Eyesibili KwabaseKhorinte 13:1-14

  • Amazwi okuphetha okubaxwayisa lokubakhuthaza (1-14)

    • “Qhubekani lizihlola ukuthi lisekukholweni yini” (5)

    • Tshintshani, livumelane emicabangweni (11)

13  Sengisiza kini okwesithathu. “Yonke indaba kumele iqiniswe yibufakazi babantu* ababili kumbe abathathu.”+  Lanxa khathesi ngingekho kini, kufanana lokuthi ngilani okwesibili. Ngibaxwayisa kuseselesikhathi abake benza isono labanye bonke ukuthi nxa ngingaphinda ngifike khonangapho angisoze ngibayekele,  njengoba lidinga ubufakazi bokuthi uKhristu ukhuluma esebenzisa mina sibili. Yena kabuthakathaka phakathi kwenu kodwa ulamandla.  Lanxa wabulawa ngokubethelwa esigodweni ngenxa yokungabi lamandla, uyaphila ngenxa yamandla kaNkulunkulu.+ Lathi asilamandla njengoba nje laye wayengelamandla kodwa sizaphila laye+ ngenxa yamandla kaNkulunkulu akini.+  Qhubekani lizihlola ukuthi lisekukholweni yini, qhubekani lizihlolisisa ukuthi lingabantu abanjani.+ Kalinanzeleli yini ukuthi uJesu Khristu umanyene lani? Ngaphandle nxa kuyikuthi kalemukelwa.  Ngithemba lizananzelela ukuthi thina siyemukelwa.  Khathesi sithandaza kuNkulunkulu sicela ukuthi lingenzi lutho olubi kodwa lokho asikwenzeli ukuthi kukhanye angathi siyemukelwa. Sikwenzela ukuthi lenze okuhle lanxa kungakhanya angathi thina kasemukelwa.  Asingeke senze lutho oluphikisana leqiniso kodwa senza okuvumelana leqiniso kuphela.  Sihlala sithokoza kakhulu nxa sibuthakathaka kodwa lina lilamandla njalo esikuthandazelayo yikuthi lilungisiswe. 10  Yikho ngibhala izinto lezi ngingekho kini, ngisenzela ukuthi nxa sengifikile ngingabi lesihluku sengisebenzisa amandla engawaphiwa yiNkosi+ ukuze ngilakhe, ngingalidilizi. 11  Okokucina bafowethu qhubekani lithokoza, litshintsha lapho okumele litshintshe khona, liduduzwa,+ livumelana emicabangweni yenu+ njalo lihlalisane ngokuthula.+ Lingenza njalo uNkulunkulu wothando lokuthula+ uzakuba lani. 12  Bingelelanani ngokuqabuzana okungcwele. 13  Bonke abangcwele bayalibingelela. 14  Umusa omkhulu weNkosi uJesu Khristu lothando lukaNkulunkulu kanye lomoya ongcwele olincedayo akube lani lonke.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “ngumlomo wabofakazi.”