi sicabange njengaye njalo senze okuhle.—Hubo. 37:31; Zaga. 23:12; Gal. 5:16, 17.

 HLALA UKHUMBULA IKUSASA ELIHLE ESILILINDELEYO

17. Sizathola liphi ithuba nxa singahlala sithembekile kuJehova?

17 Izinceku zikaJehova ezithembekileyo zizathola ithuba lokumkhonza kuze kube phakade zingasela sono. Ngalesosikhathi kuzabe sekulula kakhulu ukutshengisa ubuntu bethu obuhle futhi lokhu kuzasijabulisa. Kodwa lakhathesi siyayibonga inhlawulo ngoba yenza senelise ukukhonza uNkulunkulu wethu osithandayo. Lanxa silesono singenelisa ukuqhubeka sivumela ukuthi iLizwi lakhe lisintshintshe.

18, 19. Kuyini okungasenza sibe leqiniso lokuthi iBhayibhili lilamandla okuqhubeka lisintshintsha?

18 UKevin esikhulume ngaye ekuqaliseni wazimisela ukuthi anqande ulaka lwakhe. Wacabangisisa ngezimiso zeBhayibhili njalo wazisebenzisa ekuphileni kwakhe futhi wakwamukela ukuncediswa kanye lezeluleko ayezinikwa ngabanye akhonza labo. Ngokuya kwesikhathi uKevin wantshintsha futhi wacina eseyinceku ekhonzayo. Sikhuluma nje useleminyaka engu-20 engumdala webandla. Lanxa esengumdala uyakwazi ukuthi kumele aqhubeke elwisa ukuze ulaka lwakhe lungamkhuleli futhi.

19 Okwenzakala kuKevin kutshengisa ukuthi iBhayibhili liyabanceda abantu bakaNkulunkulu ukuthi baqhubeke bentshintsha impilo zabo. Ngakho kasivumeleni iLizwi likaNkulunkulu liqhubeke lisintshintsha njalo lisenze sibe lobuhlobo obuhle kakhulu laye. (Hubo. 25:14) Singenza njalo uJehova uzayibusisa yonke imizamo esiyenzayo njalo sizakubona lokuthi iBhayibhili liyenelisa ukuguqula ukuphila kwethu.—Hubo. 34:8.

^ [1] (indima 1) Ibizo lintshintshiwe.