Liñolo la Jakobo 3:1-18

  • Kutwaeza lulimi (1-12)

    • Haki babañata babaswanela kuba baluti (1)

  • Butali bobuzwa kwahalimu (13-18)

3  Mizwale baka, haki babañata ku mina babaswanela kuba baluti, ka kuziba kuli lukafiwa katulo yetuna hahulu.+  Kakuli kaufelaa luna lwasitatalanga* hañata.+ Mutu yasasitatali mwa manzwi, ki mutu yapetahalile, yakona kuzamaisa ni mubili wahae kaufela.  Haiba lukenya litumo mwa milomo ya lipizi kuli liluutwe, fohe luetelela ni mubili wazona kaufela.  Hape mubone lisepe: Niha lili zetuna mi lizamaiswa ki mioya yefuka ka maata, lisikululwa ki kalabonyana kuli liye kaufela kwatabela mutu yalizamaisa.  Ka mukwa oswana, lulimi ki kalulo yenyinyani ya mubili, kono niteñi luitumba hahulu. Kalilo kakanyinyani kakona kucisa mushitu omutuna-tuna!  Lulimi ni lona ki mulilo.+ Lulimi ki lifasi la kusaluka kamukana mwahalaa lilama zaluna za mubili, kakuli lusilafaza mubili kaufela,+ mi lucisa bupilo bwa mutu kaufela, mi lona lucisiwa ki Gehena.*  Kakuli mifuta kaufela ya lifolofolo za mwa naheñi, ya linyunywani ni ya lihahabe* ni ya zepila mwa liwate yakona kutapiswa mi seitapisizwe ki batu.  Kono hakuna mutu yakona kuzamaisa lulimi. Halusikululehi mi lwaholofaza, lutezi sifanu sesibulaya.+  Ka lona lulumba Jehova,* yena Ndate, kono hape ka lona lukuta batu babaezizwe “ka siswaniso sa Mulimu.”+ 10  Mwa mulomo oswana kuzwa tumbo ni sikuto. Mizwale baka, hakusika luka kuli lika liezahale ka nzila ye.+ 11  Kana liweluwelu lakona kuwelaukisa mezi amunati ni ababa mwa lisima leliswana? 12  Mizwale baka, kana kota ya feiga yakona kubeya liolive kamba veine kubeya lifeiga?+ Ni mezi a lizwai ni ona hakoni kutahisa mezi amunati. 13  Ki mañi ya butali ni yautwisisa mwahalaa mina? Abonise ka muzamao wahae omunde kuli misebezi yahae iezwa ka bunolo bobutiswa ki butali. 14  Kono haiba munani muna omaswe+ ni likañi*+ mwa lipilu zamina, musike mwaitumba+ ni kubulela buhata bobulwanisa niti. 15  Bo haki bona butali bobuzwa kwahalimu; kono ki bwa lifasi,+ bwa bufolofolo, bwa sidimona. 16  Kakuli kaufela fokunani muna ni likañi,* ki fona fokuka ba ni mifilifili ni nto kaufela yemaswe.+ 17  Kono butali bobuzwa kwahalimu pili ki bobukenile,+ kihona buba ni kozo,+ bunani kutwisiso,+ buitukiselize kuutwa, butezi sishemo ni miselo yeminde,+ habuketululi,+ habuna buipi.+ 18  Hape, peu ya muselo wa kuluka icalelwa mwa kozo+ mwahalaa bababatiseza babañwi kozo.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lwaezanga mafosisa.”
Kamba “zezamaya ka mba.”
Kamba mwendi, “milelo ya buitati.”
Kamba mwendi, “milelo ya buitati.”