Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Dayon nga Kalipay—Sa Langit ukon sa Duta?

Dayon nga Kalipay—Sa Langit ukon sa Duta?

 Dayon nga Kalipay—Sa Langit ukon sa Duta?

ANG imo bala kalipay nasandig lamang sa kon diin ikaw nagapuyo? Ang kalabanan nga mga tawo magabaton sa gilayon nga ang kalipay nasandig sing labi sa mga butang kaangay sang maayo nga panglawas, katuyuan sa kabuhi, kag maayo nga mga kaangtanan sa iban. Amo sini ang ginasiling sang isa ka hulubaton sang Biblia: “Maayo pa ang pagkaon nga mga utan diin may gugma sangsa pinatambok nga toro kag may dumot sa sini.”—Hulubaton 15:17.

Apang, sing makapasubo, ang aton dutan-on nga puluy-an may malawig nga maragtas sang dumot, kasingki, kag iban pa nga mga porma sang kalautan. Apang kamusta naman ang langit, ukon ang espirituhanon nga duog, diin ginalauman sang madamo nga tawo nga kadtuan kon mapatay sila? Nangin isa bala ini pirme ka duog sang makalilipay nga paghidait kag kalinong, nga wala sing bisan ano man nga sahi sang tublag, subong sang kinaandan na nga ginasigahom?

Ang Biblia nagatudlo nga ang Dios nagapuyo sa langit upod sa minilyon ka espiritu nga tinuga nga ginatawag mga anghel. (Mateo 18:10; Bugna 5:11) Ginalaragway sila subong espiritu nga “mga anak sang Dios.” (Job 38:4, 7) Kaangay sang mga tawo, ang mga anghel may kahilwayan man sa pagbuot; indi sila mga robot. Busa, nagakahulugan ini nga makapamat-od man sila sa paghimo sing husto ukon sa paghimo sing sayop. Makapamat-od bala ang mga anghel sa paghimo sing sayop? Mahimo nga makibot ang iban sa paghibalo nga sang nagligad nga linibo ka tuig, madamo nga anghel, sa katunayan, ang nagpakasala batok sa Dios—nagrebelde sila batok sa iya!—Judas 6.

Mga Rebelde sa Langit

Nadayag ang sala sa espirituhanon nga duog bangod sang pagrebelde sang isa ka anghel, nga gintawag nga Satanas (Manugpamatok) kag Yawa (Manugpasipala). Ining matinumanon anay nga anghel nagpamat-od sa paghimo sing sayop suno sa kaugalingon niya nga pagbuot. Pagkatapos sadto nangin malain sia nga impluwensia sa iban pa nga espiritu nga mga tinuga, amo nga sang panahon ni Noe, antes sang Anaw, madamo sa ila ang nagbuylog kay Satanas sa pagrebelde batok sa Dios.—Genesis 6:2, foot­note; 2 Pedro 2:4.

Ining makasasala nga mga anghel wala sa gilayon gintabog sa langit. Sa baylo, ginpabay-an lamang sila sa pagpakadto-pakari—ayhan may pila ka pagdumili—sa sulod sang linibo ka tuig. * Apang, sang ang pagtugot sang Dios sa sining mga malauton natapos, “gintagbong” sila gikan sa langit, agod laglagon sa ulihi. Nian ang tingog sa langit nagsiling: “Bangod sini magkalipay kamo, kamo nga mga langit kag kamo nga nagapuyo sa sini!” (Bugna 12:7-12) Maathag gid nga nagkalipay sing daku ang matutom nga mga anghel nga, sa katapusan, nadula na sa mga langit ang mga malauton nga nagahimo sing gamo!

Sa pagbinagbinag sining masami wala mahibalui nga mga detalye, maathag gid nga wala sing matuod nga paghidait kon indi pagsapakon sang intelihente nga mga tinuga ang mga kasuguan kag mga prinsipio sang Dios. (Isaias 57:20, 21; Jeremias 14:19, 20) Sa pihak nga bahin, kon tumanon sang tanan ang kasuguan sang Dios, ang paghidait kag kalinong magapangibabaw. (Salmo 119:165; Isaias 48:17, 18) Gani kon ang tanan nga tawo nagahigugma kag nagatuman sa Dios kag nagahigugmaanay  sa isa kag isa, indi bala kuntani ang duta mangin isa ka masadya kag makalilipay gid nga puluy-an? Ang Biblia nagasabat sing huo!

Apang kamusta naman ang mga mahamkunon nga nagadumili sa pagbag-o sang ila malaut nga mga dalanon? Tublagon bala nila sa walay katubtuban ang paghidait sadtong maluyag gid sa paghimo sang kabubut-on sang Dios? Indi, ang Dios nagpanghikot batok sa malauton nga mga anghel sa langit, kag magapanghikot man sia batok sa malauton nga mga tawo diri sa duta.

Isa ka Duta nga Gintinluan

“Ang mga langit amo ang akon trono, kag ang duta amo ang palatungan sang akon mga tiil,” siling sang Dios. (Isaias 66:1) Subong ang putukputukan gid sang pagkabalaan, ang Dios indi magatugot nga ang ‘palatungan sang iya tiil’ dagtaan sang kalainan sa walay latid. (Isaias 6:1-3; Bugna 4:8) Subong nga gintinluan niya ang mga langit sang malauton nga mga espiritu, tinluan man niya ang duta sang tanan nga malauton nga mga tawo, subong sang ginapakita sang masunod nga mga teksto sa Biblia:

“Ang mga nagahimo sing malaut utdon, apang ang mga nagalaum kay Jehova amo ang magapanag-iya sang duta.”—Salmo 37:9.

“Ang mga matadlong amo ang magapuyo sa duta, kag ang di-salawayon amo ang magapabilin sa sini. Kon tuhoy sa mga malauton, utdon sila gikan sa duta; kag tuhoy sa mga maluib, gabuton sila gikan sa sini.”—Hulubaton 2:21, 22.

“Matarong sa bahin sang Dios nga balusan sing kapipit-an ang mga nagapapiot sa inyo, apang, sa inyo nga ginapapiutan, kapahuwayan kaupod namon sa pagpahayag ni Ginuong Jesus gikan sa langit kaupod sang iya gamhanan nga mga anghel sa nagadabdab nga kalayo, samtang ginatimalusan niya ang mga wala nagakilala sa Dios kag ang mga wala nagatuman sa maayong balita tuhoy sa aton Ginuong Jesus. Ini gid sila magaantos sing silot nga walay katapusan nga kalaglagan gikan sa atubangan sang Ginuo kag gikan sa himaya sang iya kusog.”—2 Tesalonica 1:6-9.

“Ang kalibutan [sang malaut nga katawhan] nagataliwan kag amo man ang kailigbon sini, apang sia nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios nagapabilin sing dayon.”—1 Juan 2:17.

Magapabilin Bala nga Mahidaiton ang Duta?

Bisan pa maathag nga ginapakita sang Biblia nga ang pagpahanugot sang Dios sang kalautan may mga latid, paano kita makapiho nga ang kalainan indi na magabalik sa tion nga madula na? Ti, pagkatapos sang Anaw sang adlaw ni Noe, wala magdugay kag naglutaw ini liwat tubtob sa kasangkaron nga ginsumpong sang Dios ang malauton nga mga padugi sang katawhan paagi sa paggumon sang ila hambal.—Genesis 11:1-8.

Ang aton panguna nga rason sa pagsalig nga indi na liwat magalutaw ang kalainan amo nga ang duta indi na pagagamhan sang mga tawo kaangay sang pagkatapos sang Anaw. Sa baylo, gamhan ini sang Ginharian sang Dios. Nagagahom gikan sa langit, ining Ginharian amo ang lamang nga panguluhan sa duta. (Daniel 2:44; 7:13, 14) Magapanghikot ini sa gilayon batok kay bisan sin-o nga nagatinguha nga ibalik ang kalainan. (Isaias 65:20) Sa katunayan, laglagon sini sa ulihi ang mismo nga ginhalinan sang kalautan—si Satanas nga Yawa—upod ang mga demonyo, ang malauton nga mga anghel nga nagsunod sa iya.—Roma 16:20.

Dugang pa, ang katawhan wala na sing rason sa pagkabalaka tuhoy sa pagkaon, panapton, pasilungan, kag palamugnan—nga bangod sini nga kakulang, ang iban nagahimo sing krimen. Huo, ang bug-os nga duta himuon nga isa ka mapatubason nga paraiso nga may kabuganaan para sa tanan.—Isaias 65:21-23; Lucas 23:43.

Sing labi pa ka importante, tudluan sang Ginharian ang mga sakop sini sa mahidaiton nga pagkabuhi samtang ginabayaw sila sa putukputukan mismo sang tawhanon nga kahimpitan. (Juan 17:3; Roma 8:21) Pagkatapos sina, ang katawhan indi na magapakigsumpong sa mga kaluyahon kag makasasala nga mga huyog, nagahimo sang himpit nga pagkamatinumanon sa Dios nga posible kag makalilipay, kaangay anay sa bahin sang himpit nga tawo nga si Jesus. (Isaias 11:3) Sa katunayan, si Jesus  nagpabilin nga mainunungon sa Dios walay sapayan sang daku nga pagsulay kag pagpaantos—mga butang nga indi na makita sa kabuhi sa Paraiso.—Hebreo 7:26.

Kon Ngaa ang Iban Nagakadto sa Langit

Apang, madamo nga bumalasa sang Biblia ang nakahibalo sang mga pulong ni Jesus: “Sa balay sang akon Amay may madamong puluy-an. . . . Magalakat ako agod maghanda sing duog para sa inyo.” (Juan 14:2, 3) Wala bala ini nagasumpakil sa ideya tuhoy sa paglaum nga kabuhi nga walay katapusan sa paraiso nga duta?

Ining mga panudlo wala nagasumpakilay. Sa katunayan, ginasakdag sini ang isa kag isa. Sa pagsugod, ang Biblia nagasiling nga isa lamang ka limitado nga kadamuon sang matutom nga mga Cristiano—nga amo, ang 144,000 sa ila—ang banhawon subong espiritu nga mga tinuga agod magkabuhi sa langit. Ngaa ginahatagan sila sining dalayawon nga padya? Bangod nagahuman sila sa grupo nga nakita ni Juan sa isa ka palanan-awon nga ‘nagkabuhi liwat kag naggahom subong mga hari upod kay Cristo sa isa ka libo ka tuig.’ (Bugna 14:1, 3; 20:4-6) Kon ipaanggid sa binilyon sa duta, ang 144,000 “diutay nga panong” gid lamang. (Lucas 12:32) Dugang pa, bangod nakaeksperiensia sang mga problema nga kinaandan sa katawhan, kaangay ni Jesus mahimo sila nga “mahanuklog sa aton mga kaluyahon” samtang ginadumalahan nila ang rehabilitasyon sang katawhan kag sang duta.—Hebreo 4:15.

Duta—Ang Dayon nga Puluy-an Sang Katawhan

Paagi sa pag-aman sang halad-gawad ni Jesucristo, ginsugdan sang Dios nga tipunon ang 144,000 sang nagligad nga halos 2,000 ka tuig, kag may mga patimaan nga ini nga grupo kompleto na. (Binuhatan 2:1-4; Galacia 4:4-7) Apang, ang halad ni Jesus indi para sa mga kasal-anan sang 144,000 lamang, “kundi para man sa bug-os nga kalibutan.” (1 Juan 2:2) Gani, ang tanan nga nagatuo kay Jesus may paglaum nga magkabuhi sing dayon. (Juan 3:16) Ang mga nagakatulog sa lulubngan apang yara sa handumanan sang Dios banhawon, indi lamang sa langit, kundi sa kabuhi sa natinluan nga duta. (Manugwali 9:5; Juan 11:11-13, 25; Binuhatan 24:15) Ano ang nagahulat sa ila?

Ang Bugna 21:1-4 nagasabat, nga nagasiling: “Yari karon! Ang kayangkayang sang Dios upod sa mga tawo . . . Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang nahaunang mga butang nagtaliwan.” Handurawa lamang—mga tawo nga ginhilway sa kamatayon, kag ang kasakit kag paghibi nga resulta sini madula na sing dayon! Sa katapusan, ang orihinal nga katuyuan ni Jehova para sa duta kag sa katawhan matuman sing mahimayaon.—Genesis 1:27, 28.

Ang Aton Pililian—Kabuhi Ukon Kamatayon

Sanday Adan kag Eva wala gid ginpapili nga magkadto sa langit. Ang mapilian nila amo ang tumanon ang Dios kag magkabuhi sing dayon sa paraiso nga duta ukon lapason sia kag mapatay. Sing makapasubo, ginpili nila ang pagkadi-matinumanon kag gani nagbalik sa “yab-ok” sang duta. (Genesis 2:16, 17; 3:2-5, 19) Indi gid tuyo sang Dios para sa tawhanon nga pamilya sa kabilugan nga mapatay kag magpuyo sa langit paagi sa lulubngan. Gintuga sang Dios ang linaksa ka anghel sa pagpuyo sa langit; ining espiritu nga mga tinuga indi mga tawo nga napatay kag ginbanhaw padulong sa kabuhi sa langit.—Salmo 104:1, 4; Daniel 7:10.

Ano ang dapat naton himuon agod mabaton ang pagpakamaayo nga magkabuhi sing dayon sa Paraiso sa duta? Ang una nga tikang amo ang magtuon sa Pulong sang Dios, ang Balaan nga Biblia. “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan,” siling ni Jesus sa pangamuyo, “ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.”—Juan 17:3.

Ang pag-aplikar sang ihibalo amo ang isa pa ka tikang padulong sa walay katapusan nga kalipay sa Paraiso. (Santiago 1:22-24) Ang mga nagakabuhi suno sa Pulong sang Dios may paglaum nga makita mismo sang ila mga mata ang katumanan sang makakulunyag nga mga tagna subong sang narekord sa Isaias 11:9, nga nagasiling: “Indi sila [ang katawhan] magahimo sing bisan ano nga halit ukon magatuga sing bisan ano nga kagulub-an sa bug-os ko nga bukid nga balaan; bangod ang duta pat-od gid nga matugob sang ihibalo ni Jehova subong sang tubig nga nagatabon sa dagat.”

[Nota]

^ par. 7 Para sa paghinun-anon kon ngaa ginpahanugutan sang Dios ang kalainan sa langit kag sa duta, tan-awa ang libro nga Ang Ihibalo nga Nagadul-ong sa Kabuhi nga Walay Katapusan, nga ginbalhag sang Watch­tow­er Bi­ble and Tract So­cie­ty of New York, Inc., pahina 70-9.

 [Mga retrato sa pahina 7]

“Ang mga matarong magapanag-iya sang duta, kag magapuyo sila sing dayon sa sini.”—Salmo 37:29