Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Hambani Lenze Abafundi Ezizweni Zonke”

“Hambani Lenze Abafundi Ezizweni Zonke”

“Hambani lenze abafundi ezizweni zonke, libabhaphathize . . . , libafundise ukulalela konke engililaye ngakho.”—MAT. 28:19, 20.

IZINGOMA: 141, 17

1, 2. Yiphi imibuzo ebakhona mayelana lamazwi kaJesu akuMathewu 24:14?

ABANYE abantu bayazilalela izindaba ezinhle esizitshumayelayo ikanti abanye kabafuni lakuzizwa. Lanxa kunjalo, bonke bayakuvuma ukuthi oFakazi bakaJehova baziwa ngomsebenzi wokutshumayela abawenzayo. Labanye njalo abangabe bengavumelani lalokho esikufundisayo bayasihlonipha ngenxa yomsebenzi wokutshumayela. UJesu wathi izindaba ezinhle zoMbuso zizatshunyayelwa emhlabeni wonke. (Mat. 24:14) Manje sikwazi njani ukuthi umsebenzi wokutshumayela esiwenzayo ugcwalisa isiphrofetho esakhulunywa nguJesu? Siyabe siphambanisa yini nxa sisithi yithi sodwa esiwenzayo?

2 Abantu abanengi emasontweni bathi bayalitshumayela ivangeli. Kodwa abajayele ukukwenza nje yikutshumayela emasontweni abo, kuma-TV, laku-Inthanethi kanye lokulandiselana okwenzakala ezimpilweni zabo. Abanye njalo bathi batshumayela ngokusiza abadubekayo langokuthuthukisa ezokwelapha kanye lezemfundo. Kodwa lokhu abakutshoyo kuyahambelana yini lomlayo uJesu awunika abafundi bakhe?

3. UMathewu 28:19, 20 uqamba ziphi izinto ezine okumele zenziwe ngabalandeli bakaJesu?

 3 Abafundi bakaJesu kwakumele bazihlalele yini bagoqe izandla balindele ukuthi abantu babalande? Hatshi. Esevusiwe watshela abalandeli bakhe wathi: “Ngakho hambani lenze abafundi ezizweni zonke, libabhaphathize . . . libafundise konke engililaye ngakho.” (Mat. 28:19, 20) Emavesini la sitshelwa ngezinto ezine okumele sizenze. Kumele senze abafundi, sibabhaphathize njalo sibafundise. Kodwa kumele siqale ngokwenzani? UJesu wathi: “Hambani.” Enye indoda ecubungula iBhayibhili yathi umlayo othi ‘hambani’ kumele ulalelwe yiwo wonke amakholwa futhi kumele ahambe loba ngaphi.—Mat. 10:7; Luk. 10:3.

4. UJesu wayesitshoni lapho esithi lizakuba ‘ngabagoli babantu’?

4 Lapha uJesu wayengakhulumi ngomsebenzi okumele wenziwe ngumuntu oyedwa. Kodwa wayesitsho umsebenzi ohleliweyo wokutshumayela izindaba ezinhle owawuzakwenziwa ngabafundi bakhe bencedisana. Phela umuntu oyedwa ngeke enelise ukutshumayela “ezizweni zonke.” UJesu waphinda wakuveza ukuthi lo ngumsebenzi wabantu abanengi lapho etshela abafundi bakhe ukuthi bazakuba ‘ngabagoli babantu.’ (Bala uMathewu 4:18-22.) Wayengakhulumi ngomuntu othiya inhlanzi eyedwa, ophosela iwuka emanzini abesezihlalela amelele ukuthi inhlanzi zidlele. Kodwa wayekhuluma ngokugola inhlanzi ngomambule, umsebenzi omkhulu kakhulu owenziwa ngabantu abanengi bencedisana.—Luk. 5:1-11.

5. Yiphi imibuzo emine okumele siyiphendule njalo kungani?

5 Pho ngobani lamuhla abawulalelayo umlayo kaJesu wokutshumayela izindaba ezinhle? Ukuze sithole impendulo kasihloleni imibuzo emine elandelayo:

  • Yiwuphi umlayezo okumele utshunyayelwe?

  • Kungani kumele sitshumayele?

  • Yiziphi izindlela okumele zisetshenziswe?

  • Kumele kutshunyayelwe ngaphi futhi kuze kube nini?

Ukuthola izimpendulo zemibuzo le kuzasinceda ukuthi sibone ukuthi ngobani abenza umsebenzi onika abantu ithemba lokuphila phakade. Kuzasenza lokuthi sizimisele ukuqhubeka siwenza ngokuthembeka.—1 Tim. 4:16.

YIWUPHI UMLAYEZO OKUMELE UTSHUNYAYELWE?

6. Kungani uqiniseka ukuthi oFakazi bakaJehova batshumayela umlayezo oyiwo?

6 Bala uLukha 4:43. UJesu watshumayela “izindaba ezinhle” zoMbuso njalo ukhangelele ukuthi abalandeli bakhe labo benze njengaye. Ngobani abatshumayela izindaba lezi “ezizweni zonke”? Impendulo isegcekeni, ngoFakazi bakaJehova kuphela. Labanye abantu abangavumelani lalokho esikukholwayo bayakuvuma lokhu. Ngokwesibonelo omunye umphristi ongumnali watshela uFakazi othile ukuthi usehlale emazweni amanengi njalo wayebuza oFakazi kulawomazwe ukuthi yiwuphi umlayezo abawutshumayelayo. Bamphendula bathini? Umphristi uthi: “Bonke babeyizithutha ngoba bangitshela into efananayo bathi, ‘Sitshumayela izindaba ezinhle zoMbuso.’” Kayisikho ukuthi “babeyizithutha” kodwa bamnika impendulo efananayo etshengisa ukuthi bamanyene. (1 Khor. 1:10) Abakutshoyo yikho okubhalwe ku-Nqabayokulinda Ebika NgoMbuso KaNkulunkulu. Inyanga ngayinye kudindwa amakhophi emagazini le angaba ngu-59 miliyoni ngezindimi ezingu-254.  Ayikho enye imagazini etholakala njengale emhlabeni wonke.

7. Sikwazi njani ukuthi abafundisi bamasonto batshumayela umlayezo ongaqondanga?

7 Abafundisi bamasonto kabatshumayeli ngoMbuso kaNkulunkulu. Nxa bekhuluma ngoMbuso lo batshela abantu ukuthi yinto esenhliziyweni yomuntu. (Luk. 17:21) Bayehluleka ukucacisela abantu ukuba bazwisise ukuthi uMbuso kaNkulunkulu nguhulumende okhona sibili ezulwini lokuthi uJesu Khristu nguye iNkosi yawo. Kababatsheli ukuthi uMbuso lo yiwo wodwa ozaqeda zonke izinhlupho zabantu lokuthi sekuseduze ukuthi ususe bonke ububi emhlabeni. (Isam. 19:11-21) UJesu bakhuluma ngaye ngeKhisimusi lange-Easter kuphela. Kukhanya basemnyameni, kabakwazi lokho okuzakwenziwa nguJesu nxa esebusa umhlaba. Njengoba bengawazi umlayezo okumele bawutshumayele kasingeke silindele lokuthi bakwazi ukuthi kungani kumele batshumayele.

KUNGANI SITSHUMAYELA?

8. Kuyini okungamelanga kukhangelelwe ngabantu abatshumayelayo?

8 Kuyini okusifuqa ukuthi sitshumayele? Kasikwenzeli ukuthola imali loba ukwakha izakhiwo eziyibunkanyankanya. UJesu watshela abafundi bakhe wathi: “Lamukelisiwe kungelambadalo, lani phanini kungelambadalo.” (Mat. 10:8) ILizwi likaNkulunkulu akumelanga lisetshenziselwe ukwenza imali. (2 Khor. 2:17) Abatshumayela izindaba ezinhle akumelanga bakhangelele ukubhadalwa. (Bala imiSebenzi 20:33-35.) Lanxa umlayo owakhulunywa nguJesu ucacile, amasonto amanengi agijimisana lokudinga imali ukuze aholise abafundisi bawo lezinye izisebenzi ezinenginengi. Lokhu kwenze abafundisi abanengi baba ngomali iyavuza.—Isam. 17:4, 5.

9. Kukhanya njani ukuthi oFakazi bakaJehova kabawenzeli ukuthola imali umsebenzi wokutshumayela?

9 OFakazi bakaJehova bona bayithatha ngaphi imali? Banikela lokho abakunqumileyo ezinhliziyweni zabo. (2 Khor. 9:7) EmaWolu oMbuso lasemihlanganweni yabo emikhulu akubhodi miganu yenkongozelo. Ngomnyaka odlulileyo oFakazi bakaJehova batshumayele amahola angu-1.93 bhiliyoni njalo bafunde iBhayibhili labantu abedlula 9 miliyoni inyanga ngayinye. Konke lokhu bebekwenza mahala. Okumangalisayo yikuthi kabaholiswa futhi basebenzisa ezabo izimali ukuze umsebenzi lo uphumelele. Omunye owenza umsebenzi wokuchwayisisa wakhuluma ngaboFakazi bakaJehova wathi: “Abakuqakathekisa kakhulu yikutshumayela lokufundisa. . . . Abalabafundisi, okutsho ukuthi akulamali ephumayo iholiswa abantu.” Manje kuyini okwenza basebenze gadalala kangaka betshumayela? Isiqokoqela yikuthi bayamthanda uJehova njalo bayabathanda omakhelwana babo. Ukuzinikela kwabo kugcwalisa isiphrofetho esikuHubo 110:3. (Bala.)

KUTSHUNYAYELWA NJANI?

Sitshumayela loba ngaphi lapho abantu abatholakala khona (Khangela indima 10)

10. UJesu labafundi bakhe babetshumayela njani?

10 UJesu labafundi bakhe babezitshumayela njani izindaba ezinhle? Babelanda abantu emakhaya abo lakuzo zonke izindawo lapho ababetholakala khona. Ukutshumayela kwabo kwakugoqela ukuya endlini ngendlu bedinga abantu abalesifiso sokufunda iqiniso. (Mat. 10:11; Luk. 8:1; ImiSeb. 5:42; 20:20) Indlela le yokutshumayela yayitshengisa ukuthi kabakhethi muntu.

11, 12. Endabeni yokutshumayela, yiwuphi umehluko okhona phakathi kokwenziwa ngabantu bamasonto lokwenziwa ngoFakazi bakaJehova?

 11 Amasonto ayayilandela yini indlela uJesu ayetshumayela ngayo izindaba ezinhle? Okujayelekileyo yikuthi abafundisi ababhadalwayo yibo abama phambi kwabantu batshumayele. Kabazihluphi ngokuba ‘ngabagoli babantu,’ kodwa abakwenzayo yikugcina abantu abavele besemasontweni abo. Lanxa kunjalo, abanye abafundisi bayake bazame ukukhuthaza abantu bamasonto abo ukuthi batshumayele. Ngokwesibonelo, ekuqaliseni komnyaka ka-2001 uPapa uJohn Paul Wesibili wabhala wathi: “Eminyakeni le bengilokhu ngikhuthaza abantu ukuthi bazame ukutshumayela ivangeli. Ngiyaphinda futhi . . . Kumele sitshiseke ngamandla njengoPhawuli owathi: ‘Maye kimi uma ngingatshumayeli ivangeli.’” Waqhubeka wathi umsebenzi lo “kawungeke utshiyelwe iqembu ‘lezingcitshi’ kodwa wonke nje uMuntu kaNkulunkulu kumele awenze.” Manje bangaki abasukumayo besiyatshumayela?

12 OFakazi bakaJehova bona-ke? Bayawenza sibili umsebenzi wokutshumayela. Yibo bodwa abatshela abantu ukuthi uJesu waba yiNkosi kusukela ngo-1914. Benza khona kanye uJesu abalaya khona ngoba bayakuqakathekisa kakhulu ukutshumayela. (Mak. 13:10) Ibhuku elithi Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners lathi: “Umsebenzi wokutshumayela uqakatheke ukwedlula zonke izinto kuboFakazi bakaJehova.” Umlobi webhuku leli waphinda wabhala amanye amazwi atshiwo ngomunye uFakazi wathi: “Nxa kungaba lendlala, umkhuhlane kumbe ubunzima obuthile bayazama ngazo zonke izindlela ukuncedisana, . . . kodwa kabakukhohlwa ukuthi umsebenzi oyiwonawona ngowokutshela abantu amazwi aseBhayibhilini aphathelane lokuphela komhlaba kanye lokusindiswa kwabantu.” OFakazi bakaJehova baqhubeka bewenza umsebenzi lo besebenzisa izindlela ezasetshenziswa nguJesu labafundi bakhe.

KUMELE KUTSHUNYAYELWE NGAPHI FUTHI KUZE KUBE NINI?

13. Izindaba ezinhle kumele zitshunyayelwe ngaphi?

13 UJesu wathi umsebenzi wokutshumayela izindaba ezinhle uzakwenziwa “kuwo wonke umhlaba.” (Mat. 24:14) Abafundi kufanele benziwe “ezizweni zonke.” (Mat. 28:19, 20) Lokhu kutshengisa ukuthi izindaba ezinhle kumele zitshunyayelwe kuyo yonke indawo.

14, 15. Kuyini okutshengisa ukuthi oFakazi bakaJehova batshumayela emhlabeni wonke njengokutsho kukaJesu? (Khangela imifanekiso esekuqaliseni.)

14 OFakazi bakaJehova bebelokhu besebenza gadalala ukuze batshumayele izindaba ezinhle emhlabeni wonke njengoba uJesu watsho. Ake sibone ukuthi kungani sisitsho njalo. E-United States kulabafundisi bamasonto atshiyeneyo abangaba yi-600 000. Kodwa elizweni lelo kulaboFakazi bakaJehova abangaba yi-1.2 miliyoni. Emhlabeni wonke kulabaphristi  beRoma abedlula 400 000. OFakazi abatshumayela ngoMbuso bona bangaki? KulaboFakazi abedlula 8 miliyoni emhlabeni jikelele njalo batshumayeza abantu emazweni angu-240 kungela mbadalo. Umsebenzi lo muhle kakhulu futhi wenza ukuthi uJehova adunyiswe.—Hubo. 34:1; 51:15.

15 OFakazi bakaJehova bazimisele ukutshumayeza abantu abanengi kakhulu ukuphela kungakafiki. Yikho abantu bemangala nxa bebona imisebenzi yabo yokuhumutsha leyokudinda amabhuku akhuluma ngeqiniso eliseBhayibhilini. Abantu bawaphiwa mahala amabhuku, amamagazini, amaphetshana kanye lezimemo zemihlangano emikhulu lezeSikhumbuzo. Izinto lezi zitholakala ngezindimi ezedlula 700. I-New World Translation of the Holy Scriptures yona ikhona ngezindimi ezedlula 130 njalo sekudindwe amaBhayibhili la edlula 200 miliyoni. Ngomnyaka odlulileyo kwadindwa amabhuku akhuluma ngeqiniso eliseBhayibhilini angaba yi-4.5 bhiliyoni. Kanti njalo iwebhusayithi yethu ilezinto ezinengi ezitholakala ngezindimi ezedlula 750. Kambe bakhona abanye abenza umsebenzi lo?

16. Sazi njani ukuthi oFakazi bakaJehova balomoya kaNkulunkulu?

16 Kuzatshunyayelwa kuze kube nini? UJesu wathi umsebenzi wokutshumayela emhlabeni wonke wawuzaqhubeka usenziwa kuze ‘kufike ukucina.’ Yiphi enye inkolo elabantu abalokhu betshumayela izindaba ezinhle kulezizinsuku zokucina ezinzima? Abanye esibatshumayezayo bangasitshela ukuthi kasilawo umoya ongcwele. Kodwa ukuqinisela kwethu emsebenzini lo kutshengisa ukuthi silawo sibili umoya kaNkulunkulu. (ImiSeb. 1:8; 1 Phet. 4:14) Abanye bayake babonakale bezama ukutshumayela njengaboFakazi bakaJehova kodwa izikhathi ezinengi lokhu kuphelela emoyeni. Abanye bayakwenza okwesikhatshana kodwa besebebuyela kulokho abajayele ukukwenza emasontweni abo. Lanxa abanye bengazama ukutshumayela endlini ngendlu, bayabe bebatshelani abantu? Impendulo yombuzo lo iyakucacisa ukuthi abawenzi umsebenzi owaqaliswa nguKhristu.

NGOBANI ABATSHUMAYELA IZINDABA EZINHLE LAMUHLA?

17, 18. (a) Kungani sileqiniso lokuthi oFakazi bakaJehova yibo abatshumayela izindaba ezinhle zoMbuso lamuhla? (b) Kuyini okwenza senelise ukuqhubeka sisenza umsebenzi lo?

17 Ngobani sibili abatshumayela izindaba ezinhle zoMbuso lamuhla? Singatsho siphinde ukuthi ngoFakazi bakaJehova. Kungani siqiniseka ngalokhu? Ngenxa yokuthi sitshela abantu umlayezo oyiwo, izindaba ezinhle zoMbuso. Siyabalanda abantu, okutshengisa ukuthi sisebenzisa indlela yokutshumayela eyiyo. Umsebenzi wethu wokutshumayela asiwenzeli ukuthola imali kodwa siwenza ngenxa yothando. Kanti njalo sitshumayela emhlabeni wonke, ebantwini bezizwe zonke njalo abakhuluma izindimi ezitshiyeneyo. Sizaqhubeka sitshumayela kumnyama kubomvu ukuphela kuze kufike.

18 Umsebenzi omkhulu owenziwa ngabantu bakaNkulunkulu kulezizinsuku zokucina usitshiya sibambe owangaphansi. Kuyini okusinceda ukuthi siwenze umsebenzi lo? Impendulo siyithola emazwini omphostoli uPhawuli athi: “NguNkulunkulu osebenzayo phakathi kwenu ukuba lifune njalo lenze okumthokozisayo.” (Flp. 2:13) Sengathi uBaba wethu olothando angaqhubeka esipha amandla ukuze senze konke esingakwenza ukuthi sifeze inkonzo yethu.—2 Tim. 4:5.