Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 5

Ɛzɩma ɩpɩzɩɣ ɩla nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ mɩ nɛ mɩ-hɔŋ taa ñɩma mɩ-hɛkʋ taa?

Ɛzɩma ɩpɩzɩɣ ɩla nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ mɩ nɛ mɩ-hɔŋ taa ñɩma mɩ-hɛkʋ taa?

“Ɩkɛnɩ . . . kɩbandʋ tɩnaa, hɛɛɛ tɩnaa, leleŋ tɩnaa, tɩ-ɖɔkɩyaa.”​—Koloosi 3:12

Nesi ɖɔkʋʋ yeki se hɔʋ kɩfalʋʋ ɛñɔ. Paa pɩwɛɛ se ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ ña-lʋlɩyaa tam nɛ ŋhaɣ-wɛ ñamtʋ yɔ, ñɛ-tɛŋga kɛnɩnɩ ɛyʋ weyi pɩwɛɛ se ɛ-tɔm ɛkɩlɩ cɛyʋʋ siŋŋ ñɛ-ɛzɩdaa tɛtʋ yɔɔ yɔ. Pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ kaɖɛ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma se petisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Ɛlɛ ye ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl paɣtʋ kila yɔ, apɩzɩɣ asɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ña nɛ ñɔ-hɔʋ taa mba mɩ-hɛkʋ taa alɩwaatʋ ndʋ ŋɖiɣni pana ñaɣʋ ɖɔɖɔ se ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ mɩ-hɛkʋ taa ɛcɛyɩsɩ yɔ.

 1 WƐƐNƖ LƖMAƔZA KƖBANA MƖ-HƆŊ TAA ÑƖMA YƆƆ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Ðʋ ña-caa nɛ ño-ɖoo hɩɖɛ.” (Efɛɛzɩ 6:2) Paa pɩnzɩ ɛzɩma ŋwɛna yɔ, pɩwɛɛ se ŋɖʋʋ hɩɖɛ ña-lʋlɩyaa nɛ ŋñaŋ-wɛ tam. Tɩlɩ ɖɔɖɔ se pɩcɛyaa se ña-halʋ yaa ña-walʋ maɣzɩm ɛwɛɛ ɛ-lʋlɩyaa yɔɔ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mba lʋlɩnɩ-ɩ. “Sɔɔlɩyʋ fɛyɩnɩ sʋsɩ,” pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ŋ nɛ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma pɛ-hɛkʋ taa yɔ.​—1 Kɔrɛntɩ 13:4; Galaatɩ 5:26.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Taayɔɔdʋʋ tɔm yem ɛzɩ: “Ñɔ-hɔʋ taa ñɩma kɩlɩɣ-m tisuu tam” yaa “Ño-ɖoo tɩsɔɔlɩ ma-lakasɩ kaaʋ”

  • Ñaɣ pana nɛ ŋnɩɩ ña-halʋ yaa ña-walʋ lɩmaɣza taa

 2 WƐƐNƖ ABALƖTƲ NDƲ PƲPƆZƲƲ YƆ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Abalʋ yeki ɛ-caa nɛ e-ɖoo nɛ ɛñɔɔnɩ ɛ-halʋ nɛ papɩsɩ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:24) Alɩwaatʋ ndʋ ŋɖɔkʋʋ nesi lɛ, ña-lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩɣ se pɩcɛyaa se pɛwɛɛ pɔcɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ, nɛ pɩtɩla pañɩnɩɣ ɖɔɖɔ se paɖʋ nɔɔ ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ mɩ-tɔm taa.

Ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ pɩwɛɛ se ɩcaɣ nɛ ɩna hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɩtɩpɔzɩ se mɩ-lʋlɩyaa ɩɖʋ nɔɔ mɩ-tɔm taa yɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, mɩ nɛ wɛ ɩcaɣ nɛ ɩlɩzɩ-wɛ pɩ-taa nɛ sɔɔlɩm. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyɔɔdɩ tɔm kpayɩ nɛ tɩ-taa tʋ kpayɩ kpayɩ, ɛlɛ pana ɛtaawɛɛ pɩ-taa. (Aduwa 15:1) Tɩ luzuu, laŋɩyɛ kɩbanɖɛ, hɛɛɛ wɛtʋ nɛ tɩ ɖɔkʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ña nɛ mɩ-hɔŋ taa mba mɩ-hɛkʋ taa nɛ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ “ɩkatɩ ɖama nɛ sɔɔlɩm.”​—Efɛɛzɩ 4:2.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Ye ŋmaɣzɩɣ se mɩ-hɔŋ taa ñɩma kɩlɩɣ pɔ-nɔsɩ ɖʋʋ mɩ-hɔʋ tɔm taa yɔ, ñɩnɩ alɩwaatʋ kɩbandʋ nɛ ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ ɩcaɣ nɛ ɩyɔɔdɩ-tʋ

  • Ɩyɔɔdɩ nɛ ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ɩna mbʋ pɩwɛɛ se ɩla nɛ pɩñɔɔzɩ yɔ