1 Juan 2:1-29

  • Si Jesus, nagapasag-uli nga halad (1, 2)

  • Pagtuman sa iya mga sugo (3-11)

    • Daan kag bag-o nga sugo (7, 8)

  • Rason sa pagsulat (12-14)

  • Indi paghigugmaa ang kalibutan (15-17)

  • Paandam sa anticristo (18-29)

2  Mga anak ko, ginasulat ko sa inyo ining mga butang agod indi kamo makahimo sang sala. Apang, kon may isa sa inyo nga makahimo sang sala, may manugbulig* kita nga kaupod sang Amay, si Jesucristo,+ ang isa nga matarong.+  Kag sia ang nagapasag-uli nga halad*+ para sa aton mga sala,+ apang indi lamang para sa aton kundi para man sa mga sala sang bug-os nga kalibutan.+  Kon padayon naton nga ginatuman ang iya mga sugo, ginapakita sini nga kilala naton sia.  Ang isa nga nagasiling, “Kilala ko sia,” apang wala nagatuman sang iya mga sugo butigon, kag ang kamatuoran wala sa iya.  Apang ang nagatuman sang iya pulong, matuod gid nga nagahigugma sa Dios.+ Paagi sini nahibaluan naton nga nahiusa kita sa iya.+  Ang isa nga nagasiling nga nagapabilin sia nga nahiusa sa iya obligado nga magpadayon sa paglakat subong sang paglakat sinang isa.+  Mga hinigugma, indi bag-o nga sugo ang ginasulat ko sa inyo, kundi isa ka sugo nga nabaton na ninyo kutob pa sa ginsuguran.+ Ini nga sugo amo ang pulong nga inyo nabatian.  Apang, ginasulat ko ini sa inyo subong isa ka bag-o nga sugo, nga ginsunod niya kag ginsunod man ninyo, bangod ang kadudulman nagataliwan kag ang matuod nga kapawa nagasilak na.+  Ang isa nga nagasiling nga yara sia sa kapawa apang nagadumot+ sa iya utod yara pa sa kadudulman.+ 10  Ang isa nga nagahigugma sa iya utod nagapabilin sa kapawa,+ kag sa iya wala sing kasandaran. 11  Apang ang isa nga nagadumot sa iya utod yara sa kadudulman kag nagalakat sa kadudulman,+ kag wala sia makahibalo kon diin sia nagapakadto,+ bangod ginbulag sia sang kadudulman. 12  Mga anak, ginasulatan ko kamo bangod ginpatawad na ang inyo mga sala tungod sa iya ngalan.+ 13  Mga amay, ginasulatan ko kamo bangod nakilala ninyo ang isa nga yara na halin pa sa ginsuguran. Mga pamatan-on nga lalaki, ginasulatan ko kamo bangod gindaug ninyo ang isa nga malauton.+ Mga anak, ginasulatan ko kamo bangod nakilala ninyo ang Amay.+ 14  Mga amay, ginasulatan ko kamo bangod nakilala ninyo ang isa nga yara na halin pa sa ginsuguran. Mga pamatan-on nga lalaki, ginasulatan ko kamo bangod mabakod kamo+ kag ang pulong sang Dios nagapabilin sa inyo+ kag gindaug ninyo ang isa nga malauton.+ 15  Indi ninyo paghigugmaa ang kalibutan ukon ang mga butang sa kalibutan.+ Kon ginahigugma sang isa ang kalibutan, wala niya ginahigugma ang Amay;+ 16  bangod ang tanan nga butang sa kalibutan—ang kailigbon sang unod+ kag ang kailigbon sang mga mata+ kag ang pagpadayawdayaw sang palangabuhian sang isa*—indi halin sa Amay, kundi halin sa kalibutan. 17  Dugang pa, ang kalibutan nagataliwan kag amo man ang kailigbon sini,+ apang ang isa nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios nagapabilin sing dayon.+ 18  Mga anak, ini na ang katapusan nga tion, kag subong sang nabatian ninyo nga magaabot ang anticristo,+ bisan karon pa lang madamo na ang anticristo,+ tungod sini nahibaluan naton nga amo na ini ang katapusan nga tion. 19  Nagbiya sila sa aton, apang indi sila matuod nga katapo naton;*+ kay kon matuod sila nga katapo naton, kuntani nagpabilin sila sa aton. Apang nagbiya sila agod mangin maathag nga indi tanan matuod nga katapo naton.+ 20  Kag ginhaplas kamo sang isa nga balaan,+ kag tanan kamo may ihibalo. 21  Ginasulatan ko kamo, indi bangod wala kamo makahibalo sang kamatuoran,+ kundi bangod nahibaluan ninyo ini, kag bangod wala sing kabutigan nga nagahalin sa kamatuoran.+ 22  Sin-o ang butigon? Indi bala ang isa nga nagapanghiwala nga si Jesus amo ang Cristo?+ Ang nagapanghiwala sa Amay kag sa Anak amo ang anticristo.+ 23  Ang kada isa nga nagapanghiwala sang Anak wala nahiusa sa Amay.+ Apang ang bisan sin-o nga nagakilala sang Anak+ nahiusa sa Amay.+ 24  Ang nabatian ninyo halin sa ginsuguran dapat magpabilin sa inyo.+ Kon ini nagapabilin sa inyo, magapabilin man kamo nga nahiusa sa Anak kag nahiusa sa Amay. 25  Dugang pa, amo ini ang ginsaad niya sa aton—ang kabuhi nga wala sing katapusan.+ 26  Ginasulatan ko kamo tuhoy sa mga nagatinguha nga magpatalang sa inyo. 27  Kag kon tuhoy sa inyo, ang paghaplas nga nabaton ninyo halin sa iya+ nagapabilin sa inyo, kag indi na kinahanglan nga may magtudlo sa inyo; kundi ang paghaplas halin sa iya ang nagatudlo sa inyo tuhoy sa tanan nga butang+ kag ini matuod kag indi butig. Subong nga gintudluan kamo sini, magpabilin kamo nga nahiusa sa iya.+ 28  Gani karon, mga anak, magpabilin kamo nga nahiusa sa iya, agod kon mapadayag na sia, may kahilwayan kita sa paghambal+ kag indi kita mahuya sa iya sa tion sang iya presensia. 29  Kay nahibaluan ninyo nga matarong sia, makapat-od man kamo nga ang tagsatagsa nga nagahimo sang pagkamatarong anak niya.+

Footnote

Ukon “manugtabang.”
Ukon “nagatumbas nga halad; paagi agod mapasag-uli ang kahamuot.”
Ukon “ang pagpabugal sang ginapanag-iyahan sang isa.”
Ukon “indi naton sila kaupod.”