Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 6

Ɩpaɣzɩɣ piya wɛnʋʋ lɛ, kɩlɛɣzʋʋ kɔŋ mɩ-hɔʋ taa

Ɩpaɣzɩɣ piya wɛnʋʋ lɛ, kɩlɛɣzʋʋ kɔŋ mɩ-hɔʋ taa

“[Yehowa] kɩhɛyʋʋ kɛlɛ piya nzɩ ŋlʋlʋʋ yɔ.”​—Keɣa 126:3

Pɩɣa lʋlʋʋ kɔŋnɩ taa leleŋ nɛ sʋʋtʋ ɖɔɖɔ hɔʋ taa. Ŋpaɣzɩɣ lʋlɩyʋ tʋmɩyɛ labʋ lɛ, ŋkaɣ naʋ se pɩkaɣ-ŋ mʋʋ alɩwaatʋ nɛ ɖoŋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ ŋpɩzɩ nɛ ŋcɔnɩ ña-pɩɣa yɔɔ camɩyɛ. Pɩkaɣ pɔzʋʋ alɩwaatʋ natʋyʋ se ŋcaɣnɩ ñɛ-ɛza ɖoo taa nɛ halɩ ña-lɩmaɣza kaɣ siduu nɛ ŋtɩtɩlɩ labʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩcamɩ ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ mɩ-taabalɩyɛ. Mɩ-naalɛ pɩwɛɛ se ɩla ɖʋtʋ camɩyɛ nɛ pɩsa nɛ ɩcɔnɩ mɩ-pɩɣa yɔɔ nɛ ɩcɛyɩsɩ ɖɔɖɔ sɔɔlɩm mbʋ ɩwɛnɩ ɖama yɔɔ yɔ. Ɛzɩma Bibl lɔŋ tasʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ wɛtʋ tʋnɛ?

 1 TƖLƖ SE PƖƔA KƆŊNƖ KƖLƐƔZƲƲ HƆƲ TAA

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Sɔɔlɩyʋ ɖɔkʋʋ ɛ-tɩ; sɔɔlɩyʋ wazɩɣ.” Pɩtasɩ lɛ, sɔɔlɩyʋ “ɛɛñɩnɩɣ ɛ-kɛzɛɣa, ɛɛmʋʋ pana.” (1 Kɔrɛntɩ 13:4, 5) Ŋpɩsʋʋ ɖoyo lɛɛlɛɛyɔ yɔ, pɩmʋnɩ mbʋ se ña-lɩmaɣza ɩwɛɛ ña-pɩɣa yɔɔ siŋŋ. Ɛlɛ ŋtɩtɩlɩ labʋ yɔ, piyeki nɛ pɩlakɩ ña-walʋ ɛzɩ ŋŋtasɩɣ-ɩ kemsinuu yɔ, pʋyɔɔ lɛ, taasɔɔ kaaʋ se ɛnʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ña-lɩmaɣza ɩwɛɛ ɛ-yɔɔ siŋŋ. Ye ŋkpaɣnɩ suuɖu nɛ sɔɔlɩm yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyele nɛ ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛna se ɛwɛ-ŋ wazaɣ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pɩsa nɛ ɛɖʋ-ŋ nesi nɛ ɩcɔnɩ mɩ-pɩɣa yɔɔ.

“Walaa, mɩ nɛ mɩ-halaa ɩkpɛndɩ nɛ ɩwɛɛ.” (1 Pɩyɛɛrɩ 3:7) Tɩlɩ se ña-halʋ kaɣ kpaɣʋ e-ɖoŋ sakɩyɛ nɛ ɛcɔŋnɩnɩ mɩ-pɩɣa yɔɔ. Lɛɛlɛɛyɔ sʋʋtʋ ndʋ ɛwɛnɩ hɔʋ taa yɔ, tɩpaɣlaa nɛ tɩpɩzɩɣ nɛ tiyele nɛ ɛ-ɛza ñɩŋ yaa pɩnɩɩ-ɩ nɛ halɩ ɛ-lɩmaɣza taa sidi. Alɩwaatʋ natʋyʋ ɛ-taa pɩzɩɣ nɛ pɩwɩɩnɩ-ŋ ɛlɛ taamʋ pana mbʋ pʋyɔɔ yɔ, “weyi ɛwɛ niŋkaɣ nɛ pana kɔʋ yɔ, ɛkɩlɩ ɖeu ɛyʋ ɖoŋ tʋ.” (Aduwa 16:32) Ñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ mbʋ pʋpɔzʋʋ ɖeyi ɖeyi se ŋla yɔ nɛ ŋɖʋʋ-ɩ nesi hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa ɛwɛnɩ kɩcɛyɩm yɔ—Aduwa 14:29.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Caja: Sɩnɩ ña-halʋ nɛ ɩcɔnɩ pɩɣa yɔɔ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ ɖoo taa. Pasɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpakaɣ nɛ ŋlakɩnɩ tʋma lɛɛna yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ŋkpaɣ-tʋ nɛ ŋsɩnɩnɩ ña-halʋ nɛ ña-pɩɣa

  • Ðoyo: Ye ña-walʋ ɛcaɣ-ŋ nesi ɖʋʋ se ɩcɔnɩ pɩɣa yɔɔ camɩyɛ yɔ, taakizini-i. Paa ɛtɩla nabʋyʋ camɩyɛ yɔ, ña-taa ɛtaawɩɩnɩ-ɩ, ɛlɛ kpaɣnɩ sɔɔlɩm nɛ ŋwɩlɩ-ɩ ɛzɩma pɩɩwɛɛ se ɛla yɔ

 2 YELE NƐ MƖ-SƆƆLƖM CƐYƖSƖ CAMƖYƐ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Papɩsɩ tomnaɣ kʋyʋmaɣ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:24) Paa pɩɣa ɛkɔm nɛ kosuyi mɩ-yɔɔ hɔʋ taa yɔ, ɩtaasɔɔ kaaʋ se mɩ-naalɛ ɩkɛ “tomnaɣ kʋyʋmaɣ” mbʋ tam. La mbʋ payɩ ŋpɩzɩɣ yɔ nɛ mɩ-sɔɔlɩm cɛyɩsɩ camɩyɛ.

Ðoyo, pɩcɛyaa se ŋwɩlɩ ñɛ-ɛsɩmɩyɛ ña-walʋ, ɛzɩma ɛsɩɣnɩ-ŋ yaa ɛɖʋʋ-ŋ nesi yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛzɩma ŋsaŋɩ-ɩ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ ‘pɩwaa’ ɛ-nɩɣzɛ sakɩyɛ. (Aduwa 12:18) Walʋ, heyi ña-halʋ se ŋsɔɔlɩ-ɩ siŋŋ nɛ ɛmʋ ñɩm ñɛ-ɛzɩdaa pɩdɩɩfɛyɩ. Samɩ-ɩ ɛzɩma ɛñakɩ pana nɛ ɛcɔŋnɩ hɔʋ yɔɔ yɔ, pɩ-yɔɔ.​—Aduwa 31:10, 28.

“Nɔɔyʋ ɛtaañɩnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɛzɛɣa, ɛlɛ lɛlʋ ŋga.” (1 Kɔrɛntɩ 10:24) Lakɩ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ ña-halʋ yaa ña-walʋ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, tam. Ɩñɩnɩɣ alɩwaatʋ nɛ ɩyɔɔdʋʋnɩ ɖama. Ɩsaŋ ɖama nɛ iwelisiɣni ɖama camɩyɛ ɖɔɖɔ. Taañɩnɩɣ ñe-ɖeke ñɛ-kɛzɛɣa kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa. Maɣzɩɣ ña-halʋ yaa ña-walʋ kɩcɛyɩm yɔɔ. Bibl tɔŋ se: “Ɩtaapɛ mɩ-tɩ ɖama, [ye ɩnɩnɩ ɖama yɔ, kalɩ pi-ɖeke, ABT].” (1Kɔrɛntɩ 7:3-5) Ye mbʋ, kʋzʋʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, pɩwɛɛ se mɩ-naalɛ ɩcaɣ nɛ ɩnɩɩnɩ ɖama camɩyɛ. Mi-suuɖu nɛ mɩ-ɖama nɩnʋʋ kaɣ cɛyɩsʋʋ mɩ-sɔɔlɩm.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Taasɔɔ se pɩcɛyaa se ŋñɩnɩ alɩwaatʋ nɛ mɩ-naalɛ ɩlakɩ faawɩyɛ

  • Tɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ na se ŋsɔɔlɩ-ɩ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyaa-ɩ kaŋgalaafu yɔɔ yaa ŋlabɩ-ɩ kʋjɔŋ paa ɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ

 3 WƖLƖ ÑA-PƖƔA LƆŊ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Ðooo ñe-evebitu [ña-pɩjatʋ; ABT] taa ŋsɩm takayaɣ kiɖeɖeɣa, ŋga kapɩzɩɣ kasɩɣzɩ-ŋ lɔŋ nɛ kɔhɔmɩ-ŋ nɛ kowoni ña-ñʋʋ yabʋ ɖeɖe yɔ.” (2 Timootee 3:15) Ɩcaɣ nɛ ɩla ɖʋtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɩkaɣ tɩŋnʋʋ nɛ ɩwɩlɩ mɩ-pɩɣa lɔŋ yɔ. Pɩɣa wɛ niye tɔm kpɛlɩkʋʋ nʋmɔʋ taa, halɩ pɩkpɛndɩnɩ ɖooo ko-ɖoo lotu taa. Alɩwaatʋ ndʋ pɩɣa wɛ ko-ɖoo lotu taa yɔ, kapɩzɩɣ nɛ katɩlɩ ñɔ-nɔɔ nɛ katɩlɩ ɖɔɖɔ se ŋwɛ taa leleŋ yaa pana taa. Kalɩɣ-kɛ tɔm paa kɛwɛ ka-pɩjatʋ taa yɔ. Nɛ ŋwobi pɩ-yɔɔ nɛ ŋlakɩ mbʋ yɔ, paa ndʋ ŋkalɩɣ yɔ kaanɩɣ tɩ-taa yɔ, kɔkɔŋ nɛ kapaɣlɩ lɛ, kɔsɔɔlʋʋ tɔm kalʋʋ.

Alɩwaatʋ natʋyʋ fɛyɩ se ña-pɩɣa kɩlɩ ññɩɩ se ŋheyi-kɛ Ɛsɔtɔm. Yele nɛ kanɩɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma ŋtɩmɩɣnɩ Yehowa yɔ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 11:19) Paa mɩ-aleɣya alɩwaatʋ taa yɔ, heyiɣ ña-pɩɣa mbʋ mbʋ Yehowa lɩzaa yɔ, pɩ-tɔm. (Keɣa 77:3, 4) Kɛwɛɣ nɛ kapaɣlɩɣ lɛ, kakaɣ naʋ se ŋsɔɔlɩ Yehowa siŋŋ nɛ ŋga ɖɔɖɔ kɛkpɛlɩkɩ ɛ-sɔɔlʋʋ.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Tɩmɩ nɛ ŋpɔzɩ se Ɛsɔ ɛha-ŋ lɛɣtʋ nɛ ŋwɩlɩnɩ lɔŋ ña-pɩɣa

  • Pɩsɩɣ tɔm pee yaa lɩmaɣza wena akɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, a-yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ nɛ pɩsa nɛ ña-pɩɣa paɣzɩ tɔm kpɛlɩkʋʋ lɔŋ