Ebanghelio ni Juan 5:1-47

  • Napaimbag ti masakit a lalaki iti Bethzatha (1-18)

  • Ti Ama inikkanna ni Jesus iti autoridad (19-24)

  • Mangngegto dagiti natay ti timek ni Jesus (25-30)

  • Dagiti pammaneknek maipapan ken Jesus (31-47)

5  Kalpasan dagitoy, napan ni Jesus idiay Jerusalem ta piesta+ idi dagiti Judio.  Iti Ruangan Dagiti Karnero,+ adda pagdigusan a maawagan Beth·zaʹtha iti Hebreo, nga addaan iti lima a kolonada.  Nakaidda sadiay ti adu a masakit, bulsek, pilay, ken paralitiko. 4 * ——  Ngem adda lalaki sadiay a 38 a tawenen a masaksakit.  Idi nakita ni Jesus daytoy nakaidda a lalaki ken ammona a nabayagen a masaksakit, kinunana: “Kayatmo kadi ti umimbag?”+  Simmungbat ti lalaki: “Apo, awan ti mangipan kaniak iti pagdigusan no makibur ti danum, isu a bumabbabaak pay laeng, addan nakauna kaniak.”  Kinuna ni Jesus: “Bumangonka, alaem ta ap-apmo* ket magnaka.”+  Dagus nga immimbag ti lalaki, ket innalana ti ap-apna* sa nagna. Sabbath daydi nga aldaw. 10  Gapuna, kinuna dagiti Judio iti napaimbag a lalaki: “Sabbath ita, ket saan nga umiso nga awitem ti ap-apmo.”*+ 11  Ngem kinunana: “Imbaga ngamin daydiay nangpaimbag kaniak, ‘Alaem ta ap-apmo* ket magnaka.’” 12  Insaludsodda kenkuana: “Asino ti nangibaga nga alaem dayta ket magnaka?” 13  Ngem saan nga ammo ti lalaki no asino ti nangpaimbag kenkuana, ta timmipon ni Jesus kadagiti tattao. 14  Kalpasanna, nasarakan ni Jesus daytoy a lalaki idiay templo ket kinunana: “Naimbagen ti sakitmo. Saanmo koma nga igagara ti agbasol, tapno saan a dakdakes ti pagbanagam.” 15  Pimmanaw ti lalaki ket imbagana kadagiti Judio a ni Jesus ti nangpaimbag kenkuana. 16  Gapuna, indaddadanes dagiti Judio ni Jesus, ta inaramidna dagitoy iti Sabbath. 17  Ngem kinunana kadakuada: “Agtrabtrabaho ni Amak agingga ita, isu nga agtrabtrabahoak met.”+ 18  Gapuna, ad-adda nga inkagumaan dagiti Judio a papatayen ni Jesus, ta saanna laeng a suksukiren ti Sabbath no di ket ibagbagana pay nga Amana ti Dios,+ a pagbalbalinenna ti bagina a kapada ti Dios.+ 19  Gapuna, kinuna kadakuada ni Jesus: “Pudno unay kunak kadakayo, awan ti banag nga aramiden ti Anak iti bukodna a nakem, no di laeng ti makitana nga ar-aramiden ti Ama.+ Ta aniaman nga aramiden ti Ama, dayta met ti aramiden ti Anak. 20  Ta ipatpateg ti Ama ti Anak+ ket ipakitana kenkuana ti amin nga inaramidna, ken ipakitananto pay ti bambanag nga ad-adda a nakaskasdaaw tapno agsiddaawkayo.+ 21  Ta no kasano a pagungaren ti Ama dagiti natay,+ pagungaren met ti Anak dagidiay kayatna.+ 22  Saan a mangukom ti Ama, ta intedna iti Anak ti autoridad a mangukom iti amin,+ 23  tapno padayawan ti amin a tattao ti Anak a kas iti panangpadayawda iti Ama. Ti saan a mangpadayaw iti Anak saanna met a padpadayawan ti Ama a nangibaon kenkuana.+ 24  Pudno unay kunak kadakayo, ti dumngeg iti saok ken mamati iti Daydiay nangibaon kaniak maaddaanto iti biag nga agnanayon.+ Saanton a maukom no di ket mayarig iti natay a napagungar.+ 25  “Pudno unay kunak kadakayo, dumtengto ti tiempo, ket dimteng daytan, a dagiti natay mangngegda ti timek ti Anak ti Dios ket agbiagto dagidiay mangipangag. 26  Ta adda iti Ama ti pannakabalin a mangted iti biag,*+ ket inikkanna met ti Anak iti pannakabalin a mangted iti biag.+ 27  Inikkanna iti autoridad a mangukom,+ ta isu ti Anak ti tao.+ 28  Diyo pagsiddaawan daytoy, ta dumtengto ti tiempo nga amin a natay nga adda iti pakalaglagipan a tanem mangngegdanto ti timekna+ 29  ket rummuarda, dagidiay nagaramid iti naimbag mapagungarda tapno agbiag, ken dagidiay nagaramid iti dakes mapagungarda tapno maukom.+ 30  Awan ti aramidek iti bukodko a nakem. Ukomek dagiti tattao sigun iti ibaga kaniak ti Ama. Nalinteg ti panangukomko,+ ta saan a ti pagayatak ti aramidek no di ket ti pagayatan ti nangibaon kaniak.+ 31  “No siak laeng ti mangibaga kadagiti tattao iti maipapan kaniak, saan a mapagtalkan ti ibagak.+ 32  Adda sabali a mangibaga kadagiti tattao iti maipapan kaniak, ken ammok a pudno ti ibagana maipapan kaniak.+ 33  Nangibaonkayo kadagiti tattao ken ni Juan, ket nagsao maipapan iti kinapudno.+ 34  Diak kasapulan ti tao a mangibaga iti sabsabali iti maipapan kaniak, ngem ibagak dagitoy tapno maisalakankayo. 35  Dayta a tao ket kas iti sumsumged ken agsilsilnag a lampara, ket apagbiit a naragsakankayo iti lawagna.+ 36  Ngem addaanak iti pammaneknek a napatpateg ngem iti pammaneknek ni Juan, ta dagiti mismo nga ipapaaramid ni Amak, dagitoy nga ar-aramidek, ti mangpaneknek nga imbaonnak ti Ama.+ 37  Pinatalgedan a mismo ti Ama nga imbaonnak.+ Saanyo pay a pulos nangngeg ti timekna wenno nakita ti langana,+ 38  ken saanyo a pinagtalinaed ti saona iti pusoyo, ta saanyo pay a patien ti mismo nga imbaonna. 39  “Ad-adalenyo ti Kasuratan,+ ta ipagarupyo a maaddaankayo iti biag nga agnanayon babaen kadagita; ket ti mismo a Kasuratan ti agsao maipapan kaniak.+ 40  Ngem saanyo a kayat ti umay kaniak+ tapno maaddaankayo koma iti biag. 41  Diak kayat a padayawandak dagiti tattao, 42  ket ammok nga awan ti ayat ti Dios iti pusoyo. 43  Immayak iti nagan ni Amak, ngem saandak nga inawat. No koma adda sabali nga immay iti bukodna a nagan, awatenyo dayta. 44  Kasano koma ngarud a mamatikayo ket magustuanyo met ti agpipinnadayaw ken saanyo a tartarigagayan ti pammadayaw nga ited ti maymaysa a Dios?+ 45  Diyo panunoten nga idarumkayo iti Ama. Adda maysa a mangidarum kadakayo, ni Moises+ a nagtalkanyo. 46  No pinatiyo ni Moises, pinatidak met koma, ta nagsurat maipapan kaniak.+ 47  Ngem no saanyo a pinati dagiti insuratna, kasano koma a patienyo ti ibagak?”

Footnotes

Kitaem ti App. A3.
Wenno “pagiddaam.”
Wenno “pagiddaanna.”
Wenno “pagiddaam.”
Wenno “pagiddaam.”
Wenno “ti sagut a biag.”