Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 Ned vɩɩm kibare

A Zeova maana tõnd neer wʋsgo

A Zeova maana tõnd neer wʋsgo

MAAM ne m pagã wa n kẽnga Gabõ sẽn be Afirikã. M pagã yʋʋr la a Danièle. D sẽn ta lotɛll ning pʋgẽ d sẽn tog n gãandã, n togs d yʋyã, pag ning sẽn deegd nebã yeela maam yaa: “M bõos tɩ y bool polɩɩs-rãmb nins sẽn get-b sẽn kẽed-b tẽngã yellã.” Yʋʋmd 1970 wã poore, b ra wa n gɩdga tõnd tũudmã beenẽ.

A Danièle bãnga zĩig pʋgẽ tɩ yell n be, n walem maam n yeel yaa: “Ra nams n bool polɩɩs-rãmbã ye. B zoe n bee ka.” D sɩd yãa mobill sẽn yõg n yals lotɛllã taoore. Minit a wãn pʋgẽ tɩ sodaas n kẽ n yõk tõndo. M sẽn kelg a Danièle goamã, m paam n dɩka sɛb kẽer n kõ saam-biig sẽn da be ne-do.

B sẽn wa n tar tõnd n debd polɩɩs-rãmbã zĩigẽ wã, m da tagsda m sẽn paam pag sẽn tar raood la tẽeb sõma woto wã, n getẽ tɩ yaa bark meng-menga. Yaa naoor wʋsg la maam ne a Danièle sõng taab woto. M na n togs-y-la sẽn sɩng to-to, tɩ d wa kẽnd tẽns d tẽed-n-taasã sẽn da pa tar sor n moond koɛɛgã wa b sẽn datã.

A ZEOVA SÕNG-M LAME TƖ M BÃNG SƖDÃ

M doga yʋʋmd 1930, Kʋʋrwa sẽn be Fãrens soolmã nug-rɩtg babgã. Tõnd zakã rãmb ra yaa katolik-rãmba. D ra kẽnda mees semen fãa. M baaba ra tʋmda parowaasã tʋʋm wʋsgo. La m sẽn wa n tar yʋʋm 14 la bala, bũmb n maane, tɩ mam bãng tɩ katolikã taoor dãmb yaa pʋ-lik rãmba.

Dũni gill zabr a yiib-n-soabã sasa, Alemayn sodaasã wa n tõog n deega Fãrens soolmã. Meesã sasa, tõnd prɛtrã ra wae n yeta nebã tɩ b teel Fãrens goosneemã sẽn da be nazi-rãmbã poorẽ wakat kãngã. D ra getame t’a goamã pa sakd baa-baa. Tõnd ra soosd n kelgda radio ning b sẽn boond tɩ bibisi wã (BBC), wa Fãrens neb wʋsgo. Yaa ne radio-kãng maasem la d ra paamd sẽn zabd-b ne Alemayn wã kibay. Yʋʋmd 1944 bõn-bɩʋʋng kiuugã, b tõoga Alemayn sodaasã. Tõnd prɛtrã kuug n basa nazi-rãmbã teelgo, n kɩt tɩ b na n maan bark pʋʋsg mees sẽn tõog-bã yĩnga. A manesmã sãama m sũur wʋsgo. Kɩtame tɩ m da pa le kɩs katolikã taoor dãmbã sɩd ye.

M baaba maana kaalem zabrã poor bilfu. Rẽ tɩ m kẽem-bi-pugl a Simone ra zoe n kẽe kãadem, n be Bɛlzik. Ra lebga maam n segd n ges m ma la m yao-bi-puglã yelle. M wa n paama tʋʋm-sõngo. M patrõ wã ne a kom-dibli wã ra yaa katolik-rãmba, n da tar yẽesem wʋsg b tũudmã pʋgẽ. M da tõe n paam n lebga nin-kãseng b tʋʋmdã zĩigẽ, la pa yã n zãag la m paam makr ye.

Yʋʋmd 1953, a Simone wa n gesa tõndo. Rẽ t’a lebga a Zeova Kaset soaba. Ne Biiblã maasem, a wilgame tɩ katolik-rãmbã sẽn yet nebã tɩ bug-tẽng n be, tɩ Wẽnnaam yaa mens a tãabo, la tɩ ninsaal tara  sɩɩg sẽn pa kiidã yaa ziri. Sɩngrẽ wã, m leokame tɩ Biibl ning a sẽn tarã pa katolik-rãmbã Biibl ye. La pa kaoos la m sak n deeg t’a sẽn yetã yaa sɩd ye. A wa n kõo maam Gũusg Gasg kẽer sẽn da yi sẽn kaoos bilfu. M sẽn kẽ gãagã, m karem-b-la sõma. Tao-tao bala, m bãngame tɩ b sẽn yetã yaa sɩda. La m da yɛɛsdame tɩ m sã n yãk yam n na n tũ a Zeova, m tʋʋmdã na n sãamame.

Na maan kiisi, m da zãmsda Biiblã la Gũusg Gasgã m yembr bala. M wa n yãka yam n kẽng tigsga. Nebã sẽn da nong taab to-to wã yɩ-m-la noog wʋsgo. M paamame tɩ saam-biig sẽn tar minim sõma sɩng Biiblã zãmsg ne-ma. Kiis a yoob poore, m deega lisgu. Yɩɩ yʋʋmd 1954 bõn-bɩʋʋng kiuugã. Pa kaoos la m ma ne m yao-bi-puglã me lebg a Zeova Kaset rãmba, hal tɩ m sũur da noomẽ.

M TEEGA A ZEOVA, N KẼES M MENG ZÃNG A TƲƲMDÃ PƲGẼ

Bʋko, yʋʋmd 1958 tigis-kãsengã sẽn tigim tẽns toɛy-toɛy neb Niuyorkã ket tɩ semen a wãna, m ma maana kaalem. La m paam n kẽnga tigsgã. M sẽn lebg n wa wã, ned ra pa le be ne-m tɩ m segd n ges a yell ye. Rẽ n so tɩ m bas m tʋʋmdã, n sɩng wakat fãa so-pakrã. M wa n bãnga so-pakd a ye yʋʋr sẽn boond t’a Danièle Delie. A ra tara yẽesem sõma. M yeel-a lame tɩ m dat-a lame n kẽ kãadem, t’a sake. Yʋʋmd 1959 sig-noy kiuugã la d kẽ kãadem.

A Danièle sɩnga so-pakrã Bertayn tẽn-bil a yembrẽ. Zãra ne a zakã rãmb sẽn da bẽe wã. Ra yaa tɩlɛ t’a tall raood n tõog n moon koɛɛgã be, bala katolik-rãmbã ra tara pãnga, t’a ra segd me n zombd weef n gilgd n moondẽ. A ra wɩngda woto, bala wa maam, yẽ me ra getame tɩ koɛɛgã mooneg yaa tʋʋm-yãgdem. D fãa ra tagsdame tɩ dũniyã sɛɛb ta n saame. (Mat. 25:13) A sẽn da yaa ned sẽn sakd n mongd a mengã sõngame tɩ d kell n wɩng ne so-pakrã.

Tõnd sẽn kẽ kãadem tɩ rasem a wãn bala, b kɩtame tɩ d na n gilgd n kaagd tigimsã. D sakame n na n vɩɩmd ne teed bilf bala. D wa n minimame menga. Tiging ning tõnd sẽn kaag pipi wã koe-moondb ra yaa bãmb 14. B baa a ye ra pa tar gãag zĩig a zakẽ n na n deeg-d ye. Yaa Rĩungã roog ɛstaraadã zug la d gãand-yã. Yaa sɩd tɩ ra pa bʋgs ye. La tɩpda poore.

D mobillã d sẽn da kẽed n gilgd n kaagd tigimsã

A Danièle tõog n minima tigimsã gilg n kaagã, baa d sẽn da gilgd wʋsgã. Wakat ninga, m mi n tiig n maana tigsg ne kãsem-dãmba. Sã n wa yaa woto, a wae n paada d mobillã pʋgẽ n gũ-ma. La a zɩ n yẽgem ye. Yʋʋm a yiib bal la d paam n gilg n kaag tigimsã. Sõngame tɩ d bãng tɩ yaa tɩlɛ tɩ pag ne a sɩd pelgd b pʋs n yẽsd ne taaba, la b naagd taab noor a ye n tʋmdẽ.—Koɛ. 4:9.

TƲƲM A TAAB D SẼN PAAM N TƲME

Yʋʋmd 1962 wã, b yãka tõnd tɩ d na n kẽng Gileyaad lekoll 37 soabã, Burkilin, Niuyork soolmẽ wã. Karengã kaoosa kiis piiga. D ra getame tɩ d sẽn paam n na n maan lekollã ne taabã yaa zu-zẽkre, bala, karen-biis koabgã sʋka, yaa saam-biis 13 bal n paam n wa lekollã ne b pagbã. M ket n tẽra bũmb kẽer d sẽn paam n naag saam-biis sẽn da tar tẽeb sõma n maane, hal tɩ m sũur noomẽ. Wala makre, a Frederick Franz, a Ulysses Glass ne a Alexander Macmillan.

D sũur yɩɩ noog d sẽn paam n naag taab n maan Gileyaad lekollã!

Karengã sasa, b sagla tõnd tɩ d mao n yɩ neb sẽn yaa gũusdba. Sibr kẽere, karengã sã n sa, b ra kɩtdame tɩ d  yi midi wã poor n gilg n ges Niuyork tẽngã. D ra miime tɩ tẽne wã raare, d na n maana ɛgzame d sẽn gilg n ges bũmb ninsã zugu. D sã n wa gilg woto, naoor wʋsgo, d lebgd n waa ne yaamse, la saam-biig ning sẽn da lʋɩt-a taoor n wilgd tõnd zĩisã ra sokda tõnd sogsg sẽn na yɩl n sõng-d tɩ d segl d meng ɛgzame wã yĩnga. Saam-biigã ra yaa Betɛllẽ tʋm-tʋmda. Sibr a ye, d gilgame n tãag zaabre. D kẽnga zĩig a ye n tɩ ges meteyoor-dãmb la meteyorit-rãmba. Yaa kug buud sẽn yi yĩngr n lʋɩ. D kẽnga miize pʋgẽ me n tɩ gilgi. Be, b wilga tõnd yẽbs buk a yiibu, la welgr ning sẽn be b sʋkã. D sẽn lebg n wa Betɛllẽ wã, saam-biigã soka tõnd yaa: “Bõe welgr n be meteyoor ne meteyorit sʋka?” Yaamsã yĩnga, a Danièle leokame yaa: “Meteyorit-rãmbã yẽnã yaa wogdo!”

D sẽn paam n tɩ kaag d tẽed-n-taas sẽn be Afirikã yɩ-d-la noogo

Lekollã poore, b kɩtame tɩ d na n tɩ tʋmd Fãrens Betɛllẽ wã. Linga tõnd wʋsgo. D zĩnda be sẽn yɩɩd yʋʋm 53. Yʋʋmd 1976, m lebga filiyallã taoor lʋɩtb sull yel-gɛta. B kɩtame me tɩ m na n kẽng Afirik la Moayẽnoriyã tẽns kẽere, n tɩ kaag d tẽed-n-taasã. Tẽn-kãens goosneemã ra gɩdga d tũudmã, wall b pa kõ sor tɩ d tõe n tũ d tũudmã wa d sẽn dat ye. Yɩɩ rẽ yĩng la d sẽn kẽng Gabõ, tɩ m da togsd sɩngrẽ wã. Togs sɩdã, m da mi n getame tɩ m pa tar minim n na n tʋm tʋʋm-kãensã m sẽn da zɩ n tags tɩ b na n kõ-m lame wã ye. La ne a Danièle sõngre, m da neeme tɩ m tõe n tõoga tʋʋm buud fãa b sẽn na n kõ-ma.

M sẽn lebgd saam-biig a Theodore Jaracz sõsg tigis-kãseng sasa. Yɩɩ Paari, yʋʋmd 1988. Tigsgã gom-zugã ra yaa: “La justice divine.”

D MAOO NE ZU-LOƐƐG SẼN YƖ KƐGENGA

D sẽn sɩng tʋʋm Betɛllẽ wã bala, d sũur da nooma ne beenẽ vɩɩmã. A Danièle ra sõngda ne sɛbã lebgre, hal n wa tar minim sõma. A ra zãmsa ãngilindã kiis a nu, n yaool n na n kẽng Gileyaad lekollã. Betɛllẽ tʋʋmã ra kõta tõnd sũ-noog wʋsgo. D sẽn da leb n kẽesd d mens tigingã tʋʋm pʋgẽ wã ra paasda d sũ-noogã hal wʋsgo. M tẽra maam ne a Danièle sẽn da mi n tɩ zãms neb Biiblã, n kẽ metro wã n lebg n kuus ne yʋngã. Ra yaa yaamse, la d sũur da nooma d sẽn paam n tũ taabã. Bʋko, a Danièle wa n tiig n yika bãase, n da pa le tõe n tʋm wa a sẽn datã ye.

Yʋʋmd 1993 wã la logtoɛɛmbã bãng t’a bẽeda bĩis kãnsɛɛre. Tɩbsgã pa yɩ nana baa-baa. B maana wopeere, la simiyoterapi sẽn nams-a wʋsgo. Yʋʋm 15 poore, logtoɛɛmbã le yeelame t’a bẽeda kãnsɛɛre. So-kãnga wã, bãagã toolem ra yɩɩda pĩndã. La a Danièle ra nonga sɛbã lebgr hal wʋsgo. A sã n da paam tɩ bãagã sãoog bilfu, a le sɩngda tʋʋma.

Baa a Danièle bãagã sẽn da namsd-a wã, d zɩ n tags tɩ d segd n basa Betɛllẽ tʋʋmã ye. La f sã n be Betɛllẽ wã n maood ne bãaga, mi n pa nana ye. Sẽn yɩɩd fãa, f taabã sã n pa mi f bãagã toolem sẽn ta zĩig ningã. (Yel. 14:13) Baa a Danièle sẽn wa n kolg yʋʋm 80 wã, ra ket n yaa pʋg-neere. F sã n da get-a, pa wõnd wa a bẽedame ye. A ra pa sidgd a bãagã yĩng ye. Sẽn da pak-a n yɩɩd yaa a taabã sõngre. A ra miime tɩ ned sẽn namsd sã n paam tɩ f kelg-a, tõe n yols-a-la hal sõma. (Yel. 17:17, MN) A sẽn da maood ne kãnsɛɛrã, a tõog n sõnga saam-bi-pogs wʋsg sẽn na yɩl tɩ b ra zoe bã-kãngã tɩ loog nug ye.

Bũmb a taab me n da pa le yaa wa pĩndã. A Danièle sẽn wa n pa le tõe n tʋm Betɛllẽ tʋʋmã wʋsgã, a gesa a sẽn tõe n maanega, n teel maam m tʋʋmã pʋgẽ. A ra maanda a sẽn tõe fãa sẽn na yɩl tɩ bũmb fãa yɩ nana ne-ma. Rẽ sõngame tɩ m tõog n  kell n yɩ filiyallã taoor lʋɩtb sull yel-gɛt n kaoos yʋʋm 37. Wala makre, a ra geta d midi wã rɩɩb yelle, sẽn na yɩl tɩ d pa d ro-gãagẽ wã n dɩ la d vʋʋs bilfu.—Yel. 18:22.

D RA MAOODA NE ZU-LOEESÃ, BEOOG NE A TO FÃA

A Danièle zɩ n koms raoodo, n tags tɩ sẽn maand kae ye. A ra nonga vɩɩmã. La kãnsɛɛrã wa n le yõk-a-la naoor a tãab-n-soaba. D ra getame tɩ yellã looga d nugu. Simiyoterapi wã la radiyoterapi wã a sẽn da maandã ra namsd-a lame, hal tɩ kẽnã ra pa nana ne-a wakat ning ye. Goamã meng wa n pa le yaa nana ne-a ye. M sẽn da ne m pagã sẽn da mi sɛb lebgr sõma, tɩ bãagã kɩt t’a pa le tõe n gom sõma wã, ra sãamda m sũur wʋsgo.

Baa ne d sẽn da get tɩ yellã looga d nugã, d ra ket n wɩngda ne pʋʋsgo, n miẽ t’a Zeova pa na n tol n bas tɩ yell sẽn yɩɩd d pãng paam-d ye. (1 Kor. 10:13) D ra maooda wakat fãa sẽn na yɩl n wilg tɩ d sũur nooma ne a Zeova sẽn sõngd tõnd to-to wã. A ra tũnugda ne a Gomdã, sẽn get-b tɩbsgã yell Betɛllẽ wã, la d tẽed-n-taasã fãa.

D ra wae n pʋʋsda a Zeova, n kotẽ t’a sõng-d tɩ d bãng d sẽn segd n sak tɩbsg ninsã. Wakat n zĩnd meng t’a Danièle ra pa le paamd tɩbsg ye. Logtor ning sẽn ges a yell na maan yʋʋm 23 wã ra pa mi bũmb ning sẽn kɩt tɩ simiyoterapi fãa poor bɩ a sobgdẽ wã ye. Logtorã ra pa mi tɩbsg a to me ye. D ra getame tɩ ned kae n tõe n sõng-do, n da sokd d meng yellã sẽn na n baas to-to. La logtor a to me sẽn tɩpd kãnsɛɛrã n sak n na n tɩp a Danièle. Yɩɩ wa a Zeova n pak sor tɩ d paam bũmb ning sẽn na n sõng-d tɩ d tõog n mao ne d yɩɩrã.

D wa n bãngame tɩ yaa d sẽn na n mao ne zu-loeesã daar ne a to fãa n são. Wa a Zeezi sẽn da yeelã, “daar fãa yell sek-a lame.” (Mat. 6:34) D sẽn tẽed manegre, la d mi n maand laadã sõng-d lame. Wala makre, a Danièle sẽn wa n maan kiis a yiib n pa paam tɩbsgã, daar a ye, a yõgemda a noor n yeel maam yaa: “Fo miime, m zɩ n tall keelem woto ye!” (Yel. 17:22) Baa ne bãagã sẽn da namsd-a wã, a ra nong n zẽkda a koɛɛg n yɩɩnd Rĩungã yɩɩn-paalã, hal tɩ yit sõma.

A sẽn da pa komsd raood tao-tao wã sõnga maam tɩ m tõog n maan dabaar ne bũmb nins m sẽn da pa tõe n maanã. Togs sɩdã, yʋʋm 57 wã d sẽn zĩnd ne taabã, bũmb wʋsg pʋgẽ, yẽ n da get m yelle. A pa sak n na n wilg-m baa gɛl kɩʋʋng ye! Kɩtame tɩ bãagã sẽn wa n keng t’a pa tõe n maan baa fʋɩ la balã, yɩɩ tɩlɛ tɩ m zãms laas la fut pɛgbo, la seglgã bilfu. M wãa vɛɛr-dãmb yẽ. La m sẽn da tʋmd woto a sũur na yɩ noog yĩngã, ra kõt-m-la sũ-noog wʋsgo. *

M PƲƲSDA A ZEOVA BARKA, A MAAN-NEERÃ YĨNGA

M sã n lebg n ges d vɩɩmã, m tõe n yeelame tɩ bãasã la kʋʋlmã sẽn wa n kɩt tɩ d pa tõe n maan bũmb kẽerã sõng-m lame tɩ m dɩk yam yɛl wʋsg wɛɛngẽ. Pipi, m bãngame tɩ baa d tʋʋm waoog to-to, d segd n yãta sẽk n wilgd d pagã wall d sɩdã tɩ d nong-a lame. D sẽn wat n ket n tar keelmã sasa, d tog n maana d sẽn tõe fãa n ges d zakã rãmb yell sõma. (Koɛ. 9:9) Yiib-n-soaba, pa segd tɩ d maand yɩɩr wʋsg yel-bõones poorẽ ye. Sã n pa rẽ, d tõeeme n wa pa le ne bark ka tɛkã d sẽn paamd daar fãa wã ye.—Yel. 15:15.

M sã n tags yʋʋm nins fãa d sẽn kẽes d meng zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ wã, m nee vẽeneg t’a Zeova ning-d-la barka, hal tɩ zʋʋg d sẽn da tõe n tagsã. M tagsg yaa wa yɩɩn-gʋlsdã. A ra yeelame yaa: ‘A Zeova maan-m-la neere.’—Yɩɩn. 116:7.

^ sull 32 Saam-bi-poak a Danièle Bockaert maana kaalem b sẽn wa n gʋlsd b vɩɩmã kibarã. Rẽ t’a tara yʋʋm 78.