Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 2

Mɩ-lakasɩ ɩwɛɛ siɣsiɣ nɛ iheyiɣ ɖama toovenim

Mɩ-lakasɩ ɩwɛɛ siɣsiɣ nɛ iheyiɣ ɖama toovenim

“Ɛsɔ kpɛndɩ mbʋ yɔ, ɛyʋ ɛtaacɩyɩ-pʋ.”​—Maarkɩ 10:9

Mbʋ Yehowa pɔzʋʋ-ɖʋ yɔ lɛ “siɣsiɣ lakasɩ labʋ.” (Mikee 6:8) Siɣsiɣ wɛtʋ tɔm cɛyɩ nesi ɖɔkʋʋ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ yekina nɛ ɩtaa ɖama liu. Nɛ ɛzɩma ɩtaɣ ɖama liu yɔ, mbʋ kaɣnɩ yebu nɛ mɩ-sɔɔlɩm paɣlɩ.

Sɔnɔ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ toovenim yɔɔdʋʋ tɔm labɩ kaɖɛ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ pɛ-hɛkʋ taa. Pɩsa nɛ wɛtʋ ndʋ tɩtaacam ñɔ-hɔʋ lɛ, pɩpɔzaa se ŋla hɔɔlɩŋ naalɛ weyi ɩkɔŋ yɔ, ɩ-yɔɔ tʋmɩyɛ camɩyɛ.

 1 ÑE-NESI ÐƆKƲƲ TƆM ƐKƐNƖ MBƲ PƖCƐYƖ SIŊŊ ÑƐ-ƐZƖDAA YƆ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Ɩtɩlɩ kɩbam siŋŋ [‘mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ,’ NW].” (Filiipu 1:10) Ñe-nesi ɖɔkʋʋ kɛ pʋyʋ kɩbam siŋŋ nɛ pɩwɛɛ se pɩ-tɔm ɛcɛyɩ ñɛ-ɛzɩdaa.

Yehowa sɔɔlaa se ña-halʋ yaa ña-walʋ ɛkɛnɩ weyi ɛ-tɔm cɛyɩ ñɛ-ɛzɩdaa siŋŋ yɔ, nɛ ña nɛ ɩ “[ɩ]nɩɩ wezuu leleŋ.” (Eklesɩyastɩ 9:9) Ɛyɔɔdɩ kpayɩ kpayɩ se pɩtɩpɔzɩ se ŋla kaakendu ña-halʋ yaa ña-walʋ yɔɔ, ɛlɛ pɩwɛɛ se mɩ-naalɛ ɩñaɣ pana nɛ paa weyi lɛ, ɛla mbʋ pɩhaɣ lɛlʋ taa leleŋ yɔ. (1 Kɔrɛntɩ 10:24) Yele nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ na se ɛ-tɔm kɛdɩnɩ-ŋ siŋŋ nɛ ɛmʋ ñɩm ñɛ-ɛzɩdaa.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Ñɩnɩɣ alɩwaatʋ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ ɩlakɩ faawɩyɛ nɛ ŋwelisiɣni-i camɩyɛ

  • Taamaɣzɩ mbʋ piiɖeni-ŋ yɔ, pi-yeke pɩ-yɔɔ na, ɛlɛ mbʋ piiɖeni mɩ-tɩŋa yɔ, pɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ŋmaɣzɩ

 2 CƆNƖ ÑA-LAŊƖYƐ YƆƆ CAMƖYƐ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Weyi ɛcɔnɩ halʋ nɔɔyʋ nɛ e-liu tɛɛ kɔtɩnɩ-ɩ kɔyɔ, ɛtɛmɩ-ɩ sʋnʋʋ ɛ-laŋɩyɛ taa.” (Maatiyee 5:28 ) Ye nɔɔyʋ ɛwɛnɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu caɣʋ lɩmaɣza yɔ, pɩwɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɛyʋ cɛtʋʋ ɛ-walʋ yaa ɛ-halʋ yɔ.

Yehowa yɔɔdʋʋ se pɩcɛyaa se “[ŋ]ɖɔkɩ ña-laŋɩyɛ camɩyɛ ɖɔkʋʋ.” (Aduwa 4:23; Yeremii 17:9, NW) Pʋcɔ nɛ ŋpɩzɩ nɛ ŋla mbʋ lɛ, pɩcɛyaa se ŋkpa ña-tɩ nɛ mbʋ ŋcɔŋna yɔ. (Maatiyee 5:29, 30) Maɣzɩnɩ Yɔb weyi ɛɛɖʋ ɛ-ɛza paɣtʋ se ɛɛcɔŋnɩ halʋ nɔɔyʋ nɛ e-liu tɛɛ kɔtɩnɩ-ɩ yɔ. (Yɔb 31:1) Kizi kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ. Nɛ ŋkizi ɖɔɖɔ cɛbɛlʋʋ nɛ weyi ɛtɩkɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ yɔ.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Yele nɛ paa anɩ ɛna kpayɩ kpayɩ se ŋñɔnɩ ña-halʋ yaa ña-walʋ kpam

  • Maɣzɩɣ ña-halʋ yaa ña-walʋ yɔɔ, nɛ ye ŋnawa se ña nɛ nɔɔyʋ mɩ-taabalɩyɛ pɩzɩɣ nɛ pɩcɛyɩ-ɩ yɔ, yele nɛ ɖɩsɩɩ tɩnaɣ kpaagbaa