Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kaɖɛ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa, tɔm ndɩ ndɩ kɔŋ halaa nɛ pa-walaa pɛ-hɛkʋ taa nɛ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ kɔŋ ɖɔɖɔ hɔŋ yɔɔ. Ɛzɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ wɛɛ se papɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ pehiɣ koboyaɣ na? Tɔm tʋnɛ tɩtɩkɛ aleɣya tɔm. Ɛlɛ pɩkɛnɩ taa leleŋ tɔm se sɩnʋʋ nabʋyʋ wɛɛ. Paa hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ katɩkɛnɩ hɔʋ yɔɔ lɔŋ tasʋʋ takayaɣ ŋga kɔyɔɔdʋʋ hɔʋ tɔm tɩŋa yɔ, kañɩkɩɣ niye Bibl paɣtʋ kila nɛ lɔŋ tasʋʋ kɩbam mbʋ halʋ nɛ ɛ-walʋ papɩzɩɣ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩwazɩ-wɛ siŋŋ yɔ, ɩ-yɔɔ. Ye ɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl paɣtʋ kila nɛ lɔŋ tasʋʋ kɩbam mbʋ camɩyɛ yɔ, piyeki nɛ koboyaɣ wɛɛ mɩ-hɔʋ taa.