Bugna 5:1-14

  • Linukot nga may pito ka selyo (1-5)

  • Linukot ginkuha sang Kordero (6-8)

  • Ang Kordero takus sa pagbukas sang mga selyo (9-14)

5  Kag nakita ko sa tuo nga kamot sang Isa nga nagapungko sa trono+ ang isa ka linukot nga nasulatan sa atubang kag sa likod, nga ginpitlan sing maayo sang pito ka selyo.  Kag nakita ko ang isa ka makusog nga anghel nga nagapahayag sa mabaskog nga tingog: “Sin-o ang takus sa pagbukad sang linukot kag sa paghukas sang mga selyo sini?”  Apang wala sing isa sa langit ukon sa duta ukon sa idalom sang duta ang sarang makabukad sang linukot kag makatan-aw sang sulod sini.  Naghibi ako sing tuman bangod wala sing isa nga nakita nga takus sa pagbukad sang linukot kag sa pagtan-aw sa sulod sini.  Apang ang isa sa mga gulang nagsiling sa akon: “Untati ang paghibi. Yari karon! Ang Leon halin sa tribo ni Juda,+ ang gamot+ ni David,+ nagdaug+ kag gani takus sia sa paghukas sang pito ka selyo sang linukot kag sa pagbukad sini.”  Kag nakita ko nga nagatindog sa tunga malapit sa trono kag sa apat ka buhi nga tinuga kag sa tunga sang mga gulang+ ang isa ka kordero+ nga daw ginpatay.+ May pito ini ka sungay kag pito ka mata, nga nagarepresentar sang pito ka espiritu sang Dios+ nga ginpadala sa bug-os nga duta.  Nagpalapit gilayon ang Kordero kag ginkuha ang linukot sa tuo nga kamot sang Isa nga nagapungko sa trono.+  Sang nakuha na niya ang linukot, nagluhod sa atubangan sang Kordero ang apat ka buhi nga tinuga kag ang 24 ka gulang.+ Ang kada isa sa mga gulang may arpa kag mga yahong nga bulawan nga puno sang incienso. (Ang incienso nagarepresentar sang mga pangamuyo sang mga balaan.)+  Kag nagaamba sila sang isa ka bag-o nga ambahanon,+ nga nagasiling: “Takus ka sa pagkuha sa linukot kag sa paghukas sa mga selyo sini, kay ginpatay ka kag paagi sa imo dugo ginbakal mo ang mga tawo para sa Dios+ halin sa tagsa ka tribo kag hambal kag katawhan kag pungsod,+ 10  kag ginhimo mo sila nga isa ka ginharian+ kag mga saserdote sa aton Dios,+ kag magagahom sila sa duta subong mga hari.”+ 11  Kag nakita ko, kag nabatian ang tingog sang madamo nga anghel sa palibot sang trono kag sang buhi nga mga tinuga kag sang mga gulang, kag ang kadamuon nila linaksa ka linaksa* kag linibo ka linibo,+ 12  kag nagasiling sila sa mabaskog nga tingog: “Ang Kordero nga ginpatay+ takus sa pagbaton sing gahom kag manggad kag kaalam kag kusog kag dungog kag himaya kag pagpakamaayo.”+ 13  Kag nabatian ko ang tagsa ka tinuga nga yara sa langit kag sa duta kag sa idalom sang duta+ kag sa dagat, kag ang tanan nga butang nga yara sa ila, nga nagasiling: “Ang kadayawan kag ang dungog+ kag ang himaya kag ang gahom mangin sa Isa nga nagapungko sa trono+ kag sa Kordero+ tubtob sa wala sing katubtuban.”+ 14  Ang apat ka buhi nga tinuga nagsiling: “Kabay pa!”* kag ang mga gulang nagluhod kag nagsimba.

Footnote

Ukon “tignapulo ka libo ka tignapulo ka libo.”
Ukon “Amen.” Tan-awa ang Glossary.