KumaHebheru 4:1-16

  • Okungenza umuntu angangeni ekuphumuleni kukaNkulunkulu (1-10)

  • Bakhuthazwa ukungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu (11-13)

    • Ilizwi likaNkulunkulu liyaphila (12)

  • UJesu, umphristi omkhulu kakhulu (14-16)

4  Ngakho njengoba sisesekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, asinanzeleleni* kungabi lomunye wenu ongakhanya esesilela kuso+  ngoba izindaba ezinhle sezitshunyayelwe lakithi+ njengoba nje zatshunyayelwa kubo. Kodwa ilizwi abalizwayo alibancedanga ngenxa yokuthi babengelakholo lunye lalabo abalalelayo.  Thina esitshengise ukuthi silokholo siyangena kulokho kuphumula njengoba wathi: “Ngakho ngafunga ngithukuthele ngathi, ‘Abasoze bangene ekuphumuleni kwami,’”+ lanxa imisebenzi yakhe yayisiphelile kusukela ekusungulweni komhlaba.+  Phela komunye umbhalo wakhuluma ngosuku lwesikhombisa wathi: “UNkulunkulu waphumula emisebenzini yakhe yonke ngosuku lwesikhombisa,”+  wasephinda wathi: “Abasoze bangene ekuphumuleni kwami.”+  Labo izindaba ezinhle ezatshunyayelwa kubo kuqala behluleka ukungena ekuphumuleni ngenxa yokungalaleli.+ Kodwa kuseselabanye abazangena ekuphumuleni lokho.  Yikho uNkulunkulu waphinda wakhetha elinye ilanga ngokukhuluma sekwedlule isikhathi eside kuhubo likaDavida esithi, “Lamuhla,” njengoba nje sekutshiwo phezulu, “Kwangathi lingalalela ilizwi lakhe lamuhla, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu.”+  Aluba uJoshuwa+ wayebakhokhele wabasa endaweni yokuphumula, uNkulunkulu wayengeke akhulume ngelinye ilanga ngemva kwalokho.  Ngakho abantu bakaNkulunkulu basalelwe yikuphumula kwesabatha+ 10  ngoba umuntu osengene ekuphumuleni kukaNkulunkulu, laye usephumule kweyakhe imisebenzi njengoba nje loNkulunkulu waphumula kweyakhe.+ 11  Yikho-ke kasenzeni konke okusemandleni ethu ukuthi singene kulokho kuphumula ukuze kungabi lomuntu olingisela labobantu ababengalaleli.+ 12  Ilizwi likaNkulunkulu liyaphila njalo lilamandla,+ libukhali ukwedlula loba yiphi inkemba esika inxa zombili+ futhi lihlaba lize lehlukanise umphefumulo* lomoya,* amathambo* lomnkantsho njalo liyenelisa ukuveza imicabango lenhloso zenhliziyo. 13  Kanti njalo akulanto edaliweyo efihlakeleyo phambi kwakhe,+ kodwa zonke izinto ziyakhanya futhi zisegcekeni emehlweni alowo okumele silandise kuye.+ 14  Njengoba silomphristi omkhulu kakhulu ongene emazulwini, uJesu iNdodana kaNkulunkulu,+ asibambeleleni kulokho kumvuma kwethu ebantwini.+ 15  Umphristi omkhulu esilaye uyasizwela ebuthakathakeni bethu+ ngenxa yokuthi laye walingwa kukho konke njengathi, kodwa yena kalasono.+ 16  Ngakho kasisondeleni esihlalweni sobukhosi somusa omkhulu silenkululeko yokukhuluma+ ukuze samukele isihawu lomusa omkhulu, okuzasinceda ngesikhathi esifaneleyo.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “asesabeni.”
NgesiGrikhi, “amalunga.”