1 Juan 4:1-21

  • Usisaa kon ang mensahe naghalin gid sa Dios (1-6)

  • Pagkilala kag paghigugma sa Dios (7-21)

    • “Ang Dios gugma” (8, 16)

    • Wala sing kahadlok sa gugma (18)

4  Mga hinigugma, indi kamo magpati sa tagsa ka mensahe nga ginasiling nga halin sa Dios,+ kundi usisaa kon bala ini nga mga mensahe naghalin gid sa iya,+ kay lapnag ang butig nga mga manalagna sa kalibutan.+  Sa sini nga paagi mahibaluan ninyo nga ang mensahe halin sa Dios: Ang tagsa ka mensahe nga nagakilala nga si Jesucristo nagkari sa unod naghalin sa Dios.+  Apang ang tagsa ka mensahe nga wala nagakilala kay Jesus indi halin sa Dios.+ Dugang pa, amo ini ang mensahe sang anticristo nga nabatian ninyo nga isiling niya,+ kag karon ginapahayag na ini sa kalibutan.+  Mga anak, naghalin kamo sa Dios, kag nadaug ninyo sila,+ bangod ang Dios nga nahiusa sa inyo+ mas gamhanan sangsa Yawa nga nahiusa sa kalibutan.+  Naghalin sila sa kalibutan;+ amo kon ngaa ginahambal nila kon ano ang nagahalin sa kalibutan kag ang kalibutan nagapamati sa ila.+  Naghalin kita sa Dios. Ang bisan sin-o nga nakakilala sa Dios nagapamati sa aton;+ ang bisan sin-o nga indi halin sa Dios wala nagapamati sa aton.+ Paagi sa sini makilala naton ang mensahe sang kamatuoran kag ang mensahe sang kabutigan.+  Mga hinigugma, padayon kita nga maghigugmaanay,+ kay ang gugma halin sa Dios, kag ang tanan nga nagahigugma anak sang Dios kag nakakilala sa Dios.+  Ang wala nagahigugma wala makakilala sa Dios, bangod ang Dios gugma.+  Paagi sini ang gugma sang Dios ginpadayag sa aton kahimtangan, nga ginpadala niya ang iya bugtong nga Anak+ sa kalibutan agod maagom naton ang kabuhi paagi sa iya.+ 10  Ginpadala sang Dios ang iya Anak subong nagapasag-uli nga halad*+ para sa aton mga sala.+ Ginhimo niya ini bangod ginahigugma niya kita, indi bangod nga ginahigugma naton sia. 11  Mga hinigugma, kon ang Dios naghigugma sa aton sa sini nga paagi, kita mismo obligado man nga maghigugmaanay.+ 12  Wala pa gid sing tawo nga nakakita sa Dios.+ Kon padayon kita nga maghigugmaanay, ang Dios magapabilin sa aton kag ang iya gugma mahimpit sa aton.+ 13  Paagi sini nahibaluan naton nga nagapabilin kita nga nahiusa sa iya kag sia nahiusa sa aton, bangod ginhatag niya sa aton ang iya espiritu. 14  Dugang pa, nakita namon kag nagapanaksi kami nga ang Amay nagpadala sang iya Anak subong manluluwas sang kalibutan.+ 15  Ang bisan sin-o nga nagakilala nga si Jesus amo ang Anak sang Dios,+ ang Dios nagapabilin nga nahiusa sa iya kag sia nahiusa sa Dios.+ 16  Kag kita mismo nakahibalo kag nagapati sa gugma sang Dios para sa aton.+ Ang Dios gugma,+ kag ang isa nga nagapabilin sa gugma nagapabilin nga nahiusa sa Dios kag ang Dios nagapabilin nga nahiusa sa iya.+ 17  Sa sini nga paagi, ang gugma nahimpit sa aton, agod may kahilwayan kita sa paghambal*+ sa adlaw sang paghukom, bangod subong sa sinang isa, amo man kita sa sini nga kalibutan. 18  Wala sing kahadlok sa gugma,+ kundi ginatabog sang himpit nga gugma ang kahadlok, bangod ang kahadlok nagapugong sa aton. Ang matuod, ang isa nga nagakahadlok wala pa mahimpit sa gugma.+ 19  Nagahigugma kita, bangod sia ang una nga naghigugma sa aton.+ 20  Kon ang isa nagasiling, “Ginahigugma ko ang Dios,” apang nagadumot sa iya utod, butigon sia.+ Kay ang isa nga wala nagahigugma sa iya utod,+ nga makita niya, indi makahigugma sa Dios, nga wala niya makita.+ 21  Kag ini nga sugo nabaton naton halin sa iya, nga ang bisan sin-o nga nagahigugma sa Dios dapat man maghigugma sa iya utod.+

Footnote

Ukon “nagatumbas nga halad; paagi agod mapasag-uli ang kahamuot.”
Ukon “may pagsalig kita.”