Ebanghelio ni Juan 4:1-54

  • Ni Jesus ken ti Samaritana (1-38)

    • Panagdaydayaw iti Dios “maitunos iti espiritu ken kinapudno” (23, 24)

  • Adu a Samaritano ti mamati ken Jesus (39-42)

  • Paimbagen ni Jesus ti anak ti opisial (43-54)

4  Idi naammuan ti Apo a nadamag dagiti Fariseo nga ad-adu ti agbalbalin nga adalan ken babautisaran+ ni Jesus ngem ni Juan​—  nupay saan a nangbautisar ni Jesus no di ket dagiti adalanna​—  pimmanaw iti Judea ket napan manen idiay Galilea.  Ngem masapul a dumalan idiay Samaria.  Nakadanon ni Jesus iti maysa a siudad ti Samaria a maawagan Sicar, iti asideg ti daga nga inted ni Jacob ken ni Jose nga anakna.+  Adda sadiay ti bubon ni Jacob.+ Gapu ta nabannog ni Jesus a nagdaliasat, nagtugaw iti abay ti bubon.* Agarup alas dose ti aldaw* idi.  Immay ti maysa a Samaritana tapno agsakdo iti danum. Kinuna ni Jesus: “Ikkannak man iti inumek.”  (Ta napan dagiti adalanna iti siudad tapno gumatang iti taraon.)  Ngem kinuna ti babai: “Maysaka a Judio. Apay a dumawatka kaniak iti danum ket maysaak a Samaritana?” (Ta saan idi a makilanglangen dagiti Judio kadagiti Samaritano.)+ 10  Insungbat ni Jesus: “No ammom koma ti awan bayadna a sagut ti Dios+ ken no asino ti mangibagbaga kenka, ‘Ikkannak man iti inumek,’ dumawatka kenkuana, ket ikkannaka iti danum a makaited iti biag.”+ 11  Kinuna ti Samaritana: “Apo, awan ti pagsakdom ken nauneg ti bubon. Pangalaam koma ngarud iti danum a makaited iti biag? 12  Natantan-okka aya ngem iti amami a ni Jacob, a nangited kadakami iti bubon nga imminumanna ken dagiti annakna ken dagiti tarakenna?” 13  Insungbat ni Jesus: “Asinoman nga uminum iti daytoy a danum mawawto manen. 14  Ngem ti uminum iti danum nga itedko saanton a mawaw,+ ta ti danum nga itedko ket agbalin a kas ubbog ti danum iti unegna a mangted kenkuana iti biag nga agnanayon.”+ 15  Kinuna ti babai: “Apo, ikkannak iti kasta a danum tapno saanakton a mawaw wenno agsubli ditoy a sumakdo.” 16  Kinuna ni Jesus: “Ayabam ti asawam ket umaykayo ditoy.” 17  Insungbat ti babai: “Awan asawak.” Kinuna ni Jesus: “Umiso ti imbagam nga awan asawam. 18  Naminliman a nakiasawaka, ket saanmo nga asawa ti lalaki a kabbalaymo ita. Isu a pudno ti imbagam.” 19  Kinuna ti babai: “Apo, ammok a maysaka a propeta.+ 20  Nagdaydayaw dagidi ammami iti daytoy a bantay, ngem ibagbagayo nga idiay Jerusalem ti rumbeng a pagdaydayawan dagiti tattao.”+ 21  Kinuna ni Jesus: “Patiem ti ibagak a dumtengto ti tiempo a saanen nga iti daytoy a bantay wenno idiay Jerusalem ti pagdaydayawanyo iti Ama. 22  Agdaydayawkayo iti saanyo nga am-ammo;+ ngem agdaydayawkami iti am-ammomi, ta ti pannakaisalakan ket mangrugi kadagiti Judio.+ 23  Dumteng ti tiempo, ket dimtengen dayta, a dagiti pudno nga agdaydayaw dayawenda ti Ama maitunos iti espiritu ken kinapudno, ta sapsapulen ti Ama dagiti kasta nga agdaydayaw kenkuana.+ 24  Ti Dios ket maysa nga Espiritu,+ ken dagidiay agdaydayaw kenkuana masapul nga agdayawda maitunos iti espiritu ken kinapudno.”+ 25  Kinuna ti babai: “Ammok nga umay ti Mesias, a maawagan iti Kristo. Inton dumteng, ibagananto ti amin a banag kadakami.” 26  Insungbat ni Jesus: “Siak daydiay, ti makisarsarita kenka.”+ 27  Idi simmangpet dagiti adalanna, nasdaawda a nakakita a makisarsarita iti maysa a babai. Ngem awan ti nagkuna: “Ania ti masapulmo kenkuana?” wenno, “Apay a kasarsaritam?” 28  Imbati ngarud ti babai ti karambana sa napan iti siudad ket imbagana kadagiti tattao: 29  “Umayyo kitaen ti lalaki a nangibaga iti amin nga inaramidko. Saan ngata nga isu ti Kristo?” 30  Rimmuarda iti siudad ket napanda ken Jesus. 31  Kabayatanna, imbaga dagiti adalan ken Jesus: “Rabbi,+ mangankan.” 32  Ngem kinunana: “Adda taraonko a diyo ammo.” 33  Gapuna, insaludsod dagiti adalan iti maysa ken maysa: “Asino ngata ti nangted iti kanenna?” 34  Kinuna ni Jesus: “Ti taraonko ket ti panangaramid iti pagayatan daydiay nangibaon kaniak+ ken ti panangileppasko iti trabaho nga intedna.+ 35  Kunayo nga adda pay uppat a bulan sakbay ti panagani. Ngem ibagak kadakayo: Kitaenyo dagiti talon, natangkenanen dagiti dawa ket mabalinen nga anien.+ 36  Aw-awatenen ti agan-ani ti tangdanna ken agap-apit iti bunga para iti biag nga agnanayon, isu nga agpada nga agragsak ti agmulmula ken ti agan-ani.+ 37  Gapuna, umiso daytoy a pagsasao: Sabali ti agmula ken sabali ti agani. 38  Imbaonkayo nga agani iti saanyo nga immula. Sabali dagiti nagtrabaho ngem nagunggonaankayo iti nagbannoganda.” 39  Adu a Samaritano iti dayta a siudad ti namati ken Jesus gapu ta pinaneknekan ti babai: “Imbagana kaniak ti amin nga inaramidko.”+ 40  Gapuna, idi napan kenkuana dagiti Samaritano, kiniddawda a makipagyan kadakuada, ket nakipagyan iti dua nga aldaw. 41  Iti kasta, ad-adu pay ti namati iti insuro ni Jesus, 42  ket imbagada iti babai: “Mamatikami itan, saan laeng a gapu iti imbagam, no di ket nangngegmi a mismo ken ammomi a daytoy a tao ti mangisalakan iti lubong.”+ 43  Kalpasan ti dua nga aldaw, napanen idiay Galilea. 44  Ngem imbaga a mismo ni Jesus a saan a mapadayawan ti maysa a propeta iti mismo a lugarna.+ 45  Isu nga idi nakadanon idiay Galilea, inawat dagiti tattao ta nakitada ti amin nga inaramidna bayat ti piesta idiay Jerusalem,+ ta napanda met idi nakipiesta.+ 46  Napan manen idiay Cana iti Galilea, a sadiay a pinagbalinna nga arak ti danum.+ Adda idi maysa nga opisial ti palasio a masakit ti anakna a lalaki idiay Capernaum. 47  Idi nadamagna a simmangpet ni Jesus iti Galilea manipud Judea, simmabat ket kiniddawna a kumuyog kenkuana tapno paimbagenna ti anakna a matmatayen. 48  Ngem kinuna ni Jesus: “No awan ti makitayo a pagilasinan ken nakaskasdaaw a banag, pulos a saankayo a mamati.”+ 49  Imbaga ti opisial ti palasio: “Apo, kumuyogka koma kaniak sakbay a matay ti anakko.” 50  Kinuna ni Jesus: “Agawidkan; sibibiag ti anakmo.”+ Namati ti lalaki iti imbaga ni Jesus ket nagawiden. 51  Adda pay laeng iti dalan idi sinabat dagiti adipenna tapno ibagada a sibibiag* ti anakna. 52  Dinamagna no ania nga oras nga immimbag ti anakna, ket insungbatda: “Immimbag ti gurigorna idi kalman, iti agarup ala una ti malem.”* 53  Nabigbig ti ama a dayta ti oras a panangibaga ni Jesus: “Sibibiag ti anakmo.”+ Iti kasta, namati agraman ti intero a sangakabbalayanna. 54  Daytoy ti maikadua a milagro+ nga inaramid ni Jesus idi napan idiay Galilea manipud Judea.

Footnotes

Wenno “ubbog.”
Lit., “agarup maikanem nga oras.”
Wenno “nga umim-imbagen.”
Lit., “maikapito nga oras.”