Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 8

Alɩwaatʋ-ndʋ-asɛyʋʋ-nakʋyʋ-kɔŋ-hɔʋ-taa-yɔ

Alɩwaatʋ-ndʋ-asɛyʋʋ-nakʋyʋ-kɔŋ-hɔʋ-taa-yɔ

“Ɩmɛyɩɣ amɛya, paa pɩwɛɛ se ɩtasɩ kʋñɔŋ tɔɔʋ cɛzɩm ndɩ ndɩ taa, alɩwaatʋ natʋyʋ cabɩ yɔ.”​—1 Pɩyɛɛrɩ 1:6

Paa ŋñakɩ pana se ñe-nesi ɖɔkʋʋ eɖe nɛ koboyaɣ wɛɛ ñɔ-hɔʋ taa yɔ, mbʋ ŋtɩɖʋna yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-ŋ nɛ pɩkɔnɩ-ŋ laŋwɛɛkɩyɛ. (Eklesɩyastɩ 9:11) Ɛsɔ sɔɔlɩ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ, pʋyɔɔ ɛhaɣ-ɖʋ mbʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa yɔ. Ye ŋyeki se Bibl paɣtʋ kila wena awɛ pɩ-tɛɛ cɩnɛ yɔ, aɖiyiɣ-ŋ yɔ, pɩsɩɣnɩ ña nɛ ñɔ-hɔʋ nɛ ɩlʋbɩnɩ kala wena ɩkatɩɣ yɔ, paa awɛ ɛzɩma yɔ.

 1 TAA YEHOWA LIU

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Ɩɖʋzɩ mɩ-ɛhʋyɛ [nɩɣzɛ] kpeekpe e-nesi tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔŋnɩ mɩ-yɔɔ.” (1 Pɩyɛɛrɩ 5:7) Taamaɣzɩ kaaʋ se mbʋ pɩtalɩɣ-ŋ yɔ, Ɛsɔ cɔlɔ pɩlɩnaa. (Yakubu 1:13) Ye ŋwɛɛ nɛ ŋñɔtʋʋnɩ ña-tɩ Ɛsɔ tam yɔ, ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ. (Izaayii 41:10) ‘Heyi-i mbʋ pɩwɛ ña-laŋɩyɛ taa yɔ.’​—Keɣa 61:9.

Ye ŋkalɩɣ Bibl nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ-kʋ paa ɖooye yɔ, pɩkaɣ ña-laŋɩyɛ hɛzʋʋ. Pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋna ɛzɩma Yehowa kɛ “weyi ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ kʋñɔmɩŋ kpeekpe taa yɔ.” (2 Kɔrɛntɩ 1:3, 4; Roma 15:4) Ɛ-maɣmaɣ ɛlabɩnɩ tamaɣ se ɛhaɣ-ŋ “laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩkpaɖɩ lɔŋ kpeekpe yɔ.” ​—Filiipu 4:6, 7, 13.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Tɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋpɩzɩ ŋɖɔkɩ ña-tɩ nɛ ŋla lɩmaɣza camɩyɛ

  • Tazɩ mbʋ mbʋ ŋɖʋwa se ŋlakɩ yɔ pɩ-taa camɩyɛ nɛ ŋlɩzɩ mbʋ pɩmʋnɩ ñɛ-wɛtʋ ɖeyi ɖeyi nɛ pɩkɩlɩ yɔ

2 CƆNƖ ÑA-TƖ YƆƆ NƐ ŊCƆNƖ ÐƆÐƆ ÑƆ-HƆƲ YƆƆ CAMƖYƐ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ lɛɣtʋ yɔ ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩtɩlɩ, lɔŋsɩnɖaa nɩŋgbaaŋ ñɩnɩɣ sɩmtʋ.” (Aduwa 18:15) Ñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ. Yɔɔdɩnɩ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma tɩŋa, welisini-wɛ camɩyɛ nɛ ŋtɩlɩ pa-kɩcɛyɩm.​—Aduwa 20:5.

Nɛ ye ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ ɛsɩbɩna? Paa ña-laŋwɛɛkɩyɛ eyeba nɛ pɩlakɩ-ŋ wiluu yɔ, pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Tɔzɩ se halɩ Yesu maɣmaɣ ‘wilaa.’ (Yohanɛɛsɩ 11:35; Eklesɩyastɩ 3:4) Pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ŋhɛzɩɣ nɛ ŋɖou camɩyɛ. (Eklesɩyastɩ 4:6) Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋpɩzɩ nɛ ŋlʋbɩnɩ kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Yele nɛ ña nɛ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma ɩlakɩ faawɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ nɛ pɩmalɩnɩ-mɩ nɛ pʋcɔ asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ. Ðɩnɛ ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ tɔm natʋyʋ kɔŋ yɔ, pɩwɛɣ kɛlɛʋ se peheyi-ŋ mbʋ pɩcɛyɩɣ-wɛ yɔ

  • Ye ŋwɛ kaɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ, yɔɔdɩnɩ mba paatɛm katʋʋ kaɖɛ nɖɩ nɛ papɩzɩ nɛ palʋbɩnɩ-ɖɩ yɔ

 3 YELE NƐ PASƖNƖ-Ŋ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: “Ɛsɔɔlʋʋ paa ɖooye, weyi ɛkɛ ɛgbaɣdʋ yɔ, nɛ kʋñɔŋ taa lɛ, ɛpɩsɩɣ koobu.” (Aduwa 17:17) Ña-taabalaa sɔɔlɩ siŋŋ se pasɩnɩ-ŋ, ɛlɛ pɩtɩla paaɖiɣzini mbʋ ɖeyi ɖeyi papɩzɩɣ pala nɛ pɩsɩnɩ-ŋ yɔ. Heyi-wɛ ña-kɩcɛyɩm nɛ sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ. (Aduwa 12:25) Pɔzɩ mba papɩ fezuu taa camɩyɛ yɔ, se pasɩnɩ-ŋ. Pakaɣ tɩŋnʋʋ Bibl yɔɔ nɛ pasɩnɩ-ŋ.​—Yakubu 5:14.

Ye ŋɖʋʋ taabalɩyɛ nɛ mba pɛwɛnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ nɛ pataɣ ɛ-tɔm liu nɛ pa-laŋɩyɛ pilim yɔ, pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ siŋŋ. Ye ŋsɩɣnɩ lalaa pa-kɩcɛyɩm taa nɛ ŋkpazɩɣ-wɛ ɖoŋ yɔ, pɩkaɣ ña-laŋɩyɛ hɛzʋʋ ɖɔɖɔ siŋŋ. Yɔɔdʋʋnɩ-wɛ ñe-tisuu nɛ lidaʋ ŋgʋ ŋwɛnɩ Yehowa tɔm yɔɔ yɔ, pɩ-tɔm. Ka ñʋʋ nɛ mba pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ pa-sɩnʋʋ nɛ taaposi ña-tɩ nɛ mba pɔsɔɔlɩ-ŋ nɛ pamaɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ yɔ.—Aduwa 18:1; 1 Kɔrɛntɩ 15:58.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Yɔɔdɩnɩ ña-taabalʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ nɛ ŋyele nɛ ɛsɩnɩ-ŋ

  • Tɩlɩ mbʋ pɩkɛ ña-kɩcɛyɩm ɖeyi ɖeyi yɔ