Muekelesia 7:1-29

  • Libizo lelinde ni lizazi la kushwa (1-4)

  • Kalimelo ya mutu yabutali (5-7)

  • Mafelelezo ki amande kufita makalelo (8-10)

  • Bunde bwa butali (11, 12)

  • Mazazi amande ni mazazi amaswe (13-15)

  • Muambuke kuezanga lika ka kutula tikanyo (16-22)

  • Zaboni mubuleli (23-29)

7  Libizo lelinde* lifita oli yende,+ mi lizazi la kushwa lifita lizazi la kupepwa.  Ki hande kuya kwa ndu ya malilo kufita kuya kwa ndu kokunani mukiti,+ kakuli ao ki ona mafelelezo a mutu ni mutu, mi babapila baswanela kuisa pilu kwa taba yeo.  Maswabi ki amande kufita kuseha,+ kakuli maswabi aabonahala mwa pata atahisa kuli pilu iikutwe hande.+  Pilu ya bababutali i mwa ndu ya malilo, kono pilu ya litoto i mwa ndu mokunani mukiti.*+  Ki hande kuteeleza kwa kalimelo ya mutu yabutali+ kufita kuteeleza kwa pina ya likuba.  Kakuli sina moitatalakanela mikakani yetuka mwatasaa poto, ni liseho la sikuba licwalo;+ mi ni zona zeo halina tuso.  Kono yabutali hanyandiswa, ukona kueza inge yapulumuka, mi kweta isinya pilu.+  Mafelelezo a taba ki amande kufita makalelo ayona. Ki hande kuba ni pilu-­telele kufita kuba ni moya wa buikuhumuso.+  Usike waakufa* kuhalifa,+ kakuli kuhalifa ku mwa lifuba za likuba.*+ 10  Usike wali: “Kiñi mazazi a kwamulaho hanaali amande kufita mazazi a?” Kakuli haki kabakala butali haubuza cwalo.+ 11  Butali hamoho ni saanda ki nto yende ni yetusa ku bababona liseli la lizazi.* 12  Kakuli butali bwasileleza+ sina masheleñi hasileleza,+ kono bunde bwa zibo ki bo: Butali bubukeleza bupilo bwa yanani bona.+ 13  Unahanisise musebezi wa Mulimu wa niti, kakuli ki mañi yakona kuotolola sakopamisize?+ 14  Ka lizazi lelinde, ubonise bunde bo,+ kono ka lizazi la kozi,* ulemuhe kuli Mulimu ki yena yaezize mazazi ao,+ ilikuli batu basike baziba* nto ifi kamba ifi yekaezahala ku bona kwapili.+ 15  Niboni lika kaufela mwa bupilo+ bwaka bobusina tuso—niboni yalukile yashwa inzaa lukile,+ ni yamaswe yapila nako yetelele niha eza bumaswe.+ 16  Usike waba yalukile kufiteleza,+ mi usike waiponahalisa kuba yabutali hahulu.+ Ubatelañi kuitahiseza sinyeho?+ 17  Usike waba yamaswe kufeleleza, mi usike waba sikuba.+ Ubatelañi kushwa nako yahao isika fita kale?+ 18  Ki hande kukumalela temuso yeñwi usatuheli yeñwi;+ kakuli yasaba Mulimu ukamamela litemuso zepeli zeo. 19  Butali butahisa kuli mutu yabutali abe yamaata kufita baana baalishumi babamaata mwa muleneñi.+ 20  Kakuli hakuna mutu yalukile mwa lifasi yaeza zende nako kaufela asaezi sibi.+ 21  Hape usike waisa pilu kwa manzwi kaufela ebabulela batu;+ ukasuhana wautwa mutangaa hao inzaa kubulela maswe;* 22  kakuli waziba hande mwa pilu yahao kuli ni wena hañata wabulelanga babañwi maswe.+ 23  Zeo kaufela nililikile ka butali, mi nali: “Nikaba ni butali.” Kono nebuli kwahule ni na. 24  Zebile teñi halikoni kufumanwa mi litungile hahulu. Ki mañi yakona kuliutwisisa?+ 25  Naisa pilu yaka kwa kuziba ni kuituta ni kubata butali ni libaka lika haliezahala, ni kuutwisisa bumaswe bwa butoto ni bukuba bwa bupulumuki.+ 26  Mi nalemuha taba ye: Nto yemaswe hahulu kufita lifu ki musali yaswana sina kanyandi ka sizumi, ili yanani pilu yeswana sina matuwa, ni mazoho aswana sina mawenge a mwa tolongo. Mutu yatabisa Mulimu wa niti ukabanduka ku musali yo,+ kono muezalibi uhapiwa ki yena.+ 27  Mubuleli uli: “Bona, se ki sona senifumani.+ Nibatisisize nto yeñwi ni yeñwi kuli nifite fa mafelelezo a taba, 28  kono nto yene nibata nako kaufela nenisika ifumana. Nifumani muuna* alimuñwi mwahalaa ba 1,000, kono hanisika fumana musali alimuñwi mwahalaa bona. 29  Nilemuhile taba iliñwi ye: Mulimu wa niti naaezize batu kuba babalukile,+ kono bona baipatezi milelo yemiñata.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Libubo lelinde.” Linzwi ka linzwi, “Libizo.”
Kamba “mokunani tabo.”
Linzwi ka linzwi, “waakufa mwa moya wahao.”
Kamba mwendi, “ki sisupo sesizibahaza sikuba.”
Fo kikuli, babapila.
Kamba “ziyezi.”
Kamba “basike balemuha.”
Linzwi ka linzwi, “inzaa kukuta.”
Kamba “muuna yalukile.”