Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Uyakubala Yini Konke Esikuphiwa NguJehova?

Uyakubala Yini Konke Esikuphiwa NguJehova?

“Mina nginguJehova, uNkulunkulu wakho, okufundisa lokho okuhle kakhulu kuwe.”—ISAYA. 48:17.

IZINGOMA: 20, 37

1, 2. (a) OFakazi bakaJehova balibona njani iBhayibhili? (b) Yiphi ingxenye eseBhayibhilini oyithanda kakhulu?

OFAKAZI BAKAJEHOVA kabalithontisi iBhayibhili! Bayalithemba kakhulu ngoba liyabaqondisa endleleni eyiyo, libaduduze njalo libenze babe lethemba. (Rom. 15:4) Bakholwa ukuthi iBhayibhili kayisilo bhuku eligcwele amacebo abantu kodwa ‘liLizwi likaNkulunkulu.’—1 Thes. 2:13.

2 Akuthandabuzwa ukuthi sonke silazo izingxenye eziseBhayibhilini esizithanda kakhulu. Abanye bathanda ukubala amaVangeli ayiwo amumethe indlela uJesu atshengisa ngayo ubuntu bukaYise. (Joh. 14:9) Abanye njalo bathanda izingxenye ezileziphrofetho ezinjengebhuku leSambulo elisitshela lokho “okufanele kwenzakale masinyane.” (Isam. 1:1) Ukhona kambe ongakaze aduduzwe libhuku lamaHubo kumbe ongakaze athole izifundo ezithile ebhukwini leZaga? Konke lokhu kutshengisa ukuthi iBhayibhili libhuku elinceda wonke umuntu.

3, 4. (a) Sizizwa njani ngamabhuku ethu? (b) Yikuphi okunye okusekelwe eBhayibhilini esikutholayo okubhalelwe abantu abathile?

 3 Khona nje ukuthi siyalithanda kakhulu iBhayibhili kwenza siwathande lamabhuku ethu ngoba asekelwe kulo. Ngokwesibonelo siyajabula kakhulu nxa sisamukela amabhuku, amabhukwana, amamagazini kanye lokunye okunengi. Siyakwazi ukuthi konke okuvela enhlanganisweni kaJehova kuyasisiza ukuthi sisondele kuye, sihlale siphapheme futhi ‘siqinile ekukholweni.’—Tit. 2:2.

4 Ezinye izinto ezikhitshwa yinhlanganiso yethu ziyabe zibhalelwe bonke oFakazi bakaJehova. Kodwa ezinye ziyabe ziqondane labantu abathile, kungaba ngabasakhulayo kumbe abazali. Okunengi okudindwayo lokukuwebhusayithi yethu kubhalelwe abantu abangayisibo oFakazi. Zonke izinto lezi zisikhumbuza ukuthi uJehova usigcinile sibili isithembiso sakhe ‘sokwenzela abantu bonke idili lokudla okumnandi.’—Isaya. 25:6.

5. Kuyini okungamelanga sikukhohlwe?

5 Kungenzakala ukuthi abanengi bethu kasisitholi isikhathi esinengi sokubala iBhayibhili kanye lamabhuku ethu. Lanxa kunjalo akumelanga sikhohlwe ukuthi uJehova uyayibona yonke imizamo yethu ‘yokuwasebenzisa ngokupheleleyo amathuba wonke [esiwatholayo]’ ukuze sitaditshe njalo sibale iBhayibhili. (Efe. 5:15, 16) Iqiniso elikhona yikuthi ngeke sisithole isikhathi sokubala konke esikuphiwayo. Kodwa kumele sinanzelele ingozi ecatshileyo engabakhona. Ngozi bani?

6. Kuyini okungabangela ukuthi silahlekelwe ngenye imfundo evela kuJehova?

6 Ingozi ngeyokuthi singalahlekelwa lulwazi oluvela kuJehova ngenxa yokuthi siyabe sicabanga ukuthi esikubalayo akusebenzi kithi. Ngokwesibonelo ake sithi kulengxenye yeBhayibhili ekhanya angathi kayisebenzi kuwe loba ibhuku elibhalelwe abantu abathile. Ujayele ukuthi halahala udlule yini kumbe uhle ukubeke eceleni ungasakubali? Nxa usenza njalo, uyabe uzincitsha ulwazi olungakunceda kakhulu. Manje singakubalekela njani lokhu? Kasingakhohlwa ukuthi uNkulunkulu unguMthombo wemfundo yonke esiyitholayo eqinisa ukholo lwethu. Wasebenzisa umphrofethi u-Isaya ukuba alobe ukuthi: “Mina nginguJehova, uNkulunkulu wakho, okufundisa lokho okuhle kakhulu kuwe.” (Isaya. 48:17) Okwakhathesi ake sixoxe ngamacebo amathathu esingawasebenzisa ukuze sincedwe yizo zonke izingxenye eziseBhayibhilini kanye lakho konke esikuphakulelwa yinhlanganiso kaJehova.

AMACEBO ANGAKUSIZA NXA UBALA IBHAYIBHILI

7. Kungani kumele sidinge izifundo eziqakathekileyo nxa sibala iBhayibhili?

7 Dinga izifundo eziqakathekileyo. IBhayibhili likubeka kucace ukuthi “iMibhalo yonke yaphefumulelwa nguNkulunkulu njalo ilosizo.” (2 Tim. 3:16) Kodwa zikhona sibili ezinye izingxenye eziseBhayibhilini ezazilotshelwe umuntu oyedwa kumbe iqembu elithile. Yikho kumele sidinge izifundo eziqakathekileyo nxa sifunda izingxenye lezo. Omunye umzalwane uthi: “Nxa ngibala ingxenye ethile eseBhayibhilini ngiyazama ukujula ngidingisise izifundo engingazithola engxenyeni leyo.” Uqhubeka esithi: “Ukwenza lokhu kuyanginceda ukuthi ngithole ulwazi oluzikileyo.” Kungaba kuhle ukuthi singakabali iBhayibhili siqale sicele kuJehova ukuthi asisize sithole izifundo eziqakathekileyo njalo asinike ukuhlakanipha okuzasinceda ukuthi sizizwisise lezozifundo.—Ezra. 7:10; bala uJakhobe 1:5.

Indlela obala ngayo iBhayibhili iyakunceda yini? (Khangela indima 7)

8, 9. (a) Yiphi imibuzo esingazibuza yona nxa sibala iBhayibhili? (b) Umbhalo ka-1 Thimothi 3:2-7 usifundisani ngoJehova?

 8 Zibuze imibuzo. Nxa ubala iBhayibhili mana kancane uzibuze imibuzo enjengale: ‘Lokhu kungifundisani ngoJehova? Ngingakusebenzisa njani empilweni yami? Ngingakusebenzisa njani ukuze ngisize abanye?’ Nxa singazibuza imibuzo enjengale ekubaleni kwethu iBhayibhili sizathola izifundo eziqakatheke kakhulu. Ngokwesibonelo ake sithi ubala ngoMbhalo okhuluma ngalokho okukhangelelwe kulabo abafuna ukuba ngabadala bebandla. (Bala u-1 Thimothi 3:2-7.) Njengoba abanengi bethu bengayisibo badala singahle sizitshele ukuthi umbhalo lo kawusebenzi kithi. Kodwa ukuhlola izimpendulo zemibuzo elandelayo kuzasinceda sibone ukuthi okutshiwo ngamavesi la kuyasisiza sonke ngezindlela ezinengi.

9 Lokhu kungifundisani ngoJehova? Okutshiwo ngamavesi la kusenza sibone ukuthi uJehova ulezimiso afuna zilandelwe yilabo abangabelusi bomhlambi wakhe. Ufuna babe yizibonelo ezinhle njalo bazalandisa kuye ngendlela abaphatha ngayo ibandla “alithenga ngegazi leNdodana yakhe.” (ImiSeb. 20:28, nwt) UJehova wahlela ukuthi kube labadala ebandleni ukuze basivikele. (Isaya. 32:1, 2) Yikho ke nxa sibala amavesi lawo siyabona sibili ukuthi uJehova uyasikhathalela.

10, 11. (a) Singawasebenzisa njani empilweni yethu amavesi akhuluma ngalokho okukhangelelwe kubadala bebandla? (b) Singakusebenzisa njani lokhu ukuthi sisize abanye?

10 Ngingakusebenzisa njani empilweni yami? Nxa ungumdala zama ukuthi lapha lalaphaya uzihlole ubone langabe ulokhu usakulandela yini konke okukhangelelwe kubadala bebandla. Kumele untshintshe nxa ungathola ukuthi kulalapho okufanele ulungisise khona. Umzalwane ‘obeka inhliziyo yakhe ekubeni ngumbonisi’ laye kumele ahlolisise amavesi la ukuze abone ukuthi uyafanela yini ukuba ngumdala. (1 Tim. 3:1) Kodwa sonke ebandleni singathola izifundo eziqakathekileyo emavesini la ngoba amanengi akhona akhuluma ngalokho uJehova akhangelele ukuthi wonke amaKhristu akwenze. Ngokwesibonelo sonke kumele sibe ngababekekileyo njalo sibe lokwahlulela okuhle. (Flp. 4:5; 1 Phet. 4:7) Abadala  kumele babe ‘yisibonelo emhlambini’ ukuze izimvu zifunde kubo njalo ‘zilingisele ukukholwa kwabo.’—1 Phet. 5:3; Heb. 13:7.

11 Ngingakusebenzisa njani ukuze ngisize abanye? Singasebenzisa amavesi akhuluma ngalokho okukhangelelwe kubadala ukuthi sisize labo esifunda labo iBhayibhili labanye ukuze babone ukuthi abadala bebandla batshiyene njani labafundisi bamasonto. Kanti njalo amavesi la ayasisiza lokuthi sikhumbule umsebenzi onzima owenziwa ngabadala emabandleni ethu. Ukucabangisisa ngomsebenzi wabo kwenza ‘sibahloniphe labo abasebenza nzima’ phakathi kwethu. (1 Thes. 5:12) Phela ukubahlonipha kuzakwenza ukuthi bathokoze nxa besenza umsebenzi wabo.—Heb. 13:17.

12, 13. (a) Kuyini esingachwayisisa ngakho sisebenzisa amathuluzi esilawo? (b) Nika isibonelo esitshengisa ukuthi singazithola njani izifundo ebesingeke sizithole aluba besisikha phezulu.

12 Chwayisisa. Nxa sibala iBhayibhili singadingisisa izimpendulo zemibuzo le engaphansi:

  • Ngubani owabhala ingxenye le yeBhayibhili?

  • Yabhalelwa ngaphi njalo yabhalwa nini?

  • Kwakusenzakalani ngesikhathi ibhalwa?

Ukwazi izinto ezinjengalezi kungasinceda ukuthi sithole izifundo ebesingeke sizithole nxa siphongudlulisa amehlo nje.

13 Ngokwesibonelo uHezekheli 14:13, 14 uthi: “Uma ilizwe lisona kimi ngokungathembeki besengiselula isandla sami ukuba ngivale ukulethwa kokudla kwalo, ngithumele indlala kulo ibulale abantu bakhona kanye lezifuyo zabo, lanxa amadoda amathathu la—uNowa, loDanyeli kanye loJobe—angabe ayekhona kulo, ayezazihlenga wona kuphela ngokulunga kwawo, kutsho uJehova Wobukhosi.” Nxa ungachwayisisa ngendaba le uzathola ukuthi amavesi la angabe alotshwa ngomnyaka ka-612 B.C.E. [1] Ngalesosikhathi uNowa loJobe kwasekukudala bafa kodwa uNkulunkulu wayelokhu ekukhumbula ukuthembeka kwabo. UDanyeli yena wayesaphila futhi kungenzakala ukuthi wayeseselijaha lapho uJehova esithi wayelungile njengoNowa loJobe. Manje sifundani? Sifunda ukuthi uJehova uyakubona futhi uyakuqakathekisa ukuthembeka kwabo bonke abantu bakhe kugoqela labasakhulayo.—Hubo. 148:12-14.

JABULELA IZINTO EZITSHIYENEYO EZIVELA KUJEHOVA

14. Okulungiselwe abasakhulayo kubanceda njani njalo kungabasiza njani abanye? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

14 Sesibonile ukuthi kuyasinceda kakhulu ukubala zonke izingxenye eziseLizwini likaNkulunkulu. Kodwa okwakhathesi ake sixoxe ngokuthi kungasinceda njani ukubala konke esikuphakulelwa yinhlanganiso yethu. Cabanga ngezibonelo ezilandelayo. Okubhalelwe abasakhulayo. Eminyakeni esanda kwedlula sibe lezinto ezinengi ebezibhalelwe abasakhulayo. [2] Okunye kwakhona bekumumethe izinto ezingabanceda ukuthi balwisane lezilingo abahlangana lazo esikolo kanye lobunzima bokukhula. Pho thina kungasinceda njani ukubala izinto lezi? Kwenza sizazi izinhlupho ezihlasela abasakhulayo njalo senelise ukubanceda lokubakhuthaza.

15. Kungani kumele amaKhristu asekhulile abale izinto ezibhalelwe abasakhulayo?

15 AmaKhristu asekhulile akumelanga kuwayangise ukubala izinto ezibhalelwe abasakhulayo ngoba izinto lezo zilusizo kuwo wonke amaKhristu. Ngokwesibonelo sonke kumele sizame ukuvikela ukholo lwethu, sibalekele ukuyengwa ngontanga njalo sikhethe kuhle abangane kanye lezokuzilibazisa. Lanxa izinto ezilungiselwa abasakhulayo  zibhalwa ngendlela yokuthi zibakhange, sonke singazithola izifundo ezingasinceda ngoba amacebo alapho athethwe ezimisweni eziseMibhalweni.

16. Amabhuku ethu abanceda njani abasakhulayo?

16 Amabhuku abhalelwe abasakhulayo ayabasiza lokuthi baqinise ukholo lwabo njalo basondele kuJehova. (Bala umTshumayeli 12:1, 13.) Lokhu kutsho ukuthi lasebekhulile bangasizakala ngendlela efananayo nxa bangawabala. Ngokwesibonelo i-Awake! eyesiZulu ka-April 2009 eyayilesihloko esasisithi “Intsha Iyabuza . . . Ngingakwenza Kanjani Ukufunda IBhayibheli Kujabulise?” Esihlokweni lesi kwakulamacebo angasinceda ukuthi sikukhwabithe ukubala iBhayibhili kanye lebhokisi umuntu ayengalisika abeselisebenzisa nxa ebala. Sibancedile yini asebekhulile isihloko lesi? Omunye umama wathi: “Kwakungithwalisa nzima ukubala iBhayibhili. Kodwa ngazama ukusebenzisa amacebo asesihlokweni lesi njalo ibhokisi engalisikayo liyanginceda kakhulu. Khathesi sengikukhwabitha ukubala iBhayibhili. Sengibona lokuthi iBhayibhili liyavumelana njalo ukungenelana kwamabhuku alo kunjengomthungo owelukwe kuhle. Kangikaze ngijabule ngalindlela nxa ngibala iBhayibhili.”

17, 18. Ukubala izinto ezibhalelwe uzulu wonke kungasinceda njani? Nika isibonelo.

17 Okubhalelwe uzulu wonke. Kusukela ngo-2008 besikujabulela ukusebenzisa iNqabayokulinda efundwayo ebhalelwe oFakazi bakaJehova. Kodwa amamagazini abhalelwe abantu abasensimini angasinceda yini? Cabanga ngesibonelo lesi esilandelayo. Ake sithi ubunxuse umuntu othile emhlanganweni webandla ubususithi jeqe inkulumo kazulu ingakaqalisi umbone nanguyana usefikile. Akuthandabuzwa ukuthi ukuba khona kwakhe kuyakujabulisa! Njengoba inkulumo iqhubeka uyazibuza ukuthi uthini ngalokho akuzwayo lokuthi kungayintshintsha njani impilo yakhe. Ekucineni lawe uphuma usuyikhwabitha leyonkulumo futhi isingene yathophela enhliziyweni yakho.

18 Ukubala izinto ezibhalelwe uzulu wonke kungakusiza ngendlela efananayo. Ngokwesibonelo izihloko eziphuma ku-Nqabayokulinda yomphakathi kanye laku-jw.org zibhalwe ngendlela elula ukuze abantu bakuzwisise lokho abakubalayo. Nxa singabala izinto lezi siyabe sijulisa indlela esizwisisa ngayo iqiniso esesivele silazi futhi sizalithanda kakhulukazi iBhayibhili. Kanti njalo sizafunda lezindlela ezintsha zokuchasisa esikukholwayo nxa sesisekutshumayeleni. I-Awake! layo yenza sibe leqiniso lokuthi uNkulunkulu nguye uMdali wezinto zonke njalo iyasisiza lokuthi sifunde izindlela zokumela ukholo lwethu.—Bala u-1 Phetro 3:15.

19. Singatshengisa njani ukuthi siyambonga uJehova ngakho konke asinike khona?

19 Sekucaca-ke ukuthi uJehova usinike okunengi kakhulu ukuze sithole imfundo enhle kakhulu esisizayo. (Mat. 5:3) Ngakho kasizimiseleni ukuqhubeka sikubala konke esikuphiwa nguJehova njalo sisebenzise izifundo esizitholayo. Singenza njalo siyabe sitshengisa ukuthi siyambonga uJehova ngokusifundisa okuhle kakhulu.—Isaya. 48:17.

^ [1] (indima 13) U-B.C.E. umela ukuthi “Before the Common Era,” okutsho isikhathi uJesu engakabuyi emhlabeni.

^ [2] (indima 14) Izinto lezi zigoqela ibhuku elithi Intsha Iyabuza—Izimpendulo Ezisebenzayo, Umqulu  1 lo-2, kanye lezihloko eziphuma kuwebhusayithi yethu ezithi “Young People Ask.”