Ebanghelio ni Mateo 4:1-25

  • Ti Diablo sulisogenna ni Jesus (1-11)

  • Irugi ni Jesus ti mangasaba idiay Galilea (12-17)

  • Naayaban dagiti umuna nga adalan (18-22)

  • Mangasaba, mangisuro, ken mangpaimbag ni Jesus (23-25)

4  Kalpasanna, ti nasantuan nga espiritu inturongna ni Jesus idiay let-ang. Sadiay a sinulisog+ ti Diablo+  ta mabisinen kalpasan a nagayunar iti 40 nga aldaw ken 40 a rabii.  Immasideg kenkuana ti Mannulisog+ ket kinunana: “No sika ket anak ti Dios, ibagam kadagitoy a bato nga agbalinda a tinapay.”  Ngem insungbatna: “Kuna ti Kasuratan, ‘Saan laeng a tinapay ti pagbiag ti tao, no di ket ti tunggal sao nga aggapu ken Jehova.’”*+  Kalpasanna, impan ti Diablo iti nasantuan a siudad,+ ket inturongna iti kangatuan a paset ti templo+  sa kinunana: “No sika ket anak ti Dios, tumapuakka, ta kuna ti Kasuratan: ‘Bilinennanto dagiti anghelna,’ ket ‘Sarapaendakanto tapno saan a maidungpar ta sakam iti bato.’”+  Insungbat ni Jesus: “Ngem kuna met ti Kasuratan: ‘Dimo suboken ni Jehova* a Diosmo.’”+  Impan manen ti Diablo iti nakangatngato a bantay ket impakitana ti amin a pagarian ti lubong ken ti kinadayagda.+  Kinuna ti Diablo: “Itedko amin kenka dagitoy no agruknoy ken agdayawka kaniak uray maminsan laeng.” 10  Insungbat ni Jesus: “Pumanawka, Satanas! Ta kuna ti Kasuratan: ‘Ni laeng Jehova* a Diosmo ti masapul a pagdayawam,+ ket isu laeng ti masapul a pangipaayam iti sagrado a panagserbi.’”+ 11  Iti kasta, pimmanaw ti Diablo,+ ket adtoy! immay dagiti anghel a nagserbi ken Jesus.+ 12  Idi nadamagna a naaresto ni Juan,+ napan idiay Galilea.+ 13  Pinanawanna ti Nazaret ket nagnaed idiay Capernaum+ iti igid ti baybay iti teritoria ti Zabulon ken Neftali, 14  tapno matungpal ti impadto ni propeta Isaias: 15  “Dakayo a daga ti Zabulon ken daga ti Neftali, iti dalan nga agturong iti baybay, iti bangir ti Jordan, iti Galilea, a pagnanaedan dagiti ganggannaet! 16  Dagiti tattao nga agtugtugaw iti kasipngetan nakakitada iti naraniag a lawag, ket dagidiay agtugtugaw iti lugar ti makapapatay a kinasipnget nagraniag kadakuada+ ti lawag.”+ 17  Manipud idin, inkaskasaba ni Jesus: “Agbabawikayo, ta asidegen ti Pagarian ti langit.”+ 18  Bayat a magmagna iti igid ti Baybay ti Galilea, nakitana dagiti agkabsat a mangngalap, ni Simon, a maawagan iti Pedro,+ ken ni Andres, a mangiwaywayat iti iket iti baybay.+ 19  Kinunana kadakuada: “Surotendak, ket pagbalinenkayto a mangngalap iti tattao.”+ 20  Dagus a pinanawanda dagiti iketda ket simmurotda kenkuana.+ 21  Intultuloyna ti nagna ket nakitana ti sabali pay nga agkabsat, da Santiago ken Juan nga annak ni Zebedeo.+ Inayabanna ida bayat nga addada iti bangka a mangtartarimaan iti iketda a kaduada ni Zebedeo nga amada.+ 22  Dagus a pinanawanda ti bangka ken ti amada ket simmurotda kenkuana. 23  Kalpasanna, sinursorna ti intero a Galilea.+ Nangisuro kadagiti sinagoga,+ inkaskasabana ti naimbag a damag maipapan iti Pagarian, ken pinaimbagna ti nadumaduma a sakit dagiti tattao.+ 24  Nagdinamag ti maipapan ken Jesus iti intero a Siria, ket inyegda kenkuana ti amin a marigrigatan iti nadumaduma a sakit ken ut-ot,+ dagiti naluganan iti demonio+ ken dagiti agkissiw+ ken paralitiko, ket pinaimbagna ida. 25  Gapuna, simmurot kenkuana ti adu a tattao manipud Galilea, Decapolis,* Jerusalem, Judea, ken iti bangir ti Jordan.

Footnotes

Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Wenno “Rehion a Sangapulo ti Siudadna.”