Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sũ-noogo: Zʋg-sõng Wẽnnaam sẽn sõngd tɩ d bɩɩse

Sũ-noogo: Zʋg-sõng Wẽnnaam sẽn sõngd tɩ d bɩɩse

NED buud fãa rata sũ-noogo. La d bee dũniyã yaoolem wakate, tɩ vɩɩmã yaa toog ne nebã fãa. (2 Tɩm. 3:1) Kẽer pa le tar sũ-noogo, bala b maan-b-la kɛgre, wall b bẽedame, pa rẽ bɩ yaa b tʋʋm n sãame, wall yaa b ned n maan kaalem. Sãnda me sẽn pa le tar sũ-noogã yaa b sẽn maand yɩɩr tɩ loog bũmb poorẽ yĩnga. Baa sẽn tũud-b a Zeova wã tõe n wa komsa raoodo, n pa le tar sũ-noog ye. A buud sã n paama yãmba, bõe la y tõe n maan n le paam sũ-noogo?

D na n deng n bao n bãnga sũ-noog hakɩɩkã sẽn yaa a soaba, la d ges kẽer sẽn kell n tall sũ-noog to-to baa ne zu-loeesã. Rẽ poore, d na n gesa d sẽn tõe n maan to-to n kell n tall sũ-noogo, la d sẽn tõe n maan to-to me tɩ d sũ-noogã paase.

SŨ-NOOG HAKƖƖK YAA BÕE?

Ned sẽn tar sũ-noog pa ned neng sẽn be laado, wall sẽn laad bal ye. Ad makre: Ned sã n yũ rãam n su, a tõe n tara laad bala. La a rãamã sã n yi n bas-a, a pa na n le ket n laadẽ ye. A na n le tẽega a zu-loeesã yelle. A sũ-noogã yɩɩ wakat bilf bala, la pʋd n da pa sũ-noog hakɩɩk ye.—Yel. 14:13.

Sũ-noog hakɩɩkã yita sũurẽ. Yaa ned sã n paam bõn-sõngo, wall a gũud bõn-sõng la a tar sũ-noog a woto. Sũ-noog hakɩɩkã pa be ne yɛlã sẽn yaa to-to ye. Baa ne zu-loeese, ned tõe n tara sũ-noogo. (1 Tes. 1:6) Yell tõe n namsda neda, t’a ket n tar sũ-noogo. Wala makre, b pãba tʋm-tʋmdbã, b sẽn da moond koɛɛgã n gomd a Zeezi yellã yĩnga. La b “yii kaoreng yɛl-bʋ-bʋʋdbã taoor ne sũ-noogo b sẽn ges tɩ bãmb zemsame tɩ paam namsg a Zeezi yʋʋrã yĩngã.” (Tʋʋ. 5:41) Yaa vẽeneg tɩ pa pãbrã yĩng la b sũyã sẽn da noomã ye. Yaa b sẽn tõog n kell n maan sɩd ne Wẽnnaam yĩnga.

Ned pa rogd ne sũ-noogo, wall a yik woto bal n tar sũ-noog ye. Bõe yĩnga? Bala, sũ-noog hakɩɩkã naaga zʋg-sõma nins Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sẽn sõngd ned t’a bɩɩsã. Vʋʋsem sõngã tõe n sõng-d lame tɩ d tall sũ-noogo, la d bɩɩs zʋg-sõma a taabã ned sẽn yeelg “nin-paalgã” sẽn tog n tallã. (Efɛ. 4:24; Gal. 5:22) D sã n tar sũ-noogo, na n sõng-d lame tɩ d tõog n mao ne zu-loeesã.

MAK-SÕMA D SẼN DAT N TŨ

A Zeova ra sɩng n datame tɩ bõn-sõma zĩnd tẽngã zugu. Pa wẽngã la yel-beedã sẽn be zĩig fãa rũndã-rũndã wã la a ra rat ye. La nebã sẽn maand wẽngã pa kɩt t’a Zeova pa le tar sũ-noog ye. Ad Biiblã sẽn yeele: “Bãmb sẽn beẽ wã pida ne pãng la sũ-noogo.” (1 Kib. 16:27) Sẽn paase, tʋʋm-sõma nins a nin-buiidã sẽn maandã ‘noogda a sũuri.’—Yel. 27:11.

Yɛlã sã n pa yɩ wa d sẽn da magã, d rɩk a Zeova togs-n-taare, n da bas tɩ rẽ sãam d sũur tɩ loog ye. D tagsd bõn-sõma nins d sẽn tarã yelle, la d tall sũ-mar n gũ bõn-sõma nins d sẽn na n paam beoog-daarã. *

 Neb wʋsg me n kell n tall sũ-noog baa ne zu-loeesã, tɩ Biiblã gomd b yelle. Wala makre, a Abrahaam. Yɛl kẽer n da tõe n tũ ne a yõore. Neb me n yɩ sabab t’a paam zu-loeese. La ne rẽ fãa, a kell n talla sũ-noogo. (Sɩng. 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Bõe n sõng-a? A ra tagsda a vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to, wakat ning Mesi wã sẽn na n soog tẽngã n dɩ naamã. (Sɩng. 22:15-18; Ebre. 11:10) A Zeezi yeelame yaa: “Yãmb ba a Abrahaam dag n kɩdma ne sũ-noogo, a sẽn dag n tagsd t’a na n yãnda mam daarã yĩnga.” (Zã 8:56) D rɩk a Abrahaam togs-n-taare, n tagsd bõn-sõma nins d sẽn na n wa paam beoog-daarã yelle.—Rom. 8:21.

Tʋm-tʋmd a Poll ne a Sɩlas me ra tagsda Wẽnnaam pʋlemsã yelle, wa Abrahaam. B talla tẽeb sõma, la b kell n tall sũ-noog baa ne b sẽn yã zu-loees wʋsgã. Wala makre, b pãb-b-la hal sõma, n kẽes-b bãens roogo, la sẽn kolg yʋn-sʋka, b “ra pʋʋsdame, la b yɩɩnd n waoogd Wẽnnaam.” (Tʋʋ. 16:23-25) B tõoga toogo, bala b ra tagsda b sẽn da na n wa paam bark nins beoog-daarã yelle. B sẽn da mi me tɩ yaa Kiristã yʋʋr yĩng la b sẽn namsdã ra kõt-b-la sũ-noogo. D sã n tagsd bark nins d sẽn paamde, d sẽn tũud Wẽnnaam ne d sũur fãa wã yĩngã, d rɩkda a Poll ne a Sɩlas togs-n-taare.—Fili. 1:12-14.

Rũndã-rũndã me, d tẽed-n-taas wʋsg n kell n tall sũ-noogo, baa ne b sẽn paam zu-loe-kɛgemsã. Wala makre, sa-kẽengã sẽn ni Filipin soolmẽ wã yʋʋmd 2013 sɩpaolg kiuugã, d tẽed-n-taas sõor sẽn yɩɩd 1000 zags n sãame. A Zorz zakã sẽn da be Takloban tẽngẽ wã ra sãama zãnga. Ad a sẽn yeele: “Baa ne yellã sẽn maanã, d tẽed-n-taasã sũy ra noomame. M pa mi m sẽn na n bilg d sũ-noogã to-to ye.” D sã n tagsd a Zeova sẽn zoe n maan n kõ-dã yelle, la d pʋʋsd-a barka, na n sõng-d lame tɩ d kell n tall sũ-noogo, baa d sã n wa tar zu-loe-kɛgenga. Bõe me la a Zeova maan-yã, tɩ yaa bʋʋm sẽn sek d na n tall sũ-noogo?

BŨMB NINS SẼN KÕT TÕND SŨ-NOOGÃ

D sẽn paam n yaa a Zeova zo-rãmbã n kõt-d sũ-noog n tɩ yɩɩda. Yãmb we n tags n gese: D paam n mii yĩngr la tẽng Naabã, la d paam me t’a yaa d Ba, d Wẽnnaam la d zoa!—Yɩɩn. 71:17, 18.

D sũur me nooma ne a Zeova, a sẽn naan tõndã yĩnga, la a kɩt tɩ d tõe n paam sũ-noog d vɩɩmã pʋgẽ wã. (Koɛ. 3:12, 13) A Zeova sẽn sõng tõnd tɩ d paam a zoodã, d mii a raabã sẽn yaa a soab ne tõndo. (Kol. 1:9, 10) Kɩtame tɩ d vɩɩmã tar võore, tɩ d mi d sẽn tog n vɩɩmd to-to wã. La ninsaalbã fãa la bal pa mi sẽn yaa bũmb ning yĩng la Wẽnnaam naan ninsaalã ye. A Poll goma rẽ yelle, n yeel yaa: “Nif nan ka yã ye, la tʋbr nan ka wʋm ye, la a nan ka kẽ ninsaal sũurẽ tɩ bãng bũmb nins Wẽnnaam sẽn segl neb nins sẽn nong bãmba yĩng ye.” A Poll paasame tɩ Wẽnnaam vẽnega tõnd bõn-kãens ne vʋʋsem sõngã maasem. (1 Kor. 2:9, 10, Wẽnnaam Sebre, 1983) D sẽn paam n mi a Zeova raabã la bũmb nins a sẽn na n wa maanã pa kõt-d sũ-noog sɩda?

D gom bũmb a to a Zeova sẽn maan n kõ a nin-buiidã yelle. A kɩtame tɩ d tõe n paam d yel-wẽnã sugri. Woto pa kõt-d sũ-noog sɩda? (1 Zã 2:12) A Zeova nimbãan-zoeerã yĩnga, a pʋlmame tɩ ka la bilfu, d na n vɩɩmda dũni-paalg pʋgẽ. (Rom. 12:12) La masã menga, a Zeova kɩtame tɩ d tar tẽed-n-taas ka tɛk sẽn yaa d zo-rãmba. (Yɩɩn. 133:1) Biiblã wilgdame me tɩ d segd n basa d yam t’a Zeova kogenda a nin-buiidã, t’a Sʋɩtãan ne a zĩn-dãmbã pa tõe n maan-b wẽng ye. (Yɩɩn. 91:11) D sã n tẽegd bõn-sõma kãensã fãa a Zeova sẽn maan n kõ-dã, d sũ-noogã na n paasa hal wʋsgo.—Fili. 4:4.

D SẼN TÕE N MAAN TO-TO N PAAS D SŨ-NOOGÃ

Kiris-ned sã n zoe n tara sũ-noogo, rẽ yĩnga, a tõeeme t’a sũ-noogã paas bɩ? A Zeezi ra yeelame yaa: “Mam goma ne yãmb a  woto, tɩ mam sũ-noogã na zĩnd yãmb pʋgẽ, la tɩ y sũ-noogã na pidi.” (Zã 15:11) Woto wilgdame tɩ wakat fãa, d tõeeme tɩ d sũ-noogã paase. D tõe n maka sũ-noogã ne bugum. D sã n dat tɩ bugum yãnge, yaa tɩlɛ tɩ d ning raad n paase. Woto me, sẽn na yɩl n paas d sũ-noogã, yaa tɩlɛ tɩ d paas d tẽebã pãnga. D tẽeg tɩ vʋʋsem sõngã sõngda tõnd tɩ d tall sũ-noogo. Dẽnd d sã n dat tɩ d sũ-noogã paase, d segd n pʋʋsd a Zeova wakat fãa, n kot a vʋʋsem sõngã. Sẽn paase, d segd n karemda Biiblã la d bʋgsd d sẽn karemdã zugu, bala yaa ne vʋʋsem sõngã maasem la Wẽnnaam kɩt tɩ b gʋls-a.—Yɩɩn. 1:1, 2; Luk 11:13.

D sã n wɩngd ne bũmb nins sẽn tat a Zeova yamã me, d sũ-noogã na n paasame. (Yɩɩn. 35:27; 112:1) Bõe yĩnga? Bala, Wẽnnaam naana ninsaal t’a segd n maan a raabã. Ad Biiblã sẽn yeele: “Zoe Wẽnnaam la f sak bãmb tõodã, bala, yaa woto la ninsaal fãa tog n maane.” (Koɛ. 12:13) Dẽnd d sã n maand a Zeova raabã, d paamda sũ-noog tɛkẽ. *

SŨ-NOOGÃ SẼN NAFD TÕND TO-TO

D sã n mao n paas d sũ-noogã, na n nafa tõnd hal wʋsgo. Wala makre, d saasẽ Ba wã sã n ne d sẽn ket n maand a raabã ne sũ-noog baa ne zu-loeesã, a sũur na n maneg n yɩɩ noog ne-do. (Tõo. 16:15; 1 Tes. 5:16-18) D sã n tar sũ-noog hakɩɩkã, na n kɩtame me tɩ d ra lʋɩɩs ligdã la teedã baoob taoor ye. D na n pʋd n bao n monga d meng bũmb kẽer Wẽnnaam Rĩungã yĩnga. (Mat. 13:44) D sã n mongd d meng woto, n ne rẽ sẽn womd biis ninsã, d sũ-noogã na n maneg n paasame. D sũur me na n maneg n yɩɩ noog ne d menga, d taabã me sũ-noog na n paasame.—Tʋʋ. 20:35; Fili. 1:3-5.

Nebraska sẽn be Etazĩni wã inivɛrsite bãngd a ye sẽn maand vaeesg yĩnsã laafɩ wɛɛngẽ yeelame: “F sã n tar sũ-noogo, tɩ f sũur me noom ne f vɩɩmã, tõe n sõngame tɩ f wa tar yĩns keelem.” Woto zemsa ne bũmb Biiblã sẽn da togse. Ad b sẽn yeele: “Sũ-noog wata ne yĩns laafɩ.” (Yel. 17:22) Hakɩɩka, d sã n paam tɩ d sũ-noogã paase, na n paasa d yĩnsã keelem.

D yãame tɩ baa d sẽn be tood wakatã, ne vʋʋsem sõngã maasem, d tõe n paama sũ-noog hakɩɩka. La yaa d sã n pʋʋsd Wẽnnaam n kotẽ, la d karemd Biiblã, n bʋgsd a goamã zug la d paamd vʋʋsem sõngã. D sã tagsd bark nins a Zeova sẽn kõ-dã yelle, la d rɩkd wẽn-sakdbã togs-n-taar n bɩɩsd b tẽebã buudu, la d maood d pãng tɛk n maand Wẽnnaam daabã, d na n paamame tɩ d sũ-noogã paase. Woto, d na n yãa vẽeneg tɩ Yɩɩn-sõamyã 64:11 goamã yaa sɩda. Be, b yeelame yaa: “Nin-tɩrg maanda sũ-noog Sẽn-Ka-Saab pʋga, la a soondg zĩig yaa bãmb nengẽ.”

^ sull 10 D na n wa n goma sũ-marã yell sõsg a to pʋgẽ.

^ sull 20 Y sã n dat n bãng y sẽn tõe maan me n paas y sũ-noogã bɩ y ges zĩ-gũbrã “ Bũmb a taab y sẽn tõe n maan n paas y sũ-noogã.”