Daniel 7:1-28

 • Palanan-awon: apat ka sapat (1-8)

  • Nag-ulhot ang gamay nga sungay (8)

 • Ang Dumaan sang mga Adlaw sa hukmanan (9-14)

  • Anak sang tawo nangin hari (13, 14)

 • Kahulugan ginsugid kay Daniel (15-28)

  • Ang apat ka sapat, apat ka hari (17)

  • Ang mga balaan makabaton sing ginharian (18)

  • Magagahom ang napulo ka sungay ukon mga hari (24)

7  Sang nahauna nga tuig sang paggahom ni Hari Belsasar+ sang Babilonia, nagdamgo si Daniel kag nakakita sia sing mga palanan-awon samtang nagahigda sia sa iya hiligdaan.+ Dayon ginsulat niya ang iya damgo;+ ginsulat niya ang tanan nga natabo.  Nagsiling si Daniel: “Sa akon mga palanan-awon sa kagab-ihon, nakita ko nga ginalabugay sang apat ka hangin sang langit ang malapad nga dagat.+  May apat ka dalagku nga sapat+ nga nagtakas sa dagat kag lainlain ang hitsura sang kada isa.  “Ang nahauna nga sapat daw leon+ kag may mga pakpak sang agila.+ Nagtan-aw ako tubtob gingabot ang mga pakpak sini, kag gin-alsa ang iya duha ka tiil sa unahan kag ginpatindog ini nga daw tawo kag ginhatagan ini sing tagipusuon sang tawo.  “Nakita ko ang ikaduha nga sapat nga daw oso.+ Gin-alsa ini sa iya isa ka kilid, kag may ginakagat ini nga tatlo ka gusok; kag ginsilingan ini, ‘Tindog ka kag magkaon sing madamo nga unod.’+  “Padayon pa ako nga nagtan-aw kag nakita ko ang isa pa ka sapat nga daw leopardo,+ apang may apat ini ka pakpak sa likod nga daw iya sang pispis. Ang sapat may apat ka ulo+ kag ginhatagan ini sing awtoridad sa paggahom.  “Padayon ako nga nagtan-aw sa akon mga palanan-awon sa kagab-ihon, kag nakita ko ang ikap-at nga sapat nga makahaladlok kag makakulugmat kag makusog gid, kag may dalagku ini nga mga ngipon nga salsalon. Nagapanglamon ini kag nagapangdugmok, kag ginatasak sini ang bisan ano nga mabilin.+ Lain ini sa tanan iban pa nga sapat nga nauna sa sini, kag may napulo ini ka sungay.  Samtang ginabinagbinag ko ang mga sungay, nakita ko nga may isa ka gamay nga sungay+ nga nag-ulhot sa tunga nila, kag sa atubangan sini napungal ang tatlo sa nauna nga mga sungay. Ini nga sungay may mga mata nga daw mga mata sang tawo kag may baba ini nga nagahambal sing matinaastaason.+  “Padayon ako nga nagtan-aw tubtob may ginbutang nga mga trono kag ang Dumaan sang mga Adlaw+ nagpungko.+ Ang iya panapton maputi pareho sang mapino nga yelo,+ kag ang iya buhok pareho kaputi sa balahibo sang karnero. Ang iya trono nagadabdab nga kalayo, kag ang mga ruweda sini nagadabadaba.+ 10  Halin sa iya may kalayo nga nagailig nga daw suba.+ Isa ka milyon ang nagaalagad sa iya kag isa ka gatos ka milyon ang nagatindog sa atubangan niya.+ Nagsugod na ang Hukmanan+ kag may mga libro nga ginbuksan. 11  “Padayon ako nga nagtan-aw sina nga tion bangod sang matinaastaason nga mga pulong nga ginahambal sang sungay.+ Padayon ako nga nagtan-aw tubtob ginpatay ang sapat kag ang lawas sini ginhaboy sa kalayo kag nasunog. 12  Apang tuhoy sa nabilin nga mga sapat,+ ginkuha ang ila awtoridad sa paggahom kag ginpalawig ang ila kabuhi sing pila ka tion. 13  “Padayon ako nga nagtan-aw sa akon mga palanan-awon sa kagab-ihon kag nakita ko ang isa nga daw anak sang tawo+ nga nagapadulong upod sa mga panganod. Gintugutan sia nga magkadto sa Dumaan sang mga Adlaw+ kag gindala nila sia sa atubangan Niya. 14  Ginhatagan sia sing awtoridad sa paggahom,+ sing kadungganan,+ kag sing ginharian, agod mag-alagad sa iya ang tanan nga katawhan halin sa lainlain nga mga pungsod kag mga lenguahe.+ Ang iya paggahom wala sing katapusan, kag indi malaglag ang iya ginharian.+ 15  “Ako, si Daniel, natublag gid sa sini bangod hinadlukan ako sa nakita ko nga mga palanan-awon.+ 16  Nagpalapit ako sa isa sa mga nagatindog didto agod mamangkot kon ano gid ang kahulugan sini tanan. Gani nagsabat sia kag ginsugid niya sa akon ang kahulugan sini. 17  “‘Ining apat ka dalagku nga sapat+ amo ang apat ka hari nga magagahom* sa duta.+ 18  Apang ang mga balaan sang Supremo nga Dios+ magabaton sing ginharian+ kag panag-iyahan nila ang ginharian+ sing dayon, tubtob sa wala sing katubtuban.’ 19  “Luyag ko man makahibalo sing dugang pa tuhoy sa ikap-at nga sapat, nga lain gid sangsa iban nga sapat; makahaladlok gid ini, may mga ngipon nga salsalon, may mga kuko nga saway, kag nagapanglamon ini kag nagapangdugmok, kag ginatasak sini ang bisan ano nga mabilin;+ 20  kag tuhoy sa napulo ka sungay+ sa ulo sini, kag sa isa pa ka sungay nga nag-ulhot sang mapungal ang tatlo ka sungay,+ ang sungay nga may mga mata kag may baba nga nagahambal sing matinaastaason kag mas daku sangsa iban nga mga sungay. 21  “Padayon ako nga nagtan-aw sang nagpakig-away ini nga sungay sa mga balaan, kag nagdaug ini,+ 22  tubtob nag-abot ang Dumaan sang mga Adlaw+ kag ginhatag ang paghukom pabor sa mga balaan sang Supremo nga Dios+ kag nag-abot ang gintalana nga tion nga panag-iyahan sang mga balaan ang ginharian.+ 23  “Amo ini ang iya ginsiling: ‘Tuhoy sa ikap-at nga sapat, may ikap-at nga ginharian nga magagahom sa duta. Lain gid ini sa tanan nga iban pa nga ginharian, kag lamunon sini ang bug-os nga duta kag tasakon kag dugmukon niya ini.+ 24  Tuhoy sa napulo ka sungay, napulo ka hari ang magagahom halin sa sina nga ginharian; kag may isa pa nga magagahom sa tapos nila, kag mangin lain gid ini sa mga nauna sa iya, kag daugon niya ang tatlo ka hari.+ 25  Magahambal sia batok sa Labing Mataas+ kag padayon nga gamuhon niya ang mga balaan sang Supremo nga Dios. Bag-uhon niya ang mga panahon kag ang kasuguan kag itugyan sila sa iya kamot sa sulod sang isa ka tion, mga tion, kag tunga sa tion.*+ 26  Apang nagsugod na ang Hukmanan kag ginkuha nila ang iya awtoridad sa paggahom agod laglagon sia sing bug-os.+ 27  “‘Ang ginharian kag ang awtoridad sa paggahom kag ang himaya sang mga ginharian sa idalom sang langit ginhatag sa katawhan nga amo ang mga balaan sang Supremo nga Dios.+ Ang ila ginharian wala sing katapusan nga ginharian,+ kag ang tanan nga panguluhan magaalagad kag magatuman sa ila.’ 28  “Amo ini ang katapusan sang akon nakita kag nabatian. Ako, si Daniel, kinulbaan gid, amo nga nagpalanglapsi ako;* apang gintago ko lang sa akon tagipusuon ang akon nakita kag nabatian.”

Footnote

Sa literal, “magatindog.”
Tatlo ka tion kag tunga.
Ukon “nga nagbag-o ang akon hitsura.”