Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 1

Taa Ɛsɔ liu nɛ ñe-nesi ɖɔkʋʋ kɔnɩ-ŋ koboyaɣ

Taa Ɛsɔ liu nɛ ñe-nesi ɖɔkʋʋ kɔnɩ-ŋ koboyaɣ

“Weyi ɛlɩzɩ-wɛ kiɖe tɛɛ yɔ, ɛlɩzɩ-wɛ abalʋ nɛ halʋ.”​—Maatiyee 19:4

Ɛsɔ Yehowa * sɩnɩ nesi ɖɔkʋʋ tigiɖe. Bibl heyiɣ-ɖʋ se ɛlɩzɩ halʋ kajalaɣ ñɩnʋ nɛ “ewoni abalʋ” cɔlɔ. Nɛ Aɖam taa la leleŋ siŋŋ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Mɔ-mɔɔ taa mɔɔyɛ yɔ nɛ mon-tomnaɣ tomnaɣ kɔyɔ!” (Kiɖe 2:22, 23) Sɔnɔ, Yehowa sɔɔlaa ɖɔɖɔ se mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pɛwɛɛ taa leleŋ taa.

Alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩ se pɩtɩŋa pɩkaɣ ɖɔm camɩyɛ. Ɛlɛ toovenim taa lɛ, paa halʋ nɛ ɛ-walʋ pɔsɔɔlɩ ɖama siŋŋ ɛzɩma yɔ, pakaɣ katʋʋ kala naayɛ pe-wezuu caɣʋ taa. (1 Kɔrɛntɩ 7:28) Hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ, kakaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtɩlɩ Bibl paɣtʋ kila wena ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩkɔnɩ-ŋ koboyaɣ ñe-nesi ɖɔkʋʋ taa nɛ ñɔ-hɔʋ taa yɔ.​—Keɣa 19:8-11.

 1 LA TƲMƖYƐ NÐƖ YEHOWA ÐƲ-Ŋ YƆ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: Abalʋ kɛnɩnɩ hɔʋ ñʋʋdʋ.​—Efɛɛzɩ 5:23.

Ye ŋkɛ walʋ yɔ, tɩlɩ se Yehowa sɔɔlaa se ŋcɔnɩ ña-halʋ yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ-ɩ. (1 Pɩyɛɛrɩ 3:7) Ɛsɔ labɩ halʋ se ɛkɛnɩ ña-sɩnɩyʋ nɛ ɛsɔɔlaa se ŋwɛɛnɩ ñamtʋ nɛ sɔɔlɩm ɛ-yɔɔ. (Kiɖe 2:18) Pɩwɛɛ se ŋsɔɔlɩ ña-halʋ siŋŋ nɛ ŋɖɛzɩ ɛ-kɩcɛyɩm nɔɔ ña-lɩmaɣza kpaɣʋ tɩŋa taa.​—Efɛɛzɩ 5:25-29.

Ye ŋkɛ halʋ yɔ, tɩlɩ se Yehowa sɔɔlaa se ŋña ña-walʋ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim nɛ ŋsɩnɩ-ɩ nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛla ɛ-tʋmɩyɛ camɩyɛ. (1 Kɔrɛntɩ 11:3; Efɛɛzɩ 5:33) Ðʋ nesi lɩmaɣza wena ña-walʋ kpakɩɣ yɔ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim. (Koloosi 3:18) Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, ŋkaɣ ɖeu siŋŋ ña-walʋ nɛ Yehowa pɛ-ɛzɩdaa.—1 Pɩyɛɛrɩ 3:1-6.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Pɔzɩ ña-halʋ yaa ña-walʋ nɛ ŋna se ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nɛ ŋkɛ walʋ yaa halʋ kɩbanʋ. Eecosuu lɛ, welisini-i camɩyɛ nɛ ŋñaɣ pana nɛ ñɛ-wɛtʋ ɖaɣnɩ ɖeu nɛ pɩkpaɖɩ

  • Wɛɛnɩ suuɖu. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ pʋcɔ mɩ-taa paa weyi ɛna mbʋ pɩwɛɛ se ɛla nɛ pɩkɛdɩnɩ lɛlʋ yɔ

2 MAƔZƖƔ ÑA-HALƲ YAA ÑA-WALƲ YƆƆ SIŊŊ

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: Pɩwɛɛ se ŋmaɣzɩɣ ña-halʋ yaa ña-walʋ kɩcɛyɩm yɔɔ. (Filiipu 2:3, 4) Ña-lakasɩ ɩwɩlɩ se ña-halʋ yaa ña-walʋ tɔm cɛyɩ siŋŋ ñɛ-ɛzɩdaa. Taasɔɔ kaaʋ se Yehowa pɔzʋʋ ɛ-sɛyaa tɩŋa se “[pa]mʋʋ ɛyaa kpeekpe” camɩyɛ. (2 Timootee 2:24) Weyi ɛɛmaɣzɩɣ ndʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, tɩ-yɔɔ camɩyɛ yɔ, ɛ-tɔm “loŋ ɛzɩ laɣɖɛ yɔ, ɛlɛ lɔŋsɩnɖaa nzʋlʋmɩyɛ waɣ kɩwaʋ.” Ye mbʋ maɣzɩɣ camɩyɛ tɔm ndʋ ŋcaɣ yɔɔdʋʋ yɔ, tɩ-yɔɔ. (Aduwa 12:18) Yehowa kaɣ-ŋ sɩnaʋ nɛ sɔɔlɩm wɛɛ ñɔ-yɔɔdaɣ taa.​—Galaatɩ 5:22, 23; Koloosi 4:6.

BƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Pʋcɔ nɛ ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ ɩyɔɔdɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ lɛ, tɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtaamʋ pana nɛ ɛsɩnɩ-ŋ ɖɔɖɔ nɛ ŋnɩɩ ñɛ-tɛŋga lɩmaɣza taa camɩyɛ

  • Maɣzɩ ndʋ ŋcaɣ yɔɔdʋʋ yɔ, nɛ ɛzɩma ŋcaɣ-tʋ yɔɔdʋʋ yɔ, pɩ-yɔɔ camɩyɛ

 3 TAAKPAƔKƖƔ LƖMAƔZA ÑE-ÐEKE

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ: Alɩwaatʋ ndʋ ŋɖɔkʋʋ nesi yɔ, ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ ɛpɩsɩɣ “tomnaɣ kʋɖʋmaɣ.” (Maatiyee 19:5) Paa mbʋ yɔ, ɛzɩma ɩkɛ ɛyaa naalɛ yɔ, nabʋyʋ taa mɩ-lɩmaɣza pɩzɩɣ nɛ awɛɛ ndɩ ndɩ. Pʋyɔɔ pɩwɛɛ se ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ ɛzɩma ŋla nɛ mɩ-lɩmaɣza la kʋɖʋma yɔ. (Filiipu 2:2) Ŋŋkpakɩɣ lɩmaɣza lɛ, pɩcɛyɩ siŋŋ se ŋpɔzɩ ña-halʋ yaa ña-walʋ nɛ ŋtɩlɩ ndʋ ɛmaɣzɩɣ yɔ, nɛ ɩñaɣ pana nɛ ɩnɩɩnɩ ɖama. Bibl yɔɔdaa se: “Lɩmaɣza kpaɣ ɖoŋ nɛ lɔŋ pasʋʋ,” pʋ-tɔbʋʋ lɛ se weyi ɛmʋʋ lɔŋ tasʋʋ yɔ, ɛ-lɩmaɣza kpaɣʋ ɖɔŋnɩ-ɩ camɩyɛ. (Aduwa 20:18) Ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ, alɩwaatʋ ndʋ ɩkpakɩɣ lɩmaɣza sɔsɔna yɔ, pɩcɛyɩ siŋŋ se iyele nɛ Bibl paɣtʋ kila ɖiyi-mi.​—Aduwa 8:32, 33.

ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊLA?

  • Taayɔɔdʋʋnɩ ña-halʋ yaa ña-walʋ yem, ɛlɛ heyi-i ɖeyi ɖeyi mbʋ pɩwɛ ɖooo ña-laŋɩyɛ taa yɔ

  • Pʋcɔ nɛ ŋɖʋ se ŋlakɩ nabʋyʋ lɛ, pɩcɛyaa se ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ ɩcaɣ nɛ ɩla pɩ-lɩmaɣza camɩyɛ

^ tay. 4 Bibl heyiɣ-ɖʋ se Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yehowa.