KwabaseKholose 3:1-25

  • Ubuntu obudala lobuntu obutsha (1-17)

    • Bulalani izitho zemizimba (5)

    • Uthando lwenza kube lokumanyana okupheleleyo (14)

  • Kucetshiswa izimuli ezingamaKhristu (18-25)

3  Ngakho nxa lavuswa loKhristu,+ qhubekani lifuna izinto zaphezulu lapho uKhristu ahlezi khona esandleni sokudla sikaNkulunkulu.+  Gcinani ingqondo zenu zinamathele ezintweni zaphezulu+ hatshi ezintweni zasemhlabeni+  ngoba lina lifile futhi impilo yenu ifihlwe loKhristu* ngokuvumelana loNkulunkulu.  Lapho uKhristu oyikuphila kwethu+ ebonakala, lani lizabonakaliswa laye enkazimulweni.+  Ngakho bulalani izitho zemizimba yenu+ yasemhlabeni okuvela kuzo ukufeba,* lokungcola, lokubuswa zinkanuko zemacansini,+ lezifiso ezimbi kanye lobuhwaba, okuyikukhonza izithombe.  Ulaka lukaNkulunkulu luyeza ngenxa yezinto lezo.  Le yiyo indlela elaliziphatha* ngayo empilweni elaliyiphila kuqala.*+  Kodwa kufanele likulahle konke lokhu: ukuthukuthela, lokuzonda, lezenzo ezimbi,+ lokuthethisa+ njalo inkulumo ebolileyo+ akufanelanga iphume emilonyeni yenu.  Lingaqambelani amanga.+ Hlubulani ubuntu obudala+ lezenzo zabo, 10  ligqoke ubuntu obutsha+ obenziwa bube butsha ngolwazi oluqondileyo ngokuvumelana lomfanekiso kaNkulunkulu owabudalayo.+ 11  Lapho akulamGrikhi kumbe umJuda, akulakusoka kumbe ukungasoki, akula owezizweni, akula umSikhethiya,* isigqili kumbe okhululekileyo kodwa uKhristu uyikho konke kukho konke.+ 12  Njengoba lingabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo,+ abangcwele labathandwayo, gqokani uzwelo olukhulu,+ lomusa, lokuthobeka,*+ lobumnene+ kanye lokubekezela.+ 13  Qhubekani libekezelelana futhi lithethelelana ngenhliziyo yonke+ lanxa umuntu engabe elesizatho sokusola omunye.+ Njengoba nje uJehova* walithethelela ngenhliziyo yonke, lani kufanele lenze njalo.+ 14  Phezu kwakho konke lokhu, gqokani uthando+ ngoba lwenza limanyane ngokupheleleyo.+ 15  Kanti njalo ukuthula kukaKhristu akubuse ezinhliziyweni zenu+ ngoba labizelwa kukho ukuze libe ngumzimba owodwa. Tshengisani ukuthi lingabantu ababongayo. 16  Ilizwi likaKhristu kalihlale kini ngokupheleleyo, libe ngabantu abalokuhlakanipha konke. Qhubekani lifundisana njalo likhuthazana* ngamahubo,+ langezingoma zokudumisa uNkulunkulu langokuhlabela izingoma zokukhonza lezokubonga, futhi lihlabelele uJehova* ngezinhliziyo* zenu.+ 17  Loba kuyini elikwenzayo, kungaba ngelizwi kumbe ngesenzo, konke kwenzeni ngebizo leNkosi uJesu, libonga uNkulunkulu uBaba ngayo.+ 18  Bafazi, zehliseni kubomkenu+ ngoba lokhu kuhle eNkosini. 19  Madoda, qhubekani lithanda omkenu+ njalo lingabi lesihluku kubo.*+ 20  Bantwana, lalelani abazali benu kukho konke+ ngoba lokhu kuyayithokozisa iNkosi. 21  Bobaba, lingabazondisi* abantwabenu+ ukuze bangadani.* 22  Lina zigqili, walaleleni kukho konke amakhosi enu asemhlabeni,+ hatshi nxa elikhangele kuphela angathi lithokozisa abantu, kodwa kwenzeni ngenhliziyo eqotho langokwesaba uJehova.* 23  Loba kuyini elikwenzayo kwenzeni ngomphefumulo* wonke, angathi lisebenzela uJehova*+ hatshi abantu 24  ngoba liyakwazi ukuthi lizakwamukela umvuzo olilifa elivela kuJehova.*+ Kufanele libe yizigqili zeNkosi uKhristu. 25  Owenza okubi uzajeziswa sibili ngenxa yobubi abenzileyo+ njalo akusoze kube lobandlululo.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “isezandleni zikaKhristu.”
NgesiGrikhi, por·nei′a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “elalihamba.”
Kumbe, “lisaphila ngaleyondlela.”
Ibala leli lalisitsho umuntu ongaphucukanga.
Kumbe, “lokuzehlisa.”
Kumbe, “liselulekana.”
Kumbe, “ezinhliziyweni.”
Kumbe, “lingabathukutheleli kakhulu.”
Kumbe, “lingabacaphuli.”
Kumbe, “bangapheli amandla.”
Khangela iNgcazelo Yamabala ebaleni elithi, “Umphefumulo.”