Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 3

Tɔm ɛkɔma, ɛzɩma pɩwɛɛ se ɩñɔɔzɩ-tʋ?

Tɔm ɛkɔma, ɛzɩma pɩwɛɛ se ɩñɔɔzɩ-tʋ?

“Ɩsɔɔlɩ ɖama pɩŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔɔlɩm huuzuu kɩwɛɛkɩm sakɩyɛ yɔɔ.”​—1 Pɩyɛɛrɩ 4:8

Ña nɛ ñɛ-tɛŋga ɩpaɣzɩɣ wezuu caɣʋ ɛzɩ halʋ nɛ ɛ-walʋ yɔ lɛ, tɩlasɩ ndɩ ndɩ yaa tɔm kaɣ kɔm. Sɩpɩzɩɣ nɛ sɩlɩɣnɩ ɛzɩma mɩ-lɩmaɣza tɩkɛ kʋyʋma, yaa ɛzɩma maɣzɩm mbʋ ɩwɛnɩ wezuu caɣʋ yɔɔ yɔ, pɩwɛ ndɩ ndɩ yɔ, pɩ-cɔlɔ. Tɩlasɩ pɩzɩɣ nɛ sɩlɩɩnɩ ɖɔɖɔ agbaaɣdaa yaa mbʋ ɩtɩɖʋna yɔ, pɩ-cɔlɔ.

Taahuuzɩ ñɛ-ɛza kʋñɔmɩŋ weyi ɩkɔŋ yɔ ɩ-yɔɔ, ɛlɛ Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ se ɖɩkaɖɩɣnɩ-ɩ. (Maatiyee 5:23, 24) Ye ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl paɣtʋ kila yɔ, ŋkaɣ pɩzʋʋ nɛ ŋñɔɔzɩ tɔm ndʋ tɩkɔŋ mɩ-hɔʋ taa yɔ camɩyɛ.

 1 ƖCAƔ NƐ ƖÑƆƆZƖ TƆM NDƲ TƖKƆMA YƆ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Wɩyɛ (yaa alɩwaatʋ) wɛɛ . . . se pɔyɔɔdɩ.” (Eklesɩyastɩ 3:1, 7) Ye tɔm ɛkɔma yɔ, pɩwɛɛ se ɩñɩnɩ alɩwaatʋ nɛ ɩcaɣ nɛ ɩyɔɔdɩ-tʋ. Pɩwɛɛ se ŋheyi ña-halʋ yaa ña-walʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi ŋmaɣzɩɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ. Heyiɣ ña-halʋ yaa ña-walʋ “toovenim” paa ɖooye. (Efɛɛzɩ 4:25) Paa tɔm ndʋ tɩɖʋʋ-ŋ pana yɔ, pɩwɛɛ se ŋlʋ nɛ you ɛtaakɔɔ mɩ-hɛkʋ taa. Ye ŋcosuu tɔm nɛ nɔɔ kɩbaŋa yɔ, pɩɩkɔŋnɩ you.​—Aduwa 15:4; 26:20.

Paa tɔm ndʋ lɛlʋ yɔɔdʋʋ yɔ tɩtɩkɛdɩnɩ-ŋ yɔ, taakɔ pana, ɛlɛ wɩlɩ se ŋsɔɔlɩ-ɩ nɛ ŋñaŋ-ɩ ɖɔɖɔ pɩ-tɩŋa pɩ-taa. (Koloosi 4:6). Tɔm natʋyʋ ɛkɔma yɔ, pɩwɛɛ se ɩñɔɔzɩ-tʋ lɔŋ, nɛ itaayele ɖama yɔɔdɩnʋʋ.​—Efɛɛzɩ 4:26.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Ye tɔm natʋyʋ ɛkɔma yɔ, ñɩnɩ alɩwaatʋ kɩbandʋ nɛ ɩyɔɔdɩ-tʋ

  • Ñaɣ pana nɛ alɩwaatʋ ndʋ lɛlʋ kaayɔɔdʋʋ lɛ, ŋtaacɛ ɛ-nɔɔ yɔɔ. Pɩtalɩɣnɩ-ŋ lɛ, ŋyɔɔdɩ

 2 WELISI CAMƖYƐ NƐ ŊNƖƖ NDƲ LƐLƲ YƆƆDƲƲ YƆ, TƖ-TAA

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Ɩsɔɔlɩ ɖama koobiye sɔɔlʋʋ, paa weyi lɛ ɛcɔnɩ lalaa se pɛkɛ pʋyʋ pɩkɩlɩ-ɩ.” (Roma 12:10) Pɩcɛyaa se ŋwelisini ña-halʋ yaa ña-walʋ camɩyɛ. Ñaɣ pana nɛ ŋnɩɩ ña-halʋ yaa ña-walʋ lɩmaɣzɩyɛ nɛ “ɩkpɛndɩ maɣzɩm nɛ . . . iluzi mɩ-tɩ nɛ ɖama.” (1 Pɩyɛɛrɩ 3:8; Yakubu 1:19) Taalakɩ ɛza yɔɔ yem se ŋɖiɣni welisuu. Ye pɩsaŋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyele mbʋ ŋɖiɣni labʋ yɔ, nɛ ŋwelisini ña-halʋ yaa ña-walʋ, yaa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ-ɩ nɛ ŋna se pɩɩwɛɣ ɖeu se pʋwayɩ lɛ ɩɩyɔɔdɩ-tʋ. Ye ŋmaɣzɩɣ se ñɛ-tɛŋga kɛnɩ ña-taabalʋ nɛ ɛtɩkɛnɩ ño-koyindu yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ se “[ŋ]taamʋ pana lɔŋ.”​—Ekleziyaastɩ 7:9.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Welisi camɩyɛ nɛ ŋnɩɩ tɔm ndʋ lɛlʋ yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-taa, paa tɩɩkɛdɩɣnɩ-ŋ yɔ

  • Welisi nɛ ŋnɩɩ ndʋ ña-halʋ yaa ña-walʋ caɣ yɔɔdʋʋ yɔ. Cɔnɩ ɛ-ɛzɩdaa wɛtʋ, ɛzɩma ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ e-tomnaɣ pilinzi yɔ, nɛ nɔɔ ŋga ɛyɔɔdʋʋnɩ-ŋ yɔ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ ɛ-lɩmaɣza

3 ƖÐƆ LƖMAƔZA WENA ƖKPAKƖƔ YƆ, A-YƆƆ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Paa tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa pakaɣ hiɣu ñɩm sakɩyɛ; nɔɔ taa tɔm yem kɔŋnɩ tanɩm.” (Aduwa 14:23) Lɩmaɣza kɩbana kpaɣʋ ɖeke tɩmaɣ. Pɩwɛɛ se ɩɖɔ lɩmaɣza wena ɩkpaɣaa yɔ, a-yɔɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se mɩ-tɩŋa ɩñaɣ pana siŋŋ nɛ ɩla pɩ-yɔɔ tʋmɩyɛ, ɛlɛ pɩtaanɩɩ-mɩ, pɩcɛyaa se ɩla mbʋ. (Aduwa 10:4) Ye ɩlakɩ mɩ-tʋma nɔɔ kʋyʋmaɣ taa ɛzɩ taabalaa yɔ, ɩkaɣ hiɣu “kɩhɛyʋʋ kɩbaŋʋ.”​—Ekleziyaastɩ 4:9.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Ye tɔm natʋyʋ ɛkɔma yɔ, pɩwɛɛ se ɩmaɣzɩ nɛ ɩna mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩpɔzʋʋ se mɩ-taa paa weyi ɛla nɛ ɩñɔɔzɩ-tʋ yɔ

  • Ɩpɩsɩ tɩ-yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɩna ɛzɩma piɖiɣni ɖɔm yɔ