Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Hɔɔlʋʋ 7

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɩwɩlɩ mɩ-pɩɣa lɔŋ?

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɩwɩlɩ mɩ-pɩɣa lɔŋ?

“Paɣtʋ ndʋ manɖʋʋ-ŋ sɔnɔ yɔ, tɩkaɣ wɛʋ ña-laŋɩyɛ taa, ŋŋheyi-tʋ ñe-piya nɛ ŋlɛlɩɣ kaahɛzaɣ.”​—Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:6, 7

Yehowa kaalabʋ hɔʋ yɔ, lʋlɩyaa ɛɖʋ tʋmɩyɛ se pɔcɔnɩ pe-piya yɔɔ. (Koloosi 3:20) Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, ña-sʋʋtʋ pɩkɛnaa se ŋsɩnɩ ña-pɩɣa nɛ kɔsɔɔlɩ Yehowa nɛ ŋwɩlɩ-kɛ ɖɔɖɔ lɔŋ weyi ɩsɩɣnɩ-kɛ se kɛwɛɛnɩ ɛyʋtʋ kɩbandʋ cee wayɩ yɔ. (2 Timootee 1:5; 3:15) Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ŋñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ mbʋ pɩwɛ ña-pɩɣa laŋɩyɛ taa yɔ.​—Taasɔɔ kaaʋ se pɩcɛyɩ siŋŋ se ŋha ɖɔɖɔ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. Pɩsa nɛ ŋwɩlɩ Ɛsɔtɔm camɩyɛ pɩɣa lɛ, pɩcɛyaa se ŋcalɩnɩ-tʋ ɖʋʋ ña-laŋɩyɛ taa.​—Keɣa 39:9.

 1 YELE NƐ PƖWƐƐ KƐLƐƲ ÑE-PIYA SE SƖYƆƆDƖNƖ-Ŋ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Pɩmʋnɩ mɩ-taa paa weyi lɛ se ekpeetini welisuu camɩyɛ, nɛ ɛwɛɛ niŋkaɣ ɖɩyɔɔdɩyɛ.” (Yakubu 1:19) Yele nɛ ñe-piya pɩzɩ nɛ sɩyɔɔdʋʋnɩ-ŋ nɛ laŋɩyɛ faaa. Yele nɛ sɩtɩlɩ se paa alɩwaatʋ ndʋ sɩsɔɔlaa se sɩyɔɔdɩnɩ-ŋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwelisini-sɩ. Pɩwɛɛ se hɔʋ taa wɛtʋ ɩwɛɛ camɩyɛ nɛ pɩtaalabɩ-sɩ kaɖɛ se siheyi-ŋ sɩ-laŋɩyɛ taa tɔm. (Yakubu 3:18) Ye piya ɩnawa se ŋkaɣ-sɩ holinuu yaa ŋkaɣ-sɩ kalʋʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-sɩ kaɖɛ se siheyi-ŋ sɩ-laŋɩyɛ taa tɔm. Wɛɛnɩ suuɖu nɛ ŋwɩlɩɣ ñe-piya ɖoŋ ɖoŋ se ŋsɔɔlɩ-sɩ.​—Maatiyee 3:17; 1 Kɔrɛntɩ 8:1.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Ñe-piya ɩcaɣ se sɩyɔɔdɩnɩ-ŋ lɛ taakizini-sɩ

  • Yɔɔdʋʋnɩ ñe-piya ɖoŋ ɖoŋ nɛ pɩtaasɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ tɔm natʋyʋ kɔŋ yɔ, tɩ-taa ɖeke

2 ÑAƔ PANA NƐ ŊNƖƖ NDƲ SƖCAƔ YƆƆDƲƲ YƆ TƖ-TAA CAMƖYƐ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Weyi ɛsɩm tɔm siŋŋ yɔ, ɛkaɣ hiɣu ñɩm.” (Aduwa 16:20) Pɩtasɩnɩ tɔm ndʋ ñe-piya yɔɔdʋʋ yɔ lɛ, nabʋyʋ taa pɩwɛɛ se ŋñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ sɩ-lɩmaɣza ɖeyi ɖeyi. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, piya ɖɛlɛsɩɣ niye sɩ-yɔɔdaɣ taa yaa ndʋ sɩyɔɔdʋʋ yɔ, pɩtɩkɛ ndʋ sɩcaɣaɣ yɔɔdʋʋ. “Weyi ɛlɛyɩɣ cosuu nɛ pʋcɔ ewelisiɣ yɔ, pɩkɛnɩ-ɩ kɩmɛlɛndʋ.” (Aduwa 18:13) Taakpedisi nɛ pana kɔʋ.​—Aduwa 19:11.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Paa suwe ñe-piya ɩyɔɔdʋʋ yɔ, taacɛ sɩ-nɔsɩ yɔɔ yaa taaholini-sɩ

  • Ñaɣ pana nɛ ŋtɔzɩ ɛzɩma pɩɩlakaɣ-ŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋŋwɛnɩ sɩ-pɩnzɩ yɔ nɛ mbʋ pɩ-tɔm kaakɩlɩ cɛyʋʋ ñɛ-ɛzɩdaa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ

 3 ƖLA NƆƆ KƲÐƲMAƔ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Welisi, man-pɩyalʋ, ña-caa ɛsɩɣzɩɣ-ŋ lɔŋ lɛ, taalɔ ño-ɖoo paɣtʋ.” (Aduwa 1:8) Caja nɛ ɖoyo pa-naalɛ Yehowa ha ɖoŋ se peɖiyi pe-piya. Mba pɩwɛɛ se pawɩlɩ pe-piya ɛzɩma pɩwɛɛ se sɩñam-wɛ nɛ sɩɖɔ pa-paɣtʋ yɔɔ yɔ. (Efɛɛzɩ 6:1-3) Ye lʋlɩyaa ɩfɛyɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yaa pɛfɛyɩnɩ “maɣzɩm kʋyʋmʋm” yɔ, piya naɣ. (1 Kɔrɛntɩ 1:10) Ye tɔm ndʋ ña-halʋ yaa ña-walʋ heyi piya yɔ, tɩtɩkɛdɩnɩ-ŋ yɔ, taakaɖɩnɩ-ɩ sɩ-ɛzɩdaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ sɩɩtasɩɣ-mɩ ñam ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Ɩyɔɔdɩ nɛ ɩnɩɩnɩ ɖama ɛzɩma pɩwɛɛ se ɩhɔ piya nɩŋgbaaŋ yɔ

  • Ye ŋnawa se ɩfɛyɩnɩ lɩmaɣza kʋɖʋma piya lɔŋ wɩlʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ, yele nɛ ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ ɩcaɣ ɩyɔɔdɩ-tʋ nɛ ŋtɩlɩ ɛ-lɩmaɣza camɩyɛ

 4 ƖLA ÐƲTƲ CAMƖYƐ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: ‘Malɩsɩ pɩɣa eleeu nɛ ka-nʋmɔʋ.’ (Aduwa 22:6) Ɩɩpɩzɩɣ ɩcaɣ yem nɛ mi-piya tɩlɩ lɔŋ. Pɩcɛyaa se ɩwɛɛnɩ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɩkaɣ tɩŋnʋʋ se ɩfalɩsɩ mi-piya nɛ ɩsɩɣzɩ-sɩ lɔŋ ɖɔɖɔ yɔ. (Keɣa 126:4; Aduwa 29:17) Lɔŋ sɩɣzʋʋ tɩkɛnɩ nɩŋgbaaŋ hɔm ɖeke, ɛlɛ pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɩsɩnɩ mi-piya nɛ sɩtɩlɩ lɩmaɣza wena a-yɔɔ paɖʋ paɣtʋ yɔ. (Aduwa 28:7) Pɩtasɩ lɛ, wɩlɩ-sɩ ɛzɩma sɩsɔɔlɩ Yehowa Tɔm yɔ nɛ sɩtɩlɩ ɖɔɖɔ ɛ-paɣtʋ kila camɩyɛ. (Keɣa 1:2) Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-sɩ nɛ sɩwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ.​—Ebree 5:14.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Sɩnɩ ñe-piya nɛ sɩtaapɩtɩ se Ɛsɔ wɛɛ nɛ ɛkɛ weyi sɩpɩzɩɣ sɩtaa-ɩ liu nɛ sɩ-laŋɩyɛ pilim yɔ

  • Sɩnɩ-sɩ nɛ sɩtɩlɩ ɛzɩma sɩtaatɔlɩ mba pacakɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ, ɛzɩ mba pɛwɛ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yɔ, pa-kpaca nakʋyʋ taa yɔ. Sɩnɩ-sɩ nɛ sɩtɩlɩ lɛɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ sɩtɩŋna nɛ sɩtaatɔlɩ mba pasʋʋnɩ piya yɔ, pa-kpaca nakʋyʋ taa yɔ

‘Malɩsɩ pɩɣa eleeu nɛ ɛ-nʋmɔʋ’