GŨUSG GASGÃ Yʋʋm-sare 2018

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2019 wao-fugdg rasem a 4 n tãag tʋʋlg kiuug rasem a 3 wã bee seb-kãnga pʋgẽ.

“D na paam taab arzãnã pʋgẽ!”

Ne yãmba, arzãn yaa bõe? Y tẽedame tɩ arzãn n na n wa zĩnd bɩ?

Karemdbã sogsgo

“Saas a tãab soabã” yell b sẽn gomd 2 Korẽnt-rãmb 12:2 pʋgẽ wã yaa bõe?

Y tẽrame bɩ?

Yãmb karma Gũusg Gasg nins b sẽn yiis yaoolmã sõma bɩ? Bɩ y ges sogsg a wãn la y na n tõog n leoke.

Bɩ d waoog kãadmã Wẽnnaam sẽn luglã

Sã n yaa ne Biiblã, bõe bal n kõt kiris-ned sor t’a tõe n kao a kãadem, n lebg n kẽ ne ned a to?

A Zeova maana tõnd neer wʋsgo

Karm-y a Jean-Marie Bockaert vɩɩmã kibare. Yẽ ne a pag a Danièle tʋma Fãrens Betɛllẽ wã yʋʋm 50 la zaka.

Kom-bɩɩse, y Naandã ratame tɩ y paam sũ-noogo

Bũmb a naas n tõe n sõng bi-bɩɩg t’a vɩɩmã tall barka, n kõt-a sũ-noogo. Yaa bõe?

Kom-bɩɩse, yãmb tõeeme tɩ y vɩɩmã tall barka

Wãn to la Yɩɩn-sõamyã 16 goamã tõe n sõng kom-bɩɩsã tɩ b tõog tɩ b vɩɩmã tall bark masã menga, la beoog sẽn wate?

‘Nin-tɩrg maanda sũ-noog a Zeova pʋga’

Bõe n na n sõng-d tɩ d kell n tall sũ-noogo, baa ne zu-loeesã?

Yʋʋmd 2018, Gũusg Gasgã sõss ẽndɛgse

Ẽndɛgs-kãnga na n sõng-y lame tɩ y bãng Gũusg Gasg nins sõssã sẽn yitẽ wã.