Eyokuqala KuThimothi 1:1-20

  • Ukubingelela (1, 2)

  • Isixwayiso ngabafundisi bamanga (3-11)

  • UPhawuli wenzelwa umusa omkhulu (12-16)

  • INkosi yaphakade (17)

  • ‘Lwana impi enhle’ (18-20)

1  Mina Phawuli umphostoli kaKhristu uJesu, ngomlayo kaNkulunkulu uMsindisi wethu lokaKhristu uJesu ithemba lethu,+  kuwe Thimothi*+ umntwana oqotho+ ekukholweni: Umusa omkhulu lesihawu lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba laseNkosini yethu uKhristu uJesu akube kuwe.  Ngathi sengizakuya eMakhedoniya ngakukhuthaza ukuthi uqhubeke use-Efesu, yikho lakhathesi ngithi yenza njalo ukuze ulaye abathile ukuthi bangafundisi izimfundiso zamanga  futhi bangalaleli izindaba ezingamanga+ lezindaba zosendo. Izinto ezinjalo kazincedi ngalutho+ kodwa zenza abantu baphethe ngokucabangela nje njalo kazibancedi ngezinto ezivela kuNkulunkulu ezimayelana lokholo.  Inhloso yomlayo lo yikuthi sithande+ ngenhliziyo emsulwa, ngomzwangedwa omuhle langokholo+ olungela kuzenzisa.  Abanye sebephambukile ezintweni lezi yikho sebekhuluma amazwi angancediyo.+  Bafuna ukuba ngabafundisi+ bomthetho kodwa kabazizwisisi izinto abazikhulumayo lalezo ababambelele kuzo ngenkani.  Siyakwazi ukuthi uMthetho ulungile nxa umuntu ewusebenzisa ngendlela eqondileyo.*  Phela umthetho awenzelwanga umuntu olungileyo kodwa wenzelwa abephula umthetho,+ labahlamukayo, labangamesabiyo uNkulunkulu, labayizoni, labangathembekanga,* labangakuhloniphiyo okungcwele, lababulala oyise, lababulala onina, lababulala abanye abantu, 10  labayizifebe,* lamadoda ayizitabane,* labathumba abantu, labaqamba amanga, labafunga amanga kanye labenza konke okuphikisana lemfundiso eqondileyo*+ 11  esekelwe ezindabeni ezinhle ezikhazimulayo zikaNkulunkulu othokozayo, lezo angiphathisa zona.+ 12  Ngiyambonga uKhristu uJesu iNkosi yethu owangipha amandla ngoba wangibona ngithembekile wangiphathisa inkonzo,+ 13  loba nje kuqala ngangingumuntu othukayo, ngihlukuluza abantu bakhe futhi ngiziphakamisa.+ Lanxa kunjalo ngenzelwa isihawu ngoba ngangisenza ngokungazi njalo ngingelakholo. 14  Kodwa umusa omkhulu weNkosi yethu wanda kakhulukazi, ngemukela ukholo kanye lothando olukuKhristu uJesu. 15  Nanka amazwi aqotho futhi okufanele amukelwe ngazo zombili: UKhristu uJesu weza emhlabeni ukuzosindisa izoni.+ Mina ngingesibi kulazo zonke.+ 16  Lanxa kunjalo, ngenzelwa isihawu ukuze kuthi ngami mina engiyisoni esibi kakhulu, uKhristu uJesu atshengise ukubekezela kwakhe konke, engenza ngibe yisibonelo kulabo abazakuba lokholo* kuye ukuze bathole ukuphila okungapheliyo.+ 17  Kayidunyiswe njalo ikhazinyuliswe kuze kube nini lanini iNkosi yaphakade,+ engafiyo+ futhi engabonakaliyo,+ uNkulunkulu onguye yedwa.+ Ameni. 18  Thimothi mntanami ngikuphathisa umlayo lo ovumelana leziphrofetho ezaphrofethwa mayelana lawe ukuze uqhubeke usilwa impi enhle ngazo,+ 19  uhlale ulokholo lomzwangedwa omuhle+ abanye abawulahlileyo ukholo lwabo lwaselubhidlika njengomkhumbi ophahlazekileyo. 20  Abanye babo nguHimenewu+ lo-Alekizanda njalo sengibanikele kuSathane+ ukuze balaywe, bafunde ukuthi bangathuki uNkulunkulu.

Amabala angaphansi

Ibizo leli litsho ukuthi, “Lowo odumisa uNkulunkulu.”
NgesiGrikhi, “esemthethweni.”
Kumbe, “labangelathando oluqotho.”
Khangela iNgcazelo Yamabala ebaleni elithi, “Ubufebe.”
Kumbe, “lamadoda aya emacansini lamanye amadoda.” NgesiGrikhi, “lamadoda alala lamadoda.”
Kumbe, “ephilisayo; encedayo.”
Kumbe, “abazabeka ukholo lwabo.”