Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Karemdbã sogsgo

Karemdbã sogsgo

A Poll sẽn “paam zẽkr n ta saas a tãab soabã,” la a zẽk n “kẽng Paraadi” wã rat n yeelame tɩ bõe?—2 Kor. 12:2, 4.

Yiib Korẽnt-rãmb 12:2, 3 wã pʋgẽ, a Poll wilgame tɩ rao a yembr n “paam zẽkr n ta saas a tãab soabã.” Yaa ãnda yell la a sẽn gomdã? Lɛtrã a sẽn gʋls n tool Korẽnt kiris-nebã pʋgẽ, a wilga vẽeneg tɩ Wẽnnaam yãka yẽ t’a lebg tʋm-tʋmda. (2 Kor. 11:5, 23) Rẽ poore, a goma yẽ sẽn paam n “yã yãab ninsi, la vẽnegr nins Zu-soabã sẽn kõ” yẽ wã yelle. A pa gom kiris-ned a to yell ye. Rẽnd a ra gomda a meng yelle.—2 Kor. 12:1, 5.

Woto wilgdame tɩ rao ning sẽn “paam zẽkr n ta saas a tãab soabã,” la a zẽk n “kẽng Paraadi” wã yaa a Poll mengã. (2 Kor. 12:2-4) A sẽn yeel tɩ yaa ‘vẽnegrã’ wilgdame tɩ yaa yɛl sẽn na n wa pids la b vẽneg-a t’a yã.

“Saas a tãab soabã” a Poll sẽn yã wã yaa bõe?

Biiblã pʋgẽ, b sã n gomd “saas” yelle, tõe n yɩɩ saas meng-mengã yell la b gomda. (Sɩng. 11:4; 27:28; Mat. 6:26) Leb n tõe n yaa bũmb a taaba. Wakat ninga, makda ninsaalbã naamã. (Dãn. 4:17-19) Tõe n makda Wẽnnaam naam, wala makre, naam ning a sẽn dɩt ne a Rĩungã maasmã.—Vẽn. 21:1.

A Poll yãa ‘saas a tãab soabã.’ Rat n yeelame tɩ bõe? Wakat ninga, b mi n togsa gomd n yɩlem naoor a tãabo, sẽn na yɩl n paas a pãnga. (Eza. 6:3; Eze. 21:27; Vẽn. 4:8) Wõnda a Poll sẽn gom ‘saas a tãab soab’ yellã, yaa sẽn na n wilg tɩ naam n be t’a sõmblmã ka to ye: Yaa a Zeezi Kirist sẽn yaa Mesi wã ne a na-rɩt-n-taas 144000 Rĩungã. Sɩd me, tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr yeelame tɩ tõnd gũuda “saasẽ paalg” wa sẽn zems Wẽnnaam sẽn pʋlmã.—2 Pɩy. 3:13.

La “Paraadi” ning yell a Poll sẽn gomã makda bõe?

Gom-bil ning sẽn yaa “Paraadi” wã me tõe n maka bũmb toor-toore: 1) Sẽn mik tɩ sɩngrẽ wã Wẽnnaam ninga ninsaal arzãn pʋgẽ wã, d tõe n yeelame tɩ “Paraadi” bɩ arzãnã makda arzãn meng-mengã sẽn na n wa zĩnd tẽngã zugã. 2) Leb n tõe n makda bark nins Wẽnnaam nin-buiidã sẽn na n paam tũudmã wɛɛngẽ dũni-paalgã pʋgẽ wã. 3) Sẽn paase, tõe n makda vɩɩmã sẽn noom to-to saasẽ, rat n yeel tɩ “Wẽnnaam Paraadi” wã pʋgẽ. Yaa rẽ yell la b sẽn gomd Vẽnegr 2:7 pʋgẽ wã.

Yiib Korẽnt-rãmb 12:4 pʋgẽ, a Poll sẽn wa n wilgd bũmb ning a sẽn yã wã, tõe tɩ yaa bõn-kãensã b tãabã fãa yell la a ra gomda.

D lebg n kʋmse:

Wõnda “saas a tãab soabã” yell b sẽn gom 2 Korẽnt-rãmb 12:2 pʋgẽ wã yaa a Zeezi Kirist sẽn yaa Mesi wã ne a na-rɩt-n-taas 144000 Rĩungã, rat n yeel tɩ ‘saasẽ paalgã.’—2 Pɩy. 3:13.

Wẽnnaam Rĩungã yaa “saas a tãab soabã,” bala a yaa naam sõmblem sẽn ka to.

Wõnda “Paraadi” ning pʋgẽ b sẽn zẽk a Poll t’a ta vẽnegr pʋgẽ wã makda 1) arzãn meng-mengã sẽn na n wa zĩnd tẽngã zugã, 2) bark nins Wẽnnaam nin-buiidã sẽn na n paam tũudmã wɛɛngẽ wakat kãngã. B na n yɩɩga bark nins d sẽn paamd rũndã-rũndã wã. La 3) “Wẽnnaam Paraadi” wã sẽn be saasẽ, n na n zĩnd wakat-yɛng ne dũni-paalgã.

Rẽnd dũni-paalgã yaa saasẽ paalgã ne tẽn-paalgã sẽn naag taaba. Na n yɩɩ bũmb sẽn da zɩ n zĩndi. Saasẽ Rĩungã sẽn yaa goosneema wã, ne neb nins sẽn na n vɩɩmd arzãnã pʋgẽ tẽngã zug n tũud a Zeova wã naaga bõn-kãnga.