Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Nin-tɩrg maanda sũ-noog a Zeova pʋga’

‘Nin-tɩrg maanda sũ-noog a Zeova pʋga’

A DIANA tara yʋʋm 80 la zaka. A sɩdã ra bẽeda bãag ning b sẽn boond tɩ alzayimeerã. A zĩnda tɩbsg zĩig yʋʋm a wãn n yaool n maan kaalem. B kamb a yiib me n maan kaalem, tɩ yẽ mengã leb n da bẽed bĩis kãnsɛɛre. La tigissã zĩigẽ wall koɛɛgã mooneg sasa, a Diana tẽed-n-taasã neeme t’a tara sũ-noog wakat fãa.

A Gɩyon yɩɩ tigims sull yɛl-geta, n maan sẽn yɩɩd yʋʋm 43. A ra nonga a tʋʋmdã wʋsgo, hal n da pa tagsd t’a na wa n bas rẽ n maan bũmb a to ye. La wa n yɩɩ tɩlɛ t’a base, sẽn na yɩl n ges a ned sẽn pa keem yelle. A Gɩyon tẽed-n-taas nins sẽn da mi-a pĩndã sã n yã-a tigis-kãsemsã sasa, b getame t’a pa toeem ye. A ket n tara sũ-noog sõma.

Bõe n kɩt t’a Diana ne a Gɩyon ket n tar sũ-noog woto? Wãn to la ned sẽn namsd tõe n ket n tar sũ-noogo? La wãn to la ned tõe n bas tʋʋmd a sẽn nonge, t’a sũur ket n noomẽ? Ad Biiblã sẽn yete: “Nin-tɩrg maanda sũ-noog Sẽn-Ka-Saab pʋga.” (Yɩɩn. 64:11) D sã n bãng bũmb ning sẽn tõe n kɩt tɩ d tar sũ-noog wakat fãa wã, na n sõng-d lame tɩ d wʋm Biiblã gom-kãngã võor sõma.

SŨ-NOOG SẼN PA KAOOSD WAKAT FÃA

Bũmb kẽer n be tɩ f sã n paam-b bɩ wae n yaa sũ-noogo. Wala makre, pag ne rao sẽn nong taab sã n wa kẽ kãadem, pa rẽ bɩ ned sã n paam biiga, wall a paam tʋʋmd a Zeova tũudmã pʋgẽ. Woto fãa kõta sũ-noogo, bala yaa kũun sẽn yit a Zeova nengẽ. Yẽ n lugl kãadem, la a kɩt tɩ ninsaal tõe n dog biiga, la a kõt-d tʋʋm toor-toor a tũudmã pʋgẽ.—Sɩng. 2:18, 22; Yɩɩn. 127:3; 1 Tɩm. 3:1.

La sũ-noog ning bũmb kẽer sẽn kõtã pa kaoosd wakat fãa ye. Sɩd me, ned pag wall a sɩd tõe n zãmb-a lame, bɩ n maan kaalem. (Eze. 24:18; Ooze 3:1) Kamb me n kɩɩsd b roagdb la Wẽnnaam, tɩ b mi n kong n yiis kẽer meng tigingã pʋgẽ. Wala makre, a Sãmwɛll kom-dibli wã pa tũ a Zeova sõma ye. A Davɩɩd me paama zu-loees wʋsg a zakã pʋgẽ, a sẽn yo ne a Batseba wã yĩnga. (1 Sãm. 8:1-3; 2 Sãm. 12:11) Yɛl a woto pa sũ-noog ye. Pʋd n yaa sũ-sãams tɛkẽ!

 Tõe n wa yɩɩ tɩlɛ me tɩ d bas tʋʋmd d sẽn tar a Zeova tũudmã pʋgẽ. Wakat ninga, yaa bãag yĩnga, wall d zɩɩbã sẽn paas d zakã rãmb yell gesg wɛɛngẽ, pa rẽ bɩ b sẽn toeem bũmb a Zeova siglgã pʋgẽ yĩnga. A buud sẽn paam-b rãmbã wʋsg yeelame tɩ b sã n mi n tẽeg tʋʋmdã sẽn da kõt-b sũ-noog ningã yelle, b sũy sãamda b sẽn pa le paamd rẽ wã yĩnga.

Dẽnd d tõe n yeelame tɩ sũ-noog ning bõn-kãensã sẽn kõtã tõeeme n pa kaoos wakat fãa ye. La rẽ yĩnga, sũ-noog beeme n paad wakat fãa, baa d yɛlã sã n wa pa lebd be bɩ? Tog n beeme. Bala, baa ne a Sãmwɛll ne a Davɩɩd la neb a taab sẽn paam zu-loeesã, b ra ket n tara sũ-noogo.

SŨ-NOOG SẼN KAOOSD WAKAT FÃA

A Zeezi mii sũ-noogo. Biiblã yeelame tɩ nand t’a wa tẽngã zugu, a ra bee a Ba wã sɛɛgẽ, n “kɩdemd b taoor wakat fãa.” (Yel. 8:30) A sẽn wa tẽngã zugã, wakat kẽere, a paama zu-loeese. Baa ne rẽ, a ra paamda sũ-noog a Ba wã raabã maaneg pʋgẽ. (Zã 4:34) La a kũumã sẽn wa n ket tɩ lɛɛr a wãna yẽ? Biiblã yeelame t’a saka kũum n ka zoe yãnde, ‘sũ-noog sẽn be a taoorã yĩnga.’ (Ebre. 12:2, Wẽnnaam Sebre, 1983) Bũmb a yiib la a Zeezi yeel sũ-noogã wɛɛngẽ, tɩ d tõe n dɩk yam a pʋgẽ.

Vugri, a karen-biis 70 n tɩ moon koɛɛgã n lebg n wa ne sũ-noogo, b sẽn tõog n tʋm tʋʋm-kãsems koe-moonegã sasa wã yĩnga. B tõog n diga zĩn-dãmb menga. La a Zeezi yeel-b lame yaa: “Da maan-y sũ-noog zĩn-dãmbã sẽn sakd yãmbã yĩng ye. Maan-y sũ-noogo, yãmb yʋyã sẽn gʋls arzãn pʋgẽ wã yĩnga.” (Luk 10:1-9, 17, 20) Hakɩɩka, ned sã n mi t’a Zeova sũur nooma ne-a, rẽ n tar yõod la kõt sũ-noog n yɩɩd tʋʋmd buud fãa, baa tʋʋmdã ziir sẽn yaa to-to.

Daar a to me, a Zeezi ra sõsda ne neb kʋʋngo, t’a goamã yɩ zʋɩf-poak a ye noog wʋsgo, hal t’a yeel tɩ sũ-noog soab la pag ning sẽn dog a Zeezi wã. La a Zeezi leok-a lame, n yeel yaa: ‘Sũ-noog rãmb n yɩɩda la sẽn kelgd-b Wẽnnaam gomde la b reegd-a.’ (Luk 11:27, 28, Sebr Sõngo) D biig sã n maan bũmb tɩ b pẽgda, kõt-d-la sũ-noogo. La yaa  d sã n sakd a Zeova, tɩ tõnd ne yẽ zoodã yaa sõma, rẽ n kõt sũ-noog sẽn pa sate.

Dẽnd yaa ned sã n miẽ t’a Zeova sũur nooma ne-a la a tar sũ-noog meng-menga. Yaa sɩd tɩ zu-loeesã pa kõt sũ-noog ye. La d sã n miẽ t’a Zeova sũur nooma ne-do, zu-loɛɛg pa tõe tɩ sũ-noog ning rẽ sẽn kõtã sa ye. D sã n pʋd n maan sɩd ne a Zeova baa ne zu-loeesã, d sũ-noogã paasdame. (Rom. 5:3-5) Sẽn paase, a Zeova kõta neb nins sẽn teeg-a wã a vʋʋsem sõngã. Sũ-noogã yaool n yaa zʋg-sõng vʋʋsem sõngã sẽn sõngd ned t’a bɩɩse. (Gal. 5:22) Rẽ sõngda tõnd tɩ d wʋm Yɩɩn-sõamyã 64:11 wã sẽn yet tɩ ‘nin-tɩrg maanda sũ-noog Sẽn-Ka-Saab pʋgã’ võore.

Bõe n sõng a Gɩyon t’a kell n tall sũ-noog sõma?

Woto leb n sõngda tõnd tɩ d bãng bũmb ning sẽn kɩt t’a Diana ne a Gɩyon ra ket n tar sũ-noogo, baa ne b zu-loeesã. Ad a Diana sẽn yeele: “M dɩka a Zeova n maan m soondg zĩiga, wa biig sẽn maand to-to ne a ba.” Bõe n kɩt t’a miẽ tɩ Wẽnnaam sũur nooma ne-a? A yeelame: “M getame t’a sẽn sõngd-m tɩ m ket n yit wakat fãa n moond koɛɛgã, n pa moond ne nen-gãnengã yaa barka.” Baa ne a Gɩyon me sẽn pa le yaa tigims sull yel-gɛtã, a ket n wɩngda ne koɛɛgã moonego. A wilga bũmb sẽn sõng yẽ wʋsgo. Ad a sẽn yeele: “Yʋʋmd 1998 wã tɛka, b ra kɩtame tɩ m naag n karemd Wẽnnaam tʋʋmdã zãmsg lekoll karen-biisã. Wakat kãngã, m paam n zãmsa Biiblã n zulg sõma.” A wilgame tɩ bãmb yɛlã sẽn toeemã pa yɩ toog wʋsg ne-ba, bala, yẽ ne a pagã ra ninga b yamẽ tɩ baa sẽn yaa tʋʋmd ning fãa la a Zeova kõ-ba, b na n sak n maana b sẽn tõe. A paasame yaa: “D pa maand d bãngẽ ye.”

Neb wʋsg sɩd kõta kaset tɩ Yɩɩn-sõamyã 64:11 wã sẽn yetã yaa sɩda. Saam-biig a ye ne a pag n tʋm Etazĩni Betɛllẽ wã n maan yʋʋm 30 la zaka. B wa n kɩtame tɩ b lebg zall so-pakdba. B sak n deegame tɩ f sã n nong bũmb n wa pa le tar-a, pa tõe n pa sãam sũur ye. Baasgo, b paasame yaa: “La pa tõe n yɩ wakat fãa yĩng ye.” Tao-tao bala, b sɩnga koɛɛgã mooneg ne b tigingã neba. Ad b sẽn yeel me: “D pʋʋsa a Zeova, n gom yɛl takɩ yelle. Rẽ poore, d sẽn da ne t’a leokda d kosgã kenga d raood la kõ-d sũ-noogo. D sẽn ta tigingã pʋgẽ wã, pa kaoos la koe-moondb a taab me sɩng so-pakrã ye. D paama neb a yiib me sẽn wɩngd ne Biiblã zãmsgo.”

SŨ-NOOGO, WAKAT SẼN KÕN SA YĨNGA

La yaa vẽeneg tɩ yɩl n tar sũ-noog wakat fãa pa nana ye. D sũur mi n sãamame. La a Zeova kɩtame tɩ b gʋls goam nins sẽn be Yɩɩn-sõamyã 64:11 wã, n na n keng d pɛlga. Baa d sũur sã n mi n sãam tɩ d rat n koms raoodo, d tõe n basa d yam tɩ d sã n kell n maan sɩd ne a Zeova baa ne zu-loeesã, d na n ket n ‘maanda sũ-noog a Zeova pʋgẽ.’ Sẽn paase, a Zeova pʋlma “yĩngr-paalga, la dũni-paalga,” tɩ d gũud a pʋlengã pidsgu. Wakat kãnga, nebã fãa na n zemsa zãnga, n ‘maand sũ-noog la b kɩdemd daar fãa’ bũmb ning a Zeova sẽn naanã yĩnga.—Eza. 65:17, 18.

Tags-y n ges-y woto sẽn dat n yɛɛlga: Beoog sẽn vẽeg fãa, d na n tara keelem la pãng sõma. Sẽn yaa bũmb ning fãa n da sãam d sũuri, d kõn le tẽeg ye. A Zeova yeta tõnd tɩ d bas d yam, bala, d “kõn tol n leb n tẽeg sẽn zĩnd pĩnda” yelle, d “kõn leb n tags” b yell me ye. D neb nins sẽn maan kaalmã na n vʋʋgame tɩ d le paam taaba. Neb milyõ ka tɛk na n kɩdma sũ-noogo, wa yʋʋm 12 bi-puglã roagdb sẽn maan sũ-noog to-to, a Zeezi sẽn wa n vʋʋg-a wã. (Mark 5:42) Wakat kãnga, tẽngã nebã fãa na n yɩɩ nin-tɩrs sɩd-sɩda, n ‘maand sũ-noog a Zeova pʋg’ wakat sẽn kõn sa.