Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kusike Kwaba ni Nto Yeka Mipaleliswa Kufumana Mupuzo

Kusike Kwaba ni Nto Yeka Mipaleliswa Kufumana Mupuzo

“Mutu . . . asike amipalelwisa kufumana mupuzo.MAKOLO. 2:18.

LIPINA: 122, 139

1, 2. (a) Batanga ba Mulimu balibelezi kufumana mupuzo ocwañi? (b) Ki nto mañi yeelutusa kulibisa meeto aluna kwa mupuzo olulibelezi? (Mubone siswaniso sesi fahalimu.)

KACENU, Bakreste babatozizwe banani sepo yeswana ni yanaanani yona muapositola Paulusi, ya kuamuhela “mupuzo wa pizo ya kwa lihalimu yezwa ku Mulimu.” (Mafil. 3:14) Banyolelwa kuyo busa ni Jesu Kreste mwa Mubuso wahae wa kwa lihalimu, mi bakasebelisana ni yena kutusa batu kufita fa kupetahala. (Sin. 20:6) Kaniti luli, Mulimu ufile batu bao sepo ya butokwa hahulu! Kono ba lingu zeñwi bona banani sepo yeshutana ni ya babatozizwe. Banyolelwa kufumana mupuzo wa bupilo bobusa feli fa lifasi—mi yeo ki sepo yetabisa luli!—2 Pit. 3:13.

2 Paulusi naabata kutusa Bakreste babatozizwe kuli bazwelepili kusepahala ilikuli bafumane mupuzo, mi abasusueza kuli: “Muise minahano yamina kwa lika ze kwahalimu.” (Makolo. 3:2) Nebatokwa kuhupulanga sepo ya butokwa yene banani yona ya kuamuhela saanda sabona kwa lihalimu. (Makolo. 1:4, 5) Kaniti, kunahanisisa  limbuyoti zafa Jehova kutusa batanga bahae kaufela kulibisa meeto abona kwa mupuzo obalibelezi, ibe kuli sepo yabona ki ya kuyo pila kwa lihalimu kamba fa lifasi.—1 Makor. 9:24.

3. Paulusi naalemusize Bakreste ka za lika mañi?

3 Paulusi hape naalemusize Bakreste babañwi ka za lika zenekona kubapaleliswa kufumana mupuzo. Ka mutala, naañolezi puteho ya mwa Kolose ka za Bakreste ba buhata bane banahana kuli bakona kutabisa Mulimu ka kulatelela litaba zeñozwi mwa Mulao wa Mushe isiñi ka kuba ni tumelo ku Kreste. (Makolo. 2:16-18) Paulusi hape naabulezi za lika zeliteñi ni kacenu zekona kulupaleliswa kufumana mupuzo. Ka mutala, naatalusize mwakuhanela litakazo za muzamao wa buhule, mwakutatululela matata halufapahana ni Bakreste babañwi, ni mwakutatululela matata a mwa lubasi. Kelezo yanaafile isatusa ni kacenu. Kacwalo, halunyakisiseñi litemuso za Paulusi zelilato zanaañolezi Bakreste ba kwa Kolose.

MUBULAYE LITAKAZO ZA MUZAMAO WA BUHULE

4. Ki kabakalañi litakazo za muzamao wa buhule halikona kulupaleliswa kufumana mupuzo?

4 Paulusi hasaahupulisize mizwale bahae ka za sepo ya butokwa yene banani yona, naañozi kuli: “Ka mukwa ocwalo, mubulaye lilama za mubili wamina ze mwa lifasi kwa neku la muzamao wa buhule, masila, litakazo za kulobala ni mutu zetulile tikanyo, litakazo zemaswe, ni mukwañuli.” (Makolo. 3:5) Litakazo za muzamao wa buhule limaata mi zakona kulupaleliswa kuba ni silikani sesinde ni Mulimu. Muzwale yomuñwi yanaaikenyize mwa muzamao wa buhule naabulezi cwana hamulaho wa kukala kuswalisana hape ni puteho: “Nenihapilwe ki takazo yetuna hahulu ya muzamao wa buhule mi nekuungile nako yetelele kuli nituhele muzamao waka.”

5. Lukona kuisileleza cwañi haluli mwa miinelo yekona kutahisa kuli lukene mwa miliko?

5 Luswanela kutokomela hahulu sihulu halukopana ni miinelo yekona kutahisa kuli lupalelwe kulatelela likuka za Jehova za muzamao. Ka mutala, batu babali mwa libato baswanela kulumelelana isali kwa makalelo a libato labona za lika zebaka tokolomoha mwa litaba zecwale ka kuswalana, kutubetana, kamba kuba banosi. (Liprov. 22:3) Hape Mukreste mwendi wakona kukena mwa muliko wa kuba ni litakazo za buhule haiba atama musipili wa kuya kwa sibaka sisili ku za musebezi wahae kamba haiba musebezi waeza umutokwa kubeleka ni mutu yasika nyalana ni yena. (Liprov. 2:10-12, 16) Haiba muipumana mwa muinelo ocwalo, muizibahaze kuli mu Lipaki za Jehova, mubonise babañwi likute, mi muhupule kuli kueza linyawe kukona kumikenya mwa butata bobutuna. Hape kukona kulubela hahulu bunolo kuwela mwa muliko haiba luzwafile kamba luikutwa buinosi. Ka linako zecwalo, lwakona kulakaza kuli kambe kunani mutu yaluisa pilu. Takazo yeo yakona kuba yetuna hahulu kuli mane lwakona kulata mutu ufi kamba ufi yaluisa pilu. Haiba muipumana mwa muinelo ocwalo, mukupe tuso ku Jehova ni kwa batu bahae ilikuli musike mwapalelwa kufumana mupuzo.—Mubale Samu 34:18; Liproverbia 13:20.

6. Ki kabakalañi haluswanela kutokomela haluketa lika za kuitabisa ka zona?

6 Kuli lubulaye litakazo za muzamao wa buhule, lutokwa kuambuka lika za kuitabisa ka zona zesusueza muzamao wa buhule. Buñata bwa lika zebaitabisa ka zona batu kacenu liswana feela ni lika zene baitabisa ka zona batu ba mwa Sodoma ni Gomora. (Juda 7) Batu babalukisa lika za kuitabisa ka zona babonisanga inge kuli kuikenya mwa muzamao wa buhule hakusika fosahala, ni kuli mutu wakona kueza cwalo kusina butata bobukona kuzwa mwateñi. Luswanela kutokomela, mi haluswaneli kuamuhela  mufuta kaufela wa lika za kuitabisa ka zona. Lutokwa kuketa lika za kuitabisa ka zona zesike zalupaleliswa kulibisa meeto aluna kwa mupuzo wa bupilo.—Liprov. 4:23.

“MUAPALE” LILATO NI SISHEMO

7. Ki butata mañi bolukona kukopana ni bona mwa puteho ya Sikreste?

7 Kaufelaa luna lwaziba kuli kuba mwa puteho ya Sikreste ki tohonolo yetuna. Kuitutanga Linzwi la Mulimu kwa mikopano yaluna ni kubonisa babañwi sishemo kulutusa kulibisa meeto aluna kwa mupuzo. Kono fokuñwi lifapahano likona kutahisa kuli batu babañwi mwa puteho basike bautwana. Haiba lupalelwa kutatulula butata, lwakona kuba ni ndimbelela ku babañwi.—Mubale 1 Pitrosi 3:8, 9.

8, 9. (a) Ki tulemeno mañi totuka lutusa kufumana mupuzo? (b) Ki lika mañi zeka lutusa kupilisana ka kozo ni Mukreste yalufoselize?

8 Luswanela kuezañi kuli ndimbelela isike yalupaleliswa kufumana mupuzo? Paulusi naasusuelize Bakreste ba kwa Kolose kuli: “Ka kuba baketiwa ba Mulimu, babakenile ni babalatwa, muapale lilato ni mukekecima, sishemo, buikokobezo, bunolo, ni pilu-telele. Muzwelepili kutuhelelana ni kuswalelana ka pilu kaufela mutu ni kwanani libaka la kutongoka yomuñwi. Sina Jehova hamiswalezi ka pilu kaufela, ni mina mueze nto yeswana. Kono kwandaa lika zeo kaufela, muapale lilato, kakuli lilato liswalisanisa batu ka kutala.”—Makolo. 3:12-14.

9 Kubonisa lilato ni sishemo kuka lutusa kuli luswalele babañwi. Ka mutala, haiba luikutwa kuli Mukreste yomuñwi ulufoselize ka lika zabulezi kamba zaezize, luswanela kuhupula kuli ni luna nako yeñwi lukile lwabulela kamba kueza nto yeneutwisize mutu yomuñwi butuku. Kaniti luli, lwaitebuha kuli mizwale ni likaizeli baluna neba lubonisize lilato ni sishemo ka kuluswalela. (Mubale Muekelesia 7:21, 22.) Mi sihulu luitumela sishemo salubonisize Kreste ka kutahisa kuli balapeli ba niti baswalisane. (Makolo. 3:15) Kaufelaa luna lulapela Mulimu yaswana, lukutaza lushango loluswana, mi lutalimana ni matata aswana. Halubonisa sishemo ni lilato ni haluswalela babañwi, puteho ikaswalisana mi lukalibisa meeto aluna kwa mupuzo wa bupilo.

10, 11. (a) Ki kabakalañi kuba ni muna hakukona kulupaleliswa kufumana mupuzo? (b) Lukona kueza cwañi kuli muna usike walupaleliswa kufumana mupuzo?

10 Mwa Bibele, kunani mitala yeli litemuso yeeluhupulisa kuli kuba ni muna kwakona kulupaleliswa kufumana mupuzo. Ka mutala, Kaine naashwezi munyanaa hae Abele muna, mi amubulaya. Bo Kora, Datani, ni Abirami nebashwezi Mushe muna, mi bamulwanisa. Hape, Mulena Saule naashwezi Davida muna hanaaboni kuli naakondisa, mi alika kumubulaya. Ki lona libaka Linzwi la Mulimu halibulela kuli: “Kaufela fokunani muna ni likañi, ki fona fokuka ba ni mifilifili ni nto kaufela yemaswe.”—Jak. 3:16.

11 Haiba lubonisa lilato ni sishemo kuzwelela kwatasaa pilu yaluna, haluna kushwela babañwi muna. Linzwi la Mulimu libulela kuli: “Lilato linani pilu-telele ni sishemo. Lilato halina muna.” (1 Makor. 13:4) Kuli lusike lwaba ni muna mwa lipilu zaluna, luswanela kuunga lika mwaliingela Mulimu, kuunga mizwale ni likaizeli baluna sina lilama za mubili ulimuñwi, yona puteho. Kueza cwalo kuka lutusa kunyakalala ni mizwale baluna, kulikana ni kelezo ye, yeñozwi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu, yeli: “Silama silisiñwi hasikanyiswa, ni lilama zeñwi kaufela linyakalala hamoho ni sona.” (1 Makor. 12:16-18, 26) Kacwalo, mwa sibaka sa kushwela babañwi muna, lukataba ni bona habakondisa. Munyakisise mutala wa Jonatani, mwanaa Mulena Saule. Davida hanaaketilwe kuli naakaba mulena, Jonatani naasika mushwela muna. Kono asusueza Davida. (1 Sam. 23:16-18) Kana ni luna lwakona kubonisa sishemo ni lilato sina Jonatani?

 MUFUMANE MUPUZO SINA LUBASI

12. Ki kelezo mañi ya mwa Mañolo yeluswanela kumamela kuli lufumane mupuzo sina lubasi?

12 Kuitusisa likuka za Bibele kukona kutahisa kuli batu ba mwa lubasi babe ni kozo ni tabo ni kubatusa kuli bafumane mupuzo. Ki kelezo mañi ya mwa Mañolo yeama mabasi yanaafile Paulusi kwa Bakreste ba kwa Kolose? Naabulezi kuli: “Mina basali, muipeye kwatasaa baana bamina, kakuli ki mona momuswanela kuezeza ku Mulena. Mina baana, muzwelepili kulata basali bamina mi musike mwaba ni buhali bobutuna ku bona. Mina bana, muutwe bashemi bamina mwa lika kaufela, kakuli kueza cwalo kutabisa Mulena. Mina bo ndate bana, musike mwahalifisa bana bamina, kuli basike bazwafa.” (Makolo. 3:18-21) Kaniti, kelezo ya Paulusi yeñozwi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu isatusa baana babanyezi, basali babanyezwi, ni bana babona.

13. Mukreste yanyezwi ukona kutusa cwañi muunaa hae yasalumeli kuli akale kusebeleza Jehova?

13 Haiba mu basali babanyezwi, mukona kueza cwañi haiba muikutwa kuli bo muunaa mina babasa lumeli haba mipilisi hande? Kana muikutwa kuli lika zakona kucinca ka kubaomanisa kabakala mukwa wabona? Niha bakaeza lika zemu bahapelelize kueza, kana mukakona kubacinca kuli bakale kusebeleza Jehova? Batili. Kono haiba mukuteka bo muunaa mina ka kuba toho ya lubasi, mukatahisa kuli mwa lubasi lwamina kube ni tabo, mukalumbekehisa Jehova,  mi mane mwendi mukakona kutusa bo muunaa mina kuli bakale kusebeleza Jehova, mi nto yeo ikatahisa kuli bubeli bwamina mufumane mupuzo.—Mubale 1 Pitrosi 3:1, 2.

14. Mukreste yanyezi uswanela kueza cwañi haiba musalaa hae yasalumeli haamukuteki?

14 Haiba mu baana babanyezi, mukona kueza cwañi haiba muikutwa kuli bo musalaa mina babasa lumeli haba mikuteki? Kana bo musalaa mina baka mikuteka hahulu haiba mubahalifela ni kubonisa kuli ki mina toho ya lubasi? Batili! Mulimu ubata kuli mulikanyise Jesu ka kuba toho ya lubasi yalilato. (Maef. 5:23) Jesu yena toho ya puteho, uetelela puteho yahae ka lilato ni pilu-telele. (Luka 9:46-48) Haiba muuna alikanyisa mutala wa Jesu, wakona kutusa musalaa hae yasalumeli kukalisa kusebeleza Jehova.

15. Mukreste yanyezi ukona kubonisa cwañi kuli walata musalaa hae?

15 Baana babanyezi batalusezwa kuli: “Muzwelepili kulata basali bamina mi musike mwaba ni buhali bobutuna ku bona.” (Makolo. 3:19) Muuna yalilato ubonisa kuli ukuteka musalaa hae ka kuteeleza kwa maikuto ahae ni ka kumutaluseza kuli waitebuha mubonelo wahae. (1 Pit. 3:7) Nihaike kuli haana kuezanga lika kaufela zaakaleza musalaa hae, hañata ukaezanga likatulo zende haiba ateeleza kwa maikuto a musalaa hae. (Liprov. 15:22) Muuna yalilato haana kuhapeleza musalaa hae kuli amukuteke, kono likezo zahae likatahisa kuli musalaa hae amukuteke kuzwelela kwatasaa pilu. Haiba muuna alata musalaa hae ni bana bahae, lubasi lwahae lukasebeleza Jehova ka tabo mi lukafumana mupuzo wa bupilo.

Lukona kuezañi kuli matata a mwa lubasi asike alupaleliswa kufumana mupuzo? (Mubone maparagilafu 13-15)

BABANCA—KUSIKE KWABA NI NTO YEKA MIPALELISWA KUFUMANA MUPUZO!

16, 17. Babanca, mukona kueza cwañi kuli musike mwafela pilu bashemi bamina haba mikalimela?

16 Haiba mu babanca, mukona kueza cwañi haiba muikutwa kuli bashemi bamina babali Bakreste haba miutwisisi kamba kuli haba mifi tukuluho ya kueza lika zemutabela? Mwendi mwakona kuzwafa ni kukala kunahana kuli hamukoni kulukuluha mwa bupilo hamusebeleza Jehova. Kono haiba mutuhelela maikuto ao kumizwafisa kuli mane mutuhele kusebeleza Jehova, hasamulaho mukalemuha kuli mwa lifasi hakuna yakona kumilata luli kufita bashemi bamina babalata Mulimu ni batu ba mwa puteho.

17 Kambe bashemi bamina haba mikalimelangi, nemuka ziba cwañi kuli bamilata? (Maheb. 12:8) Mwendi hamutabeli feela moba mikalimelelanga bashemi bamina. Mwa sibaka sa kubilaezwa ki moba mikalimelelanga bashemi bamina, mulemuhe kuli kunani libaka habaezanga cwalo. Kacwalo, muamuhele kelezo mi mulike momukonela kaufela kuli musike mwabilaela hamukalimelwa. Linzwi la Mulimu libulela kuli: “Mutu yanani zibo waiswala mwa lipulelo, mi mutu yanani temuho ukakuza.” (Liprov. 17:27) Mube ni kutwisiso mi mulike kuamuhela kelezo musafeli pilu, ni kutusiwa ki kelezo yemufiwa kusina taba ni moifezwi kelezo yeo. (Liprov. 1:8) Munani tohonolo yetuna ya kuba ni bashemi babalata Jehova. Babata kumitusa kuli mufumane mupuzo wa bupilo.

18. Ki kabakalañi hamuikatulela kulibisa meeto amina kwa mupuzo?

18 Kaufelaa luna lulibelela kufiwa mupuzo omunde—ibe kuli sepo yaluna ki ya kuyo pila kwa lihalimu kamba mwa paradaisi fa lifasi. Sepo yelunani yona ki ya niti luli, kakuli isepisizwe ki Mubupi waluna. Ka za Paradaisi ya fa lifasi, Mulimu ubulela kuli: “Lifasi likatala zibo ya Jehova.” (Isa. 11:9) Batu kaufela babaka pila fa lifasi ka nako yeo bakalutiwa ki Mulimu. Wo luli ki mupuzo oluswanela kuikataleza kuli luufumane. Kacwalo, muzwelepili kuisa pilu kwa lika zalusepisize Jehova, mi musike mwatuhelela nto ifi kamba ifi kumipaleliswa kufumana mupuzo!