Liñolo Labubeli Makorinte 12:1-31

  • Limpo za moya (1-11)

  • Mubili ulimuñwi, lilama zeñata (12-31)

12  Cwale ka za limpo za moya mizwale,+ hanilati kuli musiyale musazibi sesiñwi.  Mwaziba kuli hane muli batu ba macaba,* nemukelusezwa kwa milimu ya maswaniso yesabuleli,+ munze muilatelela kai ni kai kone imilibisa.  Hakulicwalo nibata kuli muutwisise kuli hakuna mutu yabulela ka moya wa Mulimu yakali: “Jesu ukutilwe!” mi hakuna yakali: “Jesu ki Mulena!” haisi ka moya okenile.+  Cwale limpo zashutana, kono moya ki ulimuñwi;+  mi bukombwa bu mwa mifuta-futa,+ niteñi Mulena ki alimuñwi;  mi kunani misebezi yeshutana-shutana, niteñi ki Mulimu yaswana yaeza misebezi yeo kaufela ku mañi ni mañi.+  Kono misebezi ya moya ifilwe ku mañi ni mañi ka mulelo wa kutusa babañwi.+  Kakuli yomuñwi ka moya ufilwe mpo ya kubulela* ka butali, yomuñwi ufilwe mpo ya kubulela ka zibo ka moya oswana wo,  yomuñwi ufilwe mpo ya tumelo+ ka moya oswana, yomuñwi yena ufilwe limpo za kufolisa+ ka moya ulimuñwi wo, 10  yomuñwi hape ufilwe mpo ya kueza misebezi yemaata,+ yomuñwi ufilwe mpo ya kupolofita, yomuñwi ufilwe mpo ya kuutwisisa lipulelo za moya,+ yomuñwi ufilwe mpo ya kubulela malimi* ashutana-shutana,+ mi yomuñwi yena ufilwe mpo ya kutalusa malimi.+ 11  Kono misebezi yeo kaufela iezwa ka ona moya oswana wo, unze uabela yomuñwi ni yomuñwi kulikana ni moulatela. 12  Kakuli sina mubili hauli ulimuñwi kono unani lilama zeñata, mi lilama kaufela za mubili wo, niha lili zeñata, ki mubili ulimuñwi,+ Kreste ni yena ucwalo. 13  Kakuli ka moya ulimuñwi, kaufelaa luna nelukolobelizwe mwa mubili ulimuñwi, ibe Majuda kamba Magerike, ibe batanga kamba babalukuluzwi, mi kaufelaa luna nelunwisizwe moya ulimuñwi. 14  Kakuli luli mubili haki silama silisiñwi, kono ki lilama zeñata.+ 15  Haiba lihutu lili: “Bakeñisa kuli hani lizoho, hani kalulo ya mubili,” taba yeo haitahisi kuli lisike laba kalulo ya mubili. 16  Mi haiba zebe ili: “Bakeñisa kuli hani liito, hani kalulo ya mubili,” taba yeo haitahisi kuli zebe isike yaba kalulo ya mubili. 17  Kambe mubili kaufela neuli liito, kuutwa nekukaba kai? Kambe mubili kaufela neuli zebe, kulupelela nekukaba kai? 18  Kono cwale Mulimu ulukisize silama ni silama sa mubili ka mwanaalatela. 19  Kambe kaufelaa zona nelili silama silisiñwi, mubili neukaba kai? 20  Kono cwale lilama ki zeñata, kono mubili ki ulimuñwi. 21  Liito halikoni kubulelela lizoho kuli: “Hani kutokwi,” mi hape toho haikoni kubulelela mahutu kuli: “Hani mitokwi.” 22  Kono lilama za mubili zebonahala kufokola kufita zeñwi zatokwahala, 23  mi likalulo za mubili zeluunga kuli halikutekehi hahulu ki zona zelufa likute lelituna,+ mi ka mukwa ocwalo lilama zaluna zesakutekehi ki zona zelubabalela hahulu, 24  kono lilama zaluna zebuheha halitokwi sesiñwi. Nihakulicwalo, Mulimu ukopanyize mubili cwalo, kufa likute lelituna kwa silama sene sitokwile, 25  kuli kusike kwaba ni kauhano mwa mubili, kono kuli lilama zaona libabalelane.+ 26  Silama silisiñwi hasinyanda, lilama zeñwi kaufela linyanda hamoho ni sona;+ mi silama silisiñwi hasikanyiswa, ni lilama zeñwi kaufela linyakalala hamoho ni sona.+ 27  Cwale mina mu mubili wa Kreste,+ mi yomuñwi ni yomuñwi wamina ki silama ka ili yena.+ 28  Mi Mulimu ufile batu babashutana-shutana misebezi mwa puteho: Pili ki baapositola;+ babubeli ki bapolofita;+ babulaalu ki baluti;+ kihona kutaha ba misebezi yemaata;*+ ba limpo za kufolisa;+ babaeza misebezi yetusa babañwi; babanani buikoneli bwa kuzamaisa;+ ni ba malimi ashutana-shutana.+ 29  Kana kaufela ki baapositola? Kana kaufela ki bapolofita? Kana kaufela ki baluti? Kana kaufela baeza misebezi yemaata? 30  Kana kaufela banani limpo za kufolisa? Kana kaufela babulela malimi?+ Kana kaufela ki batoloki?+ 31  Kono mutiiseze kubata* limpo zetuna hahulu.+ Mi nika mibonisa nzila yefita zeñwi kaufela.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, babasa lumeli.
Kamba “lushango.”
Kamba “lipuo.”
Kamba “limakazo.”
Kamba “mutukufalelwe kubata.”