Ñɔ-hɔʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛ koboyaɣ taa

Ye ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ Bibl paɣtʋ kila yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɛɛnɩ hɔʋ taa koboyaɣ.

Kɔɔnɔɔ tɔm

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ koboyaɣ ñe-nesi ɖɔkʋʋ taa nɛ ñɔ-hɔʋ taa ye ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl paɣtʋ kɩla wena patazɩ ɩ-taa hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ.

HƆƆLƲƲ 1

Taa Ɛsɔ liu nɛ ñe-nesi ɖɔkʋʋ kɔnɩ-ŋ koboyaɣ

Ye ŋpɔzʋʋ ña-tɩ tɔm tʋnɛ tɩ-naalɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩñɔɔzɩ ñe-nesi ɖɔkʋʋ siŋŋ.

HƆƆLƲƲ 2

Mɩ-lakasɩ ɩwɛɛ siɣsiɣ nɛ iheyiɣ ɖama toovenim

Acɛyɛ kizuu ɖeke wɩlɩɣna se ɛyʋ nɛ ɛ-halʋ pɛwɛ siɣsiɣ nɛ peheyiɣ ɖama toovenim na?

HƆƆLƲƲ 3

Tɔm ɛkɔma, ɛzɩma pɩwɛɛ se ɩñɔɔzɩ-tʋ?

Ɛzɩma ɩkpakɩɣ lɩmaɣza yɔ, mbʋ yekina nɛ mɩ-hɔʋ cɛyɩsɩ camɩyɛ nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ kɩ-taa yaa kɩcamɩ nɛ kɩwɛɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa.

HƆƆLƲƲ 4

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ liidiye?

Ye ɩtaɣ ɖama liu nɛ iheyiɣ ɖama toovenim yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-mɩ?

HƆƆLƲƲ 5

Ɛzɩma ɩpɩzɩɣ ɩla nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ mɩ nɛ mɩ-hɔŋ taa ñɩma mɩ-hɛkʋ taa?

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖʋ ña-lʋlɩyaa hɩɖɛ nɛ ŋcɛyɩsɩ ɖɔɖɔ ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ mɩ-sɔɔlɩm.

HƆƆLƲƲ 6

Ɩpaɣzɩɣ piya wɛnʋʋ lɛ, kɩlɛɣzʋʋ kɔŋ mɩ-hɔʋ taa

Pɩɣa lʋlʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩcɛyɩsɩ ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ mi-nesi ɖɔkʋʋ na?

HƆƆLƲƲ 7

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɩwɩlɩ mɩ-pɩɣa lɔŋ?

Lɔŋ sɩɣzʋʋ tɩkɛnɩ paɣtʋ ɖʋʋ nɛ nɩŋgbaaŋ hɔm ɖeke.

HƆƆLƲƲ 9

Ña nɛ ñɔ-hɔʋ ɩsɛɛ Yehowa

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋnɩɩ leleŋ hɔʋ taa kpɛlɩkʋʋ yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ?