Liñolo Labubeli Makorinte 9:1-27

  • Mutala wa Paulusi sina muapositola (1-27)

    • “Usike watama pulu kayawa kwa mulomo” (9)

    • ‘Nimaibile haiba nisakutazi!’ (16)

    • Kuba lika kaufela kwa batu kaufela (19-23)

    • Kuiswala mwa siyano ya bupilo (24-27)

9  Kana hanisika lukuluha? Kana hani muapositola? Kana hanisika bona Jesu Mulenaa luna?+ Kana haki mina musebezi waka ku Mulena?  Niha nisi muapositola ku babañwi, kaniti luli ni muapositola ku mina! Kakuli ki mina liswayo lelipaka buapositola bwaka ku Mulena.  Niikalabela cwana ku baba niatula:  Lunani tukelo* ya kuca ni kunwa, nji cwañi?  Lunani tukelo ya kuzamaya ni basali*+ baluna ba balumeli mwa misipili yaluna, sina mobaezeza baapositola babañwi kaufela ni banyani ba Mulena+ ni Kefasi,*+ nji cwañi?  Kamba kana ki na feela ni Barnabasi+ babasina tukelo ya kusasebeza kuli luipilise?  Ki ufi musole yabeleka ka kuitifela lisinyehelo zahae? Ki mañi yacala simu ya veine asaci kwa miselo yayona?+ Kamba ki mañi yalisa mutapi asanwi kwa mabisi a mutapi wo?  Kana nibulela litaba ze ka mubonelo wa butu? Kamba kana Mulao ni ona haubuleli cwalo?  Kakuli mwa Mulao wa Mushe kuñozwi cwana kuli: “Usike watama pulu kayawa kwa mulomo hainze ipula bubeke.”+ Kana ki mapulu ababalela Mulimu? 10  Kamba kana ubulela cwalo kabakala luna? Kaniti naañozi litaba zeo kabakala luna, kakuli yakekela ni yapula bubeke baswanela kueza cwalo ka sepo ya kufiwa kabelo. 11  Haiba lucezi lika za kwa moya mwahalaa mina, kana ki nto yetuna haiba lukutula lituso za kwa mubili kuzwa ku mina?+ 12  Haiba baana babañwi banani tukelo yeo fahalimwaa mina, kana luna haluna yona ni kufita? Niteñi halusika itusisa tukelo* yeo,+ kono lutiyela lika kaufela, ilikuli lusike lwatibela taba yende ya za Kreste ka mukwa omuñwi.+ 13  Kana hamuzibi kuli babaeza sebelezo yekenile bacanga ku za tempele, ni kuli babasebeleza kwa aletare nako kaufela baabelwanga za kwa aletare?+ 14  Ka mukwa wo, Mulena ulaezi kuli babashaela taba yende ni bona bapilele fa taba yende.+ 15  Kono hanisika itusisa nihaiba iliñwi ya lituso zeo.+ Kaniti, hanisika ñola lika ze kuli cwale liezezwe na, kakuli neikaba hande ku na kuli nishwe—mi hakuna mutu yaka niamuha libaka la kuitumba ka lona!+ 16  Cwale haiba nishaela taba yende, haniswaneli kuitumba, kakuli nitokwa kueza cwalo. Kaniti, nimaibile haiba nisashaeli taba yende!+ 17  Haiba nishaela taba yende ka kuitatela, ninani mupuzo; kono haiba nieza cwalo ka kuikapeleza, ni fona fo, nisanani bukombwa bonifilwe.+ 18  Cwale mupuzo waka ki ufi? Kuli haninze nishaela taba yende, nieze cwalo kusina tifo, ilikuli nisike naitusisa maswe tukelo* yaka mwa taba yende. 19  Kakuli niha nilukuluhile kwa batu kaufela, niikezize mutanga kwa batu kaufela, kuli nikone kuluwa babañata ka mokukonahalela kaufela. 20  Kwa Majuda neniikezize inge Mujuda, kuli niluwe Majuda;+ ku baba mwatasaa mulao neniikezize inge ya mwatasaa mulao, nihaike na kasibili haniyo mwatasaa mulao, kuli niluwe baba mwatasaa mulao.+ 21  Ku babasina mulao neniikezize inge yasina mulao, nihaike hani yasina mulao ku Mulimu kono ni mwatasaa mulao ku Kreste,+ kuli niluwe babasina mulao. 22  Ku babafokola neniikezize yafokola, kuli niluwe babafokola.+ Nibile lika kaufela kwa batu ba mufuta kaufela, kuli nikone kupilisa babañwi ka mokukonahalela kaufela. 23  Kono nieza lika kaufela kabakala taba yende, kuli niiabele babañwi.+ 24  Kana hamuzibi kuli bamati baba mwa siyano kaufelaa bona bamata, kono yaamuhela mupuzo ki alimuñwi feela? Mumate ka mukwa oka mifumanisa mupuzo.+ 25  Cwale mutu kaufela ya mwa kangisano uiswala mwa lika kaufela. Mi sebaezeza cwalo kikuli bafiwe kuwani ya bulena yesinyeha,+ kono luna lufilwe yesasinyehi.+ 26  Hakulicwalo, mumatelo waka haki wa yasazibi kwaya;+ muposezo waka wa liñindi ki wa kusanata mwa moya; 27  kono nititika* mubili waka+ ni kuuzamaisa sina mutanga, kuli hase nikutalize ku babañwi, na kasibili nisike nahaniwa ka mukwa omuñwi.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “swanelo.”
Kamba “likaizeli babali basali baluna.”
Hape ubizwa Pitrosi.
Linzwi ka linzwi, “swanelo.”
Kamba “swanelo.”
Kamba “nifa koto; nikalimela hahulu.”