Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yʋʋmd 2018, Gũusg Gasgã sõss ẽndɛgse

Yʋʋmd 2018, Gũusg Gasgã sõss ẽndɛgse

Gũusg Gasg nins sõssã sẽn yitẽ wã

GŨUSG GASG NING SẼN YAA ZÃMSGÃ YĨNGÃ

A ZEOVA KASET RÃMBÃ

 • 1918: Yʋʋm koabg la woto! Zĩ-likri

 • B sẽn na n bʋd Rĩungã bõn-buudã pipi, Portigall soolmẽ wã, Sa-sika

 • B tɩ tʋmda ne yamleoogo: Madagaskaar, Yʋʋm-vẽkre

 • B tɩ tʋmda ne yamleoogo: Miyãmaar, Sẽoogo

 • Bõe la d tõe n kõ a Zeova? (yamleoog kũuni), Sɩpaolgo

 • Kãsem-dãmbã la kãsem-sõngdbã: Rɩk-y yam a Tɩmote kibarã pʋgẽ, Tʋʋl-nifu

 • Koodã sẽn dat tigsgã waoogame! (Ikrɛn), Sig-noya

 • Saam-biis nins sẽn kʋʋlã: A Zeova sũur nooma ne-yã! Bõn-bɩʋʋngo

 • Zãma taoor sõssã sõngame tɩ koe-noogã ta zĩis wʋsg Irlãnde, Wao-fugdgu

BIIBLÃ

 • Y sẽn tõe n maan tɩ Biiblã zãmsg maneg n yɩ sõma la noog n paase, Sẽoogo

KAREMDBÃ SOGSGO

 • A Poll sẽn “paam zẽkr n ta saas a tãab soabã,” la a zẽk n “kẽng Paraadi” wã rat n yeelame tɩ bõe? (2 Ko 12:2-4), Yʋʋm-sare

 • Ãnd dãmb yell la b sẽn gomd Yɩɩn-sõamyã 144:12-15 wã pʋgẽ wã? Tʋʋl-nifu

 • Bõe yĩng tɩ b maand a Poll t’a yaa zu-kõogo? Tʋʋlgo

 • Bõe yĩng tɩ ned pa tar sor n na ning tõnd sẽn yiisd bũmb ninsã ẽntɛrnetã pʋgẽ? Tʋʋl-nifu

 • Neb sẽn pa kẽ kãadem ne taab sã n gãand ro-yɛng b yembre, seka kãsem-dãmbã na lugl bʋ-kaoor sull n bʋ yellã bɩ? Sẽoogo

 • “Tʋʋm-neer maandb” nins yell a Zeezi sẽn gomã yaa ãnd dãmba? Sɩpaolgo

KIRIS-NEBÃ VƖƖM

 • D wilg tɩ d kʋmda ned buud fãa! Sẽoogo

 • Laafɩ bɩ bãane: D maanda wãn n paam-a? Sig-noya

 • Maan-neere: Zʋg-sõng sẽn pukd d no-goam la d tʋʋm-tʋmdɩ pʋgẽ, Sɩpaolgo

 • ‘Nin-tɩrg maanda sũ-noog a Zeova pʋga,’ Yʋʋm-sare

 • Pʋʋsem nafa waoogame, Sigri

 • Sũ-mare: D tõog toogo, n tẽed manegre, Sa-sika

 • Sũ-noogo: Zʋg-sõng Wẽnnaam sẽn sõngd tɩ d bɩɩse, Wao-fugdgu

NED VƖƖM KIBARE

 • A Zeova maana tõnd neer wʋsgo (J. Bockaert), Yʋʋm-sare

 • A Zeova ninga m yam-yãkrã barka, hal tɩ seke (C. Molohan), Zĩ-likri

 • A Zeova zɩ n belg maam ye! (E. Bright), Tʋʋlgo

 • M paama belsg la sõngre, m zu-loeesã fãa pʋgẽ (E. Bazely), Sigri

 • M yãka yam n pa na n tol n bas tɩ m raood boog ye (M. Danyleyko), Sa-sika

 • Naong soab sẽn wa n paam arzɛk meng-menga (S. Herd), Sig-noya

 • Ne a Zeova, bũmb fãa tõeeme (B. Berdibaev), Wao-fugdgu

SÕSS A TAABA

 • A Etɩyɛn talla sũur pʋgẽ bãan b sẽn wa n namsd-a wã, Zĩ-likri

 • A Moyiiz tõogã ra sõngdame tɩ b welgd yɛl bɩ? Yʋʋm-vẽkre

 • A ra tõe n paama Wẽnnaam lohormã (Rehoboam), Sigri

 • Yãmb mii sẽn yaa lɛɛr ning bɩ? (Pĩnd wẽndẽ), Bõn-bɩʋʋngo

ZÃMSGÃ SÕSSÃ

 • A yaa pãng sẽn ka to soaba, la a yaool n nanda nebã, Bõn-bɩʋʋngo

 • A Zeova nonga neb nins sẽn “womd biis ne sũ-marã,” Sig-noya

 • “Bãmb kõta ned ning sẽn yɛ wã pãnga,” Yʋʋm-vẽkre

 • Bãng-y sẽn tũud-a a Zeova ne sẽn pa tũud-a wã n bake, Yʋʋm-vẽkre

 • Bãng-y y bɛ wã sõma! Sig-noya

 • “Bao sɩdã, la f ra bas-a ye,” Sɩpaolgo

 • Bɩ d waoog kãadmã Wẽnnaam sẽn luglã, Yʋʋm-sare

 • Bɩ tõnd fãa yɩ yam a ye wa a Zeova ne a Zeezi, Sigri

 • ‘Bɩ yãmb vẽenemã yãge,’ t’a Zeova paam waoogre, Sigri

 • Bõe n wilgd tɩ ned sakdame tɩ vʋʋsem sõngã wilgd-a sore? Wao-fugdgu

 • Bõe yĩng tɩ d “ket n womd biis wʋsgo”? Sig-noya

 • Bõe yĩng tɩ d segd n yãkd d paoongã n kõt sẽn so-a bũmb fãa wã? Yʋʋm-vẽkre

 • D bas tɩ Wẽnnaam noyã la a saglsã sõng-d tɩ d kibl d sũur-kasetã, Sigri

 • D kell n tall sũur pʋgẽ bãane, baa yɛlã sẽn tar toeengã, Zĩ-likri

 • D kengd taab raood masã n yɩɩd pĩndã, Tʋʋl-nifu

 • D ket n wilgd tɩ d nonga d taabã, bala kengda b raoodo, Bõn-bɩʋʋngo

 • D mao masã meng tɩ sãamb reegr lebg d minungu, Tʋʋlgo

 • D mao n kell n yɩ neb vʋʋsem sõngã sẽn wilgd sore, Wao-fugdgu

 • D na paam taab arzãnã pʋgẽ! Yʋʋm-sare

 • D ra tik ninã sẽn ne wã n kao bʋʋd ye, Sa-sika

 • D rɩk a Zeova togs-n-taare, n nand d taabã, Bõn-bɩʋʋngo

 • D rɩk a Zeova togs-n-taare: A yaa Wẽnnaam sẽn kengd nebã raoodo, Tʋʋl-nifu

 • D sẽn na n maan to-to n paam lohorem hakɩɩkã, Tʋʋl-nifu

 • D sõng nebã tɩ b bãng sɩdã, Zĩ-likri

 • D tall tẽeb la d yɩ sakdb wa a Nowe ne a Dãniyɛll la a Zoobe, Wao-fugdgu

 • D teeg a Zeova, n paam n vɩɩmde! Sɩpaolgo

 • D teeg Kiristã sẽn yaa tõnd taoor soabã, Zĩ-likri

 • D tũ a Zeova, Wẽnnaam ning sẽn kõt lohormã, Tʋʋl-nifu

 • D tʋmd ne a Zeova daar fãa! Sa-sika

 • Kiblgã wilgdame t’a Zeova nong-d lame, Tʋʋlgo

 • Kiristã kũumã tẽegr sõngda Wẽnnaam nin-buiidã tɩ b tũud-a yam a ye, Yʋʋm-vẽkre

 • Kom-bɩɩse, y Naandã ratame tɩ y paam sũ-noogo, Yʋʋm-sare

 • Kom-bɩɩse, y yãka y sẽn dat n maan a Zeova tũudmã pʋgẽ, la y wɩngd ne rẽ bɩ? Tʋʋl-nifu

 • Kom-bɩɩse, yals-y kãn-kãe n zab ne a Sʋɩtãana, Sig-noya

 • Kom-bɩɩse, yãmb tõeeme tɩ y vɩɩmã tall barka, Yʋʋm-sare

 • Lisgã yaa tɩlɛ ne sẽn dat n lebg-a kiris-neda, Tʋʋlgo

 • “Mam na n kẽna yãmb sɩdã pʋga,” Sɩpaolgo

 • “Mam soolmã ka dũni ka rẽnd ye,” Sigri

 • Neb nins sẽn nong n kõtẽ wã tara sũ-noogo, Sa-sika

 • Nonglem bʋg buud n wat ne sũ-noog hakɩɩka? Yʋʋm-vẽkre

 • Roagdba, y sõngda y biig fãa t’a wa tõog n deeg lisg bɩ? Tʋʋlgo

 • ‘Sak-y m kiblgã n lebg yam dãmba,’ Tʋʋlgo

 • Sũ-noog rãmb la sẽn tũud-b a Zeova sẽn yaa “sũ-noog buud fãa yẽgrã,” Bõn-bɩʋʋngo

 • Togsd-y sɩd wakat fãa, Zĩ-likri

 • Tõnd yaa a Zeova nin-buiidu, Sẽoogo

 • Y maooda sẽn na yɩl tɩ y tagsa wã yɩ a Zeova rẽndã bɩ? Sɩpaolgo

 • Yaa a Zeova la yãmb get bɩ? Sẽoogo

 • Yaa ãnd soab pẽgr la yãmb data? Sẽoogo

 • Yãmb bee a Zeova poorẽ bɩ? Sẽoogo

 • Yãmb mii a Zeova sõma wa a Nowe ne a Dãniyɛll la a Zoob bɩ? Wao-fugdgu

 • Yãmb sã n mi rẽnda, yãmb yaa sũ-noog rãmba, yãmb sã n maand a woto,” Bõn-bɩʋʋngo

 • Yãmb sẽn wʋmã yaa sɩd bɩ? Sa-sika

 • Yãmb tagsa wã yaa Wẽnnaam dẽndã bɩ? Sɩpaolgo

GŨUSG GASG NING SẼN YAA NEBÃ FÃA YĨNGÃ