Kwa Makolose 2:1-23

  • Kunutu yekenile ya Mulimu, Kreste (1-5)

  • Mutokomele bapumi (6-15)

  • Mubili luli ki Kreste (16-23)

2  Kakuli nibata kuli muzibe ndwa yetuna yenilwanela mina ni ba kwa Laodisea+ ni bao kaufela babasika nibona luli.  Kucwalo kuli lipilu zabona liomba-ombiwe+ mi baswalisane hamoho ka lilato+ ni kuli babe ni bufumu kaufela bobutiswa ki buikolwiso bobutiile bwa kutwisiso yabona, ilikuli bafumane zibo yenepahezi ya za kunutu yekenile ya Mulimu, fo kikuli, Kreste.+  Ku yena kupatilwe bufumu kaufela bwa butali ni bwa zibo.+  Nibulela cwalo kuli kusike kwaba ni mutu yaka mipuma ka manzwi akolwisa.  Nihaike haniyo ni mina ka mubili, niinzi ni mina ka moya, inze ninyakalala kumibona hamueza hande+ ni kubona kutiya kwa tumelo yamina yemubonisa ku Kreste.+  Hakulicwalo, sina hamuamuhezi Kreste Jesu Mulena, muzwelepili kuzamaya ka kuswalisana ni yena,  inze mutomile mibisi ni kutiyela ku yena+ ni kutiya mwa tumelo,+ sina mone mulutezwi, ni kutala buitumelo.+  Mutokomele kuli kusike kwaba ni yamiisa mwa butanga* ka butali bwa lifasi ni bupumi+ ka kuya ka lizo za batu, ka kuya ka lituto za lifasi za makalelo mi isiñi ka kuya ka Kreste;  kakuli tulemeno kaufela twa Mulimu tufumaneha ku yena.+ 10  Cwale mufumani lika kaufela ka kutala ka yena, yena yali toho ya mulonga kaufela ni maata.+ 11  Ka kuswalisana ni yena, ni mina nemuisizwe kwa mupato osaezwi ka mazoho ka kuzwisa mubili wa nama,+ nemuisizwe kwa mupato wa Kreste.+ 12  Kakuli nemupumbekilwe ni yena mwa kolobezo yahae,+ mi hape ka silikani samina ni yena nemuzusizwe+ hamoho ka tumelo yamina mwa musebezi omaata wa Mulimu, yena yanaa muzusize kwa bafu.+ 13  Hape, nihaike kuli nemushwile kabakala lifoso zamina ni kabakala nama yamina yene isikaiswa kwa mupato, Mulimu naamipilisize hamoho ni yena.+ Ka sishemo sahae naaluswalezi lifoso zaluna kaufela+ 14  ni kutakula mulao wa litaelo one uñozwi ka mazoho+ ni one ululwanisa.+ Uufelisize ka kuukokotela fa kota ya linyando.*+ 15  Ka kota ya linyando, utubuzi milonga ni maata, mi ulibonisize fapilaa nyangela kuli lituzwi,+ anzaa eza cwalo mwa mukiti wa tulo. 16  Hakulicwalo, musike mwatuhelela mutu ufi kamba ufi kumiatula ka semuca ni kunwa+ kamba za kumamela mukiti kamba za moonda wa kweli+ kamba za la sabata.+ 17  Lika zeo ki muluti feela wa lika zesataha,+ kono mubili luli ki Kreste.+ 18  Mutu yaipumisa kuba ni buikokobezo ni kulapela mangeloi, “ka kuñañelela” lika zaboni, asike amipalelwisa kufumana mupuzo.+ Mutu yo mane uikuhumusa kabakala minahano yahae ya nama kusina libaka leliutwahala, 19  mi hakumaleli kwa toho,+ ili yo ka yena mubili kaufela ufepiwa ni kuswalisaniswa hamoho ka lingongo ni misifa ni kuhuliswa ki Mulimu.+ 20  Haiba nemushwile hamoho ni Kreste ka kuya ka lika za lifasi za makalelo,+ ki kabakalañi hamusa pila hape inge kuli musali ba lifasi, ka kuzwelapili kumamela milao+ yeli: 21  “Musike mwaanga, kamba kulwaza, kamba kuswala,” 22  ili kutalusa lika zesinyeha kaufela haliitusiswa, ka kuya ka milao ni lituto za batu?+ 23  Nihaike lika zeo libonahala kuba ni butali ka kulapela Mulimu mwalatela mutu ni ka buikokobezo bwa kuipumisa, ni ka kunyandisa mubili,+ halina tuso kwa kulwanisa litakazo za nama.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yamishimba sina mbuya yahae.”