Ebanghelio ni Juan 3:1-36

  • Ni Jesus ken ni Nicodemo (1-21)

    • Pannakayanak manen (3-8)

    • Ti Dios inayatna ti lubong (16)

  • Maudi a panangsaksi ni Juan maipapan ken Jesus (22-30)

  • Daydiay naggapu iti ngato (31-36)

3  Adda idi Fariseo nga agnagan Nicodemo,+ maysa nga agturay kadagiti Judio.  Iti maysa a rabii,+ napan ken Jesus ket kinunana: “Rabbi,+ ammomi a maysaka a mannursuro nga imbaon ti Dios, ta awan ti makaaramid kadagiti milagro+ nga ar-aramidem malaksid no adda kenkuana ti Dios.”+  Kinuna ni Jesus: “Pudno unay kunak kenka, awan ti makakita iti Pagarian ti Dios malaksid+ no mayanak manen.”*+  Insaludsod ni Nicodemo: “Kasano a mayanak manen ti maysa a tao a nataenganen? Makastrek kadi iti aanakan ti inana sa mayanak manen?”  Simmungbat ni Jesus: “Pudno unay kunak kenka, awan ti makastrek iti Pagarian ti Dios malaksid no mayanak iti danum+ ken espiritu.+  Ti nayanak iti lasag ket lasag, ken ti nayanak iti espiritu ket espiritu.  Dika masdaaw iti imbagak kenka: Masapul a mayanakkayo manen.  Agpuyupoy ti angin iti sadinoman a kayatna ket mangngegmo ti banerberna, ngem saanmo nga ammo ti naggapuan ken papananna. Kasta met ti kasasaad ti asinoman a mayanak iti espiritu.”+  Insaludsod ni Nicodemo: “Kasano a mapasamak dagitoy?” 10  Insungbat ni Jesus: “Maysaka a mannursuro iti Israel ngem apay a saanmo nga ammo dagitoy? 11  Pudno unay kunak kenka, sawenmi ti ammomi ken saksianmi ti nakitami, ngem saanyo nga awaten ti pammaneknekmi. 12  No ibagak kadakayo ti bambanag ditoy daga ket saankayo a mamati, kasanonto a mamatikayo no ibagak ti bambanag idiay langit? 13  Awan pay ti tao nga immuli idiay langit,+ ngem adda maysa a bimmaba manipud langit,+ ti Anak ti tao. 14  No kasano a nangibitin ni Moises iti uleg iti poste idiay let-ang,+ masapul met a maibitin ti Anak ti tao,+ 15  tapno maaddaan iti biag nga agnanayon ti asinoman a mamati kenkuana.+ 16  “Ta kasta unay ti panagayat ti Dios iti lubong nga uray la intedna ti bugbugtong nga Anakna,+ tapno saan a madadael ti asinoman a mangipakita iti pammati kenkuana no di ket maaddaan iti biag nga agnanayon.+ 17  Ta saan nga imbaon ti Dios ti Anakna ditoy lubong tapno ukomenna ti lubong, no di ket tapno maisalakan ti lubong babaen kenkuana.+ 18  Saan a maukom ti asinoman a mangipakita iti pammati kenkuana.+ Ngem ti asinoman a saan a mangipakita iti pammati ket naukomen, ta saan a nangipakita iti pammati iti nagan ti bugbugtong nga Anak ti Dios.+ 19  Daytoy ti pakaibatayan ti panangukom: immay ti silaw ditoy lubong+ ngem inayat dagiti tattao ti sipnget imbes a ti lawag, ta dakes dagiti aramidda, isu a maukomdanto. 20  Ta asinoman nga agar-aramid iti dakes kagurana ti lawag ket saan a mapan iti lawag, tapno saan a matubngar* dagiti aramidna. 21  Ngem asinoman nga agaramid iti umiso mapan iti lawag,+ tapno maipakita dagiti aramidna a maitunos iti pagayatan ti Dios.” 22  Kalpasanna, napan ni Jesus ken dagiti adalanna iti away ti Judea, ket nagyanda sadiay iti sumagmamano a tiempo ken nangbabautisarda.+ 23  Nangbabautisar met ni Juan idiay Enon iti asideg ti Salim, ta adu ti danum sadiay.+ Napan kenkuana dagiti tattao ket binautisaranna ida,+ 24  ta saan pay idi a naibalud ni Juan.+ 25  Naminsan, nakisupiat dagiti adalan ni Juan iti maysa a Judio maipapan kadagiti paglintegan iti panagdalus. 26  Gapuna, napanda ken Juan ket kinunada: “Rabbi, daydiay lalaki a sinaksiam,+ a kaduam idi iti ballasiw ti Jordan, babautisaranna dagiti tattao ket mapmapan kenkuana ti amin.” 27  Insungbat ni Juan: “Awan ti awaten ti maysa a tao malaksid no ited dayta ti Dios. 28  Saksiandak nga imbagak, ‘Saan a siak ti Kristo,+ ngem naibaonak nga umun-una kenkuana.’+ 29  Ti makinkukua iti nobia ket ti nobio.+ Ngem nakaragragsaken ti gayyem ti nobio no agtakder iti abay ti nobio ken no mangngegna nga agsao. Gapuna, naan-anayen ti ragsakko. 30  Agtultuloy nga umadu ti maaramidan ti Kristo, ngem agtultuloy a bumassit ti maaramidak.” 31  Daydiay naggapu iti ngato+ ket natantan-ok ngem iti isuamin. Ti aggapu iti daga ket manipud iti daga ken sawenna ti bambanag iti daga. Daydiay naggapu idiay langit ket natantan-ok ngem iti isuamin.+ 32  Saksianna ti nakita ken nangngegna,+ ngem awan ti mamati iti pammaneknekna.+ 33  Ti mamati iti ibagana paneknekanna* a pudno ti Dios.+ 34  Ta daydiay imbaon ti Dios ibagbagana ti sasao ti Dios,+ ta saan a limlimitaran* ti Dios ti itedna nga espiritu. 35  Ti Ama ay-ayatenna ti Anak+ ket inyawatna kenkuana ti amin a banag.+ 36  Ti mangipakita iti pammati iti Anak maaddaan iti biag nga agnanayon;+ ti sumukir iti Anak saan a maaddaan iti biag,+ no di ket lak-amennanto ti pungtot ti Dios.+

Footnotes

Wenno mabalin a, “mayanak manipud ngato.”
Wenno “maibutaktak.”
Lit., “inkabilna ti seliona iti dayta.”
Wenno “suksukaten.”