Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Hɔɔlʋʋ 9

Ña nɛ ñɔ-hɔʋ ɩsɛɛ Yehowa

Ña nɛ ñɔ-hɔʋ ɩsɛɛ Yehowa

“Iluŋ Weyi ɛlabɩ [ɛsɔdaa] nɛ tɛtʋ . . . yɔ, ɛ-tɛɛ.”​—Natʋ 14:7

Ɛzɩ ŋkpɛlɩkʋʋ hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, paɣtʋ kila sakɩyɛ wɛ Bibl taa nɛ apɩzɩɣ nɛ asɩnɩ ña nɛ ñɔ-hɔʋ. Yehowa sɔɔlaa se ŋwɛɛ koboyaɣ taa. Ɛyɔɔdaa se ye ŋsɩ Ɛsɔ sɛtʋ kajalaɣ ɖeɖe yɔ, ɛkaɣ kpaɣʋ mbʋ payɩ pɩtɛɖɩɣ-ŋ yɔ, nɛ ‘ɛsɛ-ŋ kɛzɛɣa.’ (Maatiyee 6:33) Ɛsɔɔlɩ siŋŋ se ŋkɛ ɛ-taabalʋ. Ñaɣ pana nɛ ña nɛ Ɛsɔ mɩ-taabalɩyɛ cɛyɩsɩ. Mbʋ kɛnɩnɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ e-wezuu caɣʋ taa yɔ.​—Maatiyee 22:37, 38.

 1 CƐYƖSƖ ÑA NƐ YEHOWA MƖ-TAABALƖYƐ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “‘Mankaɣ-mɩ kɛʋ Caa nɛ ɩkaɣ-m kɛʋ pɩyalaa nɛ pɛlaa’, Yehowa . . . yɔɔdʋʋna.” (2 Kɔrɛntɩ 6:18) Ɛsɔ sɔɔlaa se ña nɛ ɩ ɩkɛ taabalaa kɩbama. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋ nɛ ŋpɩsɩ ɛ-taabalʋ yɔ, ɩ-taa lɛɛkʋ lɛ, adɩma. Yehowa sɔɔlaa se “[ŋ]tɩmɩɣ kaahɛzaɣ.” (1 Tesalooniki 5:17) Ɛsɔɔlɩ siŋŋ se ŋheyi-i ndʋ tɩwɛ ña-laŋɩyɛ taa yɔ nɛ ña-kɩcɛyɩm. (Filiipu 4:6) Ye ña nɛ ñɔ-hɔʋ taa mba ɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɩtɩmɩɣ yɔ, panaɣ se ŋtisiɣ se toovenim lɛ, Ɛsɔ wɛɛ nɛ ŋtaɣ-ɩ liu.

Pɩtasɩnɩ Ɛsɔ yɔɔdɩnʋʋ lɛ, pɩcɛyaa se ŋwelisini-i. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋnɩ Bibl nɛ Bibl takayɩsɩ kpɛlɩkʋʋ yɔɔ nɛ ŋwelisini Ɛsɔ. (Keɣa 1:1, 2) Maɣzɩɣ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ, tɩ-yɔɔ. (Keɣa 76:12,13) Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se ŋwoki kediɣzisi ɖoŋ ɖoŋ nɛ ŋwelisini Ɛsɔ.​—Keɣa 121:1-4.

Ye ŋheyiɣ lalaa Yehowa yɔɔ tɔm yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ siŋŋ nɛ ña nɛ ɩ mɩ-taabalɩyɛ cɛyɩsɩ ɖɔɖɔ. Ye ŋñakɩ pana nɛ ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋñɔtʋʋnɩ-ɩ tam.​—Maatiyee 28:19, 20.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Ñɩnɩ alɩwaatʋ paa evemiye nɖɩ, nɛ ŋkalɩɣ Bibl nɛ ŋtɩmɩɣ ɖɔɖɔ

  • Yele nɛ fezuu taa tʋma wɛɛ kajalaɣ lone nɛ pɩkpaɖɩ aleɣya nɛ helim mʋʋ ɖʋtʋ ndʋ ɩlakɩ mɩ-hɔʋ taa yɔ

2 NƖƖ LELEŊ ÑƆ-HƆƲ TAA KPƐLƖKƲƲ YƆƆ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ nɛ ɛñɔtɩ ɛ-tɩ nɛ mɩ.” (Yakubu 4:8) Pɩwɛɛ se ŋɖʋ hɔʋ taa kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ nɛ ŋñaɣ pana nɛ ŋɖɔŋ tɩ-yɔɔ paa ɛzɩmtaa. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 18:19) Ɛlɛ pɩpɔzʋʋ se ŋtasɩ nabʋyʋ labʋ ɖɔɖɔ. Pɩwɛɛ se ŋmaɣzɩɣ Ɛsɔ yɔɔ tam paa ña-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Yele ñɔ-hɔʋ nɛ Ɛsɔ pa-taabalɩyɛ cɛyɩsɩ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ŋyɔɔdʋʋ ɛ-tɔm kɩ-cɔlɔ paa ɖooye, “ɖɩɣa nɛ nʋmɔʋ taa, ɖɩhɛnɩyɛ taa nɛ kʋyʋʋ taa” yɔ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:6, 7) Ñaɣ pana nɛ ŋnɩɣzɩnɩ Yozuwee weyi ɛyɔɔdaa se: “ma nɛ man-ɖɩɣa Yehowa ɖɩwazɩɣ [ɖɩsɛɣ]” yɔ.​—Yozuwee 24:15.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • La ɖʋtʋ camɩyɛ nɛ ŋtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ŋfalɩsɩɣ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma tɩŋa; nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ paa weyi lɛ ɛ-kɩcɛyɩm camɩyɛ