Ebanghelio ni Juan 8:12-59

  • Ti Ama saksianna ni Jesus (12-30)

    • Ni Jesus, “ti silaw ti lubong” (12)

  • Annak ni Abraham (31-41)

    • “Ti kinapudno wayawayaannakayto” (32)

  • Annak ti Diablo (42-47)

  • Ni Jesus ken ni Abraham (48-59)

8  12  Kinuna manen ni Jesus kadakuada: “Siak ti silaw ti lubong.+ Ti sumurot kaniak saanto a pulos magna iti kinasipnget, no di ket addanto kenkuana ti lawag+ a mangted iti biag.” 13  Gapuna, kinuna dagiti Fariseo: “Saksaksiam ti bagim; ket saan a pudno ti ibagbagam.” 14  Insungbat ni Jesus: “Uray no saksaksiak ti bagik, pudno ti ibagbagak, ta ammok ti naggapuak ken ti papanak.+ Ngem saanyo nga ammo ti naggapuak ken ti papanak. 15  Mangukomkayo sigun iti panagpampanunot ti tao;*+ saanak a pulos mangukom iti asinoman a tao. 16  Ngem no mangukomak, umiso ti panangukomko, ta saanak a mangukom nga agmaymaysa no di ket kaduak ti Ama a nangibaon kaniak.+ 17  Naisurat met iti Lintegyo: ‘No adda dua a testigo, pudno ti pammaneknekda.’+ 18  Agsasaoak maipapan iti bagik, ken agsasao met maipapan kaniak ti Ama a nangibaon kaniak.”+ 19  Gapuna, insaludsodda: “Ayan ti Amam?” Insungbat ni Jesus: “Saandak nga am-ammo ken ti Amak.+ Ta no am-ammodak, am-ammoyo met koma ti Amak.”+ 20  Imbagana dagitoy iti asideg ti pagidulinan iti gameng+ bayat a mangisursuro iti templo. Ngem awan ti nangtiliw kenkuana, ta saan pay a dimteng ti orasna.+ 21  Kinunana manen kadakuada: “Pumanawak, ket sapulendakto, ngem mataykayto a sibabasol.+ Saankayo a makaumay iti papanak.”+ 22  Gapuna, kinuna dagiti Judio: “Agpakamatay ngata ta imbagana, ‘Saankayo a makaumay iti papanak’?” 23  Kinuna ni Jesus: “Naggapukayo ditoy daga, ngem naggapuak idiay langit.+ Naggapukayo iti daytoy a lubong, ngem saanak a naggapu iti daytoy a lubong. 24  Isu nga imbagak kadakayo: Mataykayto a sibabasol. Ta no saankayo a mamati a siak daydiay ibagbagak, mataykayto a sibabasol.” 25  Gapuna, kinunada kenkuana: “Asinoka?” Insungbat ni Jesus: “Awan serserbina a makisarsaritaak kadakayo. 26  Adu ti kayatko nga ibaga maipapan kadakayo ken adu a banag ti rumbeng nga ukomek. Kinapudnona, ibagbagak dagiti mismo a nangngegko iti Daydiay nangibaon kaniak ditoy lubong, a kanayon nga agsao iti pudno.”+ 27  Saanda a naawatan a ti Ama ti tuktukoyenna. 28  Gapuna, kinuna ni Jesus: “Inton maibitinyo iti kayo ti Anak ti tao,+ maammuanyonto a siak daydiay,+ ket awan ti aramidek iti bukodko a nakem;+ no di ket dagiti laeng insuro ti Ama nga ibagak. 29  Kaduak Daydiay nangibaon kaniak; saannak a binaybay-an nga agmaymaysa, ta kanayon nga ar-aramidek ti makaay-ayo kenkuana.”+ 30  Bayat nga ibagbagana dagitoy, adu ti namati kenkuana. 31  Kalpasanna, kinuna ni Jesus kadagiti Judio a namati kenkuana: “No agtalinaedkayo iti saok, pudno a dakayo dagiti adalak, 32  ket maammuanyonto ti kinapudno,+ ket ti kinapudno wayawayaannakayto.”+ 33  Insungbatda: “Kaputotannakami ni Abraham ket pulos a saankami a nagbalin nga adipen ti asinoman. Apay koma nga ibagam a mawayawayaankamto?” 34  Insungbat ni Jesus: “Pudno unay kunak kadakayo, asinoman nga agar-aramid iti basol ket adipen ti basol.+ 35  Kasta met, ti adipen saan nga agnaed nga agnanayon iti balay ti amona; ngem ti anak agnaed iti dayta nga agnanayon. 36  Gapuna, no wayawayaannakayo ti Anak, pudno a mawayawayaankayo. 37  Ammok a kaputotannakayo ni Abraham. Ngem kayatdak a patayen, gapu ta saanyo nga awaten ti pannursurok. 38  Ibagak dagiti nakitak bayat a kaduak ni Amak;+ ngem aramidenyo dagiti nangngegyo iti amayo.” 39  Insungbatda kenkuana: “Ni Abraham ti amami.” Kinuna ni Jesus: “No annaknakayo ni Abraham,+ aramidenyo met koma dagiti inaramidna. 40  Ngem ita, kayatdak a patayen, siak a nangibaga kadakayo iti kinapudno a nangngegko iti Dios.+ Saan nga inaramid dayta ni Abraham. 41  Ar-aramidenyo dagiti aramid ti amayo.” Kinunada ken Jesus: “Saankami a nayanak gapu iti immoralidad;* maymaysa ti Amami, ti Dios.” 42  Kinuna ni Jesus: “No ti Dios ti Amayo, ayatendak koma,+ ta naggapuak iti Dios ket addaak ditoy gapu kenkuana. Saanak nga immay iti bukodko a nakem, no di ket imbaonnak.+ 43  Apay a saanyo a matarusan ti ibagbagak? Gapu ta saanyo nga awaten ti pannursurok. 44  Naggapukayo iti Diablo nga amayo, ket kayatyo nga aramiden dagiti tarigagay ni amayo.+ Nagbalin a mammapatay idi nangrugi,*+ ken saan a nagtalinaed iti kinapudno, ta saanna a kayat ti kinapudno. Agsao iti ulbod ta kasta ti kababalinna. Ulbod ken isu ti ama ti kinaulbod.+ 45  Ngem gapu ta ibagbagak ti kinapudno, saandak a patien. 46  Siasino kadakayo ti makapaneknek a nakabasolak? No ibagak ti kinapudno, apay a saandak a patien? 47  Ti aggapu iti Dios denggenna ti sasao ti Dios.+ Saanyo a kayat ti dumngeg, ta saankayo a naggapu iti Dios.”+ 48  Kinuna dagiti Judio: “Saan aya a pudno ti ibagbagami a ‘Samaritanoka+ ken nalugananka iti demonio’?”+ 49  Insungbat ni Jesus: “Saanak a naluganan iti demonio, no di ket idaydayawko ni Amak, ngem ibabaindak. 50  Saanko nga idaydayaw ti bagik;+ adda Maysa a mayat a mangidayaw kaniak ken isu ti ukom. 51  Pudno unay kunak kadakayo, saanto a pulos matay ti asinoman a mangtungpal iti saok.”+ 52  Kinuna dagiti Judio: “Talaga a nalugananka iti demonio! Natayen ni Abraham ken dagiti propeta, ngem ibagam ketdin, ‘Saanto a pulos matay ti asinoman a mangtungpal iti saok.’ 53  Natantan-okka aya ngem ni amami nga Abraham a natayen? Natay metten dagiti propeta. Asinoka iti panagkunam?” 54  Insungbat ni Jesus: “No ipadayagko ti bagik, awan serserbi ti dayagko. Ni Amak ti mangipadayag kaniak,+ daydiay ibagbagayo a Diosyo. 55  Saanyo nga am-ammo,+ ngem am-ammok.+ No ibagak a diak am-ammo, ulbodak metten a kas kadakayo. Ngem am-ammok ken tungtungpalek ti saona. 56  Magagaran unay ni Abraham nga amayo a makakita iti iyaayko, ket nakitana dayta ken nagrag-o.”+ 57  Gapuna, kinuna dagiti Judio: “Awan pay 50 ti tawenmo, ibagam ketdin a nakitamon ni Abraham!” 58  Insungbat ni Jesus: “Pudno unay kunak kadakayo, addaakon sakbay pay a nayanak ni Abraham.”+ 59  Gapuna, nagpidutda iti bato a panguborda ken Jesus, ngem naglemmeng ket rimmuar iti templo.

Footnotes

Lit., “iti lasag.”
Wenno “seksual nga immoralidad.” Iti Griego, por·neiʹa. Kitaem ti Glosario.
Wenno “manipud idi damo.”