Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 4

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ liidiye?

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ liidiye?

“Lɩmaɣza kpaɣ ɖoŋ nɛ lɔŋ pasʋʋ.”​—Aduwa 20:18

Pɩpɔzʋʋ ɖa-tɩŋa liidiye se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩcɔnɩnɩ ɖɔ-hɔŋ kɩcɛyɩm ɖeɖe. (Aduwa 30:8) “Liidiye huuzuu” ɛyʋ yɔɔ. (Eklesɩyastɩ 7:12) Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se mɩ-hɔʋ taa lɛ, pɩwɛ-mɩ kaɖɛ se ɩyɔɔdɩ liidiye tɔm, ɛlɛ itaayele kaaʋ nɛ liidiye kɔnɩ mɩ-hɛkʋ taa tɔm. (Efɛɛzɩ 4:32) Pɩwɛɛ se mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pataa ɖama liu nɛ panɩɩnɩ ɖama ɛzɩma pɩwɛɛ se palabɩnɩ liidiye tʋmɩyɛ yɔ.

 1 ƖLA AKƆNTA CAMƖYƐ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Mɩ-taa anɩ sɔɔlɩ kuduyuu maʋ nɛ ɛɛcalɩɣnɩ caɣʋ se ɛtʋʋzɩ ki-liidiye nɛ ɛna se ɛpɩzɩɣ ɛtɛm-kʋ yaa we?” (Luka 14:28) Pɩcɛyɩ siŋŋ se mɩ-naalɛ ɩcaɣ nɛ ɩla akɔnta ɛzɩma ɩcaɣ se ɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ mi-liidiye yɔ. (Amosi 3:3) Ɩyɔɔdɩ mbʋ pɩtɛɖɩɣ-mɩ ɖeyi ɖeyi yɔ, pɩ-tɔm nɛ liidiye ɛzɩma ɩpɩzɩɣ ɩkpaɣ nɛ ɩyabɩnɩ-pʋ yɔ. (Aduwa 31:16) Ye ŋwɛnɩ wonuu nakʋyʋ liidiye yɔ, pɩtɩwɩlɩ se pɩcɛyaa se ŋyabɩ-kʋ. Ñaɣ pana nɛ ŋtaakɩndɩɣ liidiye, ɛlɛ labɩnɩ tʋmɩyɛ liidiye nɖɩ ŋwɛna yɔ.​—Aduwa 21:5; 22:7.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Ye fenaɣ ɛtɛma, ɛlɛ mi-liidiye kazaa yɔ, mɩ-naalɛ ɩcaɣ nɛ ɩna mbʋ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩlabɩnɩ-ɖɩ yɔ

  • Ye fenaɣ ɛtɛma nɛ liidiye ɛtɩtalɩ-mɩ yɔ, ɩɖaɣnɩ akɔnta labʋ nɛ ɩtʋʋ mbʋ mbʋ ɩyakɩ yɔ, pɩ-yɔɔ. Ye ɩɩyakaɣ tɔɔnaɣ ŋga pɛtɛm tɩzʋʋ yɔ, kɩyabʋ yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ mɩ-maɣmaɣ ɩpaɣzɩ mɩ-tɔɔnaɣ tɩzʋʋ

 2 NƖƖNƖ ÑƐ-TƐŊGA NƐ ƖLABƖNƖ LIIDIYE TƲMƖYƐ CAMƖYƐ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Mbʋ yɔ ɖɩwɛnɩ ɛhʋyɛ [ɖɩmaɣzɩɣ] kɩbandʋ yɔɔ, pɩtɩkɛ Ɛsɔ ɛzɩdaa yeke, ɛlɛ ɛyaa ɛzɩdaa ɖɔɖɔ.” (2 Kɔrɛntɩ 8:21) Heyi ña-halʋ yaa ña-walʋ liidiye nɖɩ ña-tʋmɩyɛ kɔŋnɩ-ŋ ɖeyi ɖeyi yɔ, nɛ nɖɩ ŋlɩzɩɣ nɛ ŋyakɩnɩ wondu yɔ.

Ye ŋcaɣ lɩmaɣza sɔsɔna naayɛ kpaɣʋ ñe-liidiye hɔɔlʋʋ taa yɔ, pɩcɛyaa se paa ɛzɩmtaa lɛ, ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ ɩcaɣ nɛ ɩyɔɔdɩ-tʋ nɛ ŋwɩlɩ se ŋwɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɩnɩɣnɩ ɖama camɩyɛ yɔ, pɩ-yɔɔ. (Aduwa 13:10) Ye liidiye hɔɔlʋʋ taa, ɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɩkpakɩɣ lɩmaɣza yɔ, pɩsɩɣnɩ-mɩ nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ mɩ-hɔʋ taa. Taamaɣzɩ se liidiye nɖɩ ña-tʋmɩyɛ kɔŋnɩ-ŋ yɔ, ɖɩkɛ ñe-ɖeke ñe-liidiye, ɛlɛ tɩlɩ se hɔʋ kpeekpe liidiye ɖɩkɛnaa.​—1 Timootee 5:8.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ mɩ-taa paa weyi lɛ, ɛwɛɛnɩ liidiye naɖɩyɛ ɛ-tɩ yɔɔ, nɖɩ ɛpɩzɩɣ ɛyabɩnɩ mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ

  • Taayele se tɔm natʋyʋ ɛkɔɔ pʋcɔ nɛ ɩpaɣzɩ liidiye tɔm yɔɔdʋʋ