Ebanghelio ni Juan 7:1-52

  • Ni Jesus iti Piesta ti Tabernakulo (1-13)

  • Mangisuro ni Jesus bayat ti piesta (14-24)

  • Agduduma a kapanunotan maipapan iti Kristo (25-52)

7  Kalpasanna, intultuloy ni Jesus ti nagdaliasat* iti Galilea ta saanna a kayat ti mapan idiay Judea, gapu ta kayat a patayen dagiti Judio.+  Ngem asideg idin ti Piesta ti Tabernakulo*+ dagiti Judio.  Gapuna, kinuna dagiti kakabsatna:+ “Mapanka idiay Judea tapno makita met dagiti adalam ti ar-aramidem.  Ta saan nga ilimed ti maysa ti aramidna no kayatna ti agbalin a nalatak. No ar-aramidem dagitoy, ipakitam tapno maammuan ti intero a lubong.”  Kinapudnona, saan idi a mamati kenkuana dagiti kakabsatna.+  Insungbat ni Jesus: “Saan pay a dimteng ti tiempok,+ ngem mabalinyo nga aramiden dayta iti aniaman a tiempo.  Awan ti rason a guraennakayo ti lubong, ngem siak, guraennak ta ibagbagak dagiti dakes nga aramidna.+  Mapankayo iti piesta; ngem saanak pay a mapan iti daytoy a piesta ta saan pay a dimteng ti tiempok.”+  Kalpasan a naibagana daytoy, nagtalinaed idiay Galilea. 10  Idi nakapanawen dagiti kakabsatna a mapan iti piesta, sililimed a napan met ni Jesus. 11  Bayat ti piesta, binirbirok dagiti Judio ket kinunada: “Ayanna dayta a tao?” 12  Nagiinnarasaas ti adu a tattao. Adda dagiti mangibagbaga: “Isu ket naimbag a tao.” Kuna met ti dadduma: “Saan. Al-allilawenna dagiti tattao.”+ 13  Awan ti makaitured nga agsao maipapan kenkuana iti sanguanan dagiti tattao ta mabutengda kadagiti Judio.+ 14  Iti katengngaan ti piesta, napan ni Jesus idiay templo ket nangisuro. 15  Nasdaaw dagiti Judio ket kinunada: “Nangal-alaan daytoy a tao iti kasta a kinalaingna iti Kasuratan*+ idinto ta saan met a nagadal kadagiti eskuelaan?”*+ 16  Insungbat ni Jesus: “Ti isursurok ket saan a naggapu kaniak, no di ket naggapu iti daydiay nangibaon kaniak.+ 17  Ti asinoman a mayat a mangaramid iti pagayatan ti Dios, maammuannanto no ti isursurok ket naggapu iti Dios+ wenno bukodko a kapanunotan. 18  Ti mangisuro iti bukodna a kapanunotan, kayatna ti maidaydayaw; ngem ti agtarigagay a mangidaydayaw iti daydiay nangibaon kenkuana+ ket napudno ken awan kinaulbod kenkuana. 19  Saan kadi a ni Moises ti nangted kadakayo iti Linteg?+ Ngem awan kadakayo ti mangtungtungpal iti Linteg. Apay a kayatdak a patayen?”+ 20  Insungbat dagiti tattao: “Nalugananka iti demonio. Asino koma ti mayat a mangpatay kenka?” 21  Kinuna ni Jesus: “Maysa laeng ti inaramidko ket nasdaawkayo amin. 22  Gapuna, panunotenyo daytoy: Inted kadakayo ni Moises ti linteg maipapan iti panagkugit+​—saan a naggapu dayta kenkuana, no di ket kadagidi ammana+​—isu a kugitenyo ti maysa a lalaki uray no sabbath. 23  No kugitenyo ti maysa a lalaki iti sabbath tapno matungpalyo ti Linteg ni Moises, makapungtotkayo kadi kaniak ta pinaimbagko ti maysa a lalaki iti sabbath?+ 24  Isardengyo ti mangukom maibatay iti makitkitayo, no di ket nalinteg koma ti panangukomyo.”+ 25  Kinuna ti dadduma nga umili ti Jerusalem: “Saan kadi a daytoy ti tao a kayatda a patayen?+ 26  Kitaenyo! Agsasao iti sanguanan dagiti tattao, ngem awan ti maikunada kenkuana. Saan ngata a siguradon dagiti panguluentayo nga isu ti Kristo? 27  Inton umay ti Kristo, awan ti makaammo iti paggapuanna.+ Ngem ammotayo ti naggapuan daytoy a tao.” 28  Bayat a mangisursuro ni Jesus idiay templo, imbagana iti napigsa: “Am-ammodak ken ammoyo ti naggapuak. Saanak nga immay iti bukodko a nakem.+ Ti nangibaon kaniak ket pudno, ngem saanyo nga am-ammo.+ 29  Am-ammok+ Daydiay nangibaon kaniak gapu ta siak ti pannakabagina.” 30  Gapuna, inkagumaanda a tiliwen,+ ngem awan ti nakaitured a mangtengngel kenkuana ta saan pay a dimteng ti orasna.+ 31  Nupay kasta, adu a tattao ti namati kenkuana+ ket kinunada: “Inton dumteng ti Kristo, agaramidto ngata iti ad-adu a pagilasinan ngem iti inaramid daytoy a tao?” 32  Nangngeg dagiti Fariseo ti iyar-arasaas dagiti tattao maipapan ken Jesus, isu a nangibaon dagiti panguluen a papadi ken Fariseo kadagiti guardia a mangtiliw* kenkuana. 33  Kinuna ni Jesus: “Adda pay bassit a tiempo a makikaduaak kadakayo sakbay a mapanak iti Daydiay nangibaon kaniak.+ 34  Sapulendakto ngem saandak a masarakan, ket saankayto a makaumay iti ayanko.”+ 35  Gapuna, kinuna dagiti Judio: “Papanan koma daytoy a tao tapno saantayo a masarakan? Mapan ngata kadagiti Judio a makipagnanaed kadagiti Griego ket suruanna dagiti Griego? 36  Ania ti kayat a sawen ti imbagana a, ‘Sapulendakto ngem saandak a masarakan, ket saankayto a makaumay iti ayanko’?” 37  Iti maudi nga aldaw, ti kapatgan nga aldaw ti piesta,+ nagtakder ni Jesus ket imbagana iti napigsa: “Umay kaniak ti asinoman a mawaw ket uminum.+ 38  Ti mangipakita iti pammati kaniak ket agbalin a kas iti kinuna ti kasuratan: ‘Agayus manipud kenkuana ti sibibiag a danum.’”+ 39  Ti tuktukoyenna ket ti nasantuan nga espiritu, a dandanin awaten dagidiay mamati kenkuana; ta awan pay idi ti espiritu,+ gapu ta saan pay a naipadayag ni Jesus.+ 40  Kinuna ti dadduma a nakangngeg iti imbagana: “Sigurado a daytoy ti Propeta.”+ 41  Adda met dagiti nagkuna: “Daytoy ti Kristo.”+ Ngem kinuna ti dadduma: “Saan nga idiay Galilea ti paggapuan ti Kristo.+ 42  Saan aya a kuna ti kasuratan nga agtaud ti Kristo iti kaputotan ni David+ ken aggapu iti Betlehem,+ iti ili ni David?”+ 43  Gapuna, timmaud ti nagduduma a kapanunotan maipapan kenkuana. 44  Inkagumaan ti dadduma a tiliwen* ngem awan ti nakaitured a mangtengngel kenkuana. 45  Idi nagsubli dagiti guardia, insaludsod dagiti panguluen a papadi ken Fariseo: “Apay a saanyo nga inyeg ditoy?” 46  Insungbat dagiti guardia: “Awan pay ti tao a kastoy ti panagsaona.”+ 47  Gapuna, insaludsod dagiti Fariseo: “Naallilawkayo kadi met? 48  Adda aya panguluen wenno Fariseo a mamati kenkuana?+ 49  Ngem dagitoy a saan a makaammo iti Linteg ket nailunod a tattao.” 50  Nagsao ni Nicodemo, a maysa met a Fariseo ken napan idi ken Jesus, ket kinunana: 51  “Saan nga ukomen ti Lintegtayo ti maysa a tao no di pay nangngegan ti dasigna ken naammuan ti ar-aramidenna, saan kadi?”+ 52  Insaludsodda kenkuana: “Apay, naggapuka met kadi idiay Galilea? Sukimatem ti kasuratan ket maammuam nga awan ti propeta nga agtaud idiay Galilea.”*

Footnotes

Wenno “nagnagna.”
Wenno “Abong-abong.”
Lit., “sursurat.”
Kayatna a sawen, eskuelaan dagiti rabbi.
Wenno “mangaresto.”
Wenno “nga arestuen.”
Iti sumagmamano a nagkauna ken mapagtalkan a manuskrito, naikkat ti ber. 53 agingga iti kap. 8, ber. 11.